STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Käyttölupa

Ydinlaitoksen käyttölupaa haetaan valtioneuvostolta. Luvan hakemista ja käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset menettelyt esitetään ydinenergialaissa ja -asetuksessa.

Käyttöluvan myöntämisen edellytykset esitetään ydinenergialain 20 §:ssä. STUK antaa käyttölupahakemuksesta lausunnon, johon liitetyssä turvallisuusarviossaan STUK ottaa kantaa siihen, onko lainsäädännössä asetetut vaatimukset täytetty STUKin toimialaan kuuluvien asioiden osalta. Lausuntoa valmistellessaan STUK pyytää arviosta ydinturvallisuusneuvottelukunnan sekä tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden lausunnot.

Suomessa ydinlaitoksen käyttölupa myönnetään aina määräaikaisena. Luvan kestoa harkittaessa kiinnitetään huomiota erityisesti turvallisuuden varmistamiseen ja toiminnan arvioituun kestoon. STUK voi keskeyttää ydinvoimalaitoksen käytön, mikäli turvallisuuden varmistaminen sitä edellyttää.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt