STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

STUK osallistuu ydinlaitosten luvitukseen

STUK osallistuu ydinlaitosten luvitukseen

Ydinenergian käyttö ei ole sallittua ilman siihen myönnettyä lupaa.

Uudesta ydinlaitoshankkeesta luvan hakijan on ensin laadittava ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Tämän jälkeen se voi hakea periaatepäätöstä ja sen saatuaan rakentamislupaa sekä lopuksi käyttölupaa. STUKin tehtävänä on valvoa, että hankkeen turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja laatia lupaprosessin eri vaiheissa arviot ja lausunnot hankkeen turvallisuudesta.

Keskeiset lupavaiheet ydinlaitoksen elinkaaren aikana

Keskeiset lupavaiheet ydinlaitoksen elinkaaren aikana ovat ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely), soveltuvuusselvitykset, periaatepäätös, valmisteluvaihe, rakentamislupa, rakentaminen, käyttölupa ja käyttö.

Luvitukseen osallistuvat tahot

Ydinvoimalaitoksen luvituksesta päättää valtioneuvosto. Eduskunta vahvistaa periaatepäätöksen. Luvanhakija jättää hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön, joka hallinnoi valmistelua. STUK valvoo hakijaa ja antaa lupahakemuksesta turvallisuuslausunnon asiantuntijaorganisaatioiden ja ydinturvallisuusneuvottelukunnan avustuksella. Ydinvoimateollisuus tuottaa turvallisuusasiakirjat hakijalle. STUKilla ja sijoituspaikan kunnalla on veto-oikeus lupahakemuksen myöntämiseen. Valmisteluprosessin aikana pyydetään lausuntoja myös yleisöltä, muilta viranomaisilta ja asiantuntiajorganisaatioilta.