STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 30.12.2011: STUKin loppuraportti stressitesteistä valmistui

Tiedote 30.12.2011: STUKin loppuraportti stressitesteistä valmistui

Säteilyturvakeskus(STUK) lähetti tänään 30.12.2011 Euroopan komissiolle kansallisen loppuraportin ydinvoimalaitosten stressitesteistä. Raportin mukaan Fukushiman kaltainen hyökyaalto ei ole Suomessa mahdollinen, mutta suomalaisissakin ydinvoimalaitoksissa selvitetään tarpeita parantaa varautumista äärimmäisiin luonnonilmiöihin ja useiden turvallisuusjärjestelmien samanaikaiseen toimintakyvyn menetykseen.

Fukushiman onnettomuuden seurauksena EU-maiden ydinturvallisuusviranomaiset käynnistivät kesäkuussa 2011 Eurooppa-neuvoston aloitteesta ydinvoimalaitosten stressitestit. Niillä haluttiin selvittää, miten ydinvoimalaitokset ovat varautuneet maanjäristyksiin, tulviin sekä äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Lisäksi tavoitteena oli arvioida, millaisia seurauksia ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmien samanaikaisesta pettämisestä aiheutuisi ja miten vakaviin onnettomuuksiin on varauduttu. Selvitykset tehtiin kaikkien EU-maiden ydinvoimalaitoksille samalla tavalla. Myös Sveitsi ja Ukraina osallistuivat stressitesteihin.

STUK laati voimayhtiöiden selvityksiin perustuvan Suomen kansallisen raportin, joka lähetettiin Euroopan komissiolle 30.12.2011. Suomen raportti koskee Loviisan ja Olkiluodon käyviä laitoksia ja käytetyn polttoaineen välivarastoja sekä Olkiluotoon rakenteilla olevaa laitosyksikköä.

Raportin mukaan suomalaisten ydinvoimalaitosten turvallisuutta, muun muassa varautumista vakaviin onnettomuuksiin, maanjäristyksiin ja äärimmäisiin sääolosuhteisiin, on parannettu järjestelmällisesti niiden käyttöönotosta lähtien. Fukushiman onnettomuus nosti kuitenkin esiin joitakin uusia kysymyksiä ja parannusesityksiä nimenomaan käyvillä laitoksilla. Rakenteilla olevan Olkiluoto kolmosen suunnittelussa äärimmäiset luonnonilmiöt on otettu kattavasti huomioon.

Käyvien laitosten suunnittelussa ei alun perin otettu huomioon esimerkiksi maanjäristyksiä, eikä suunnittelu kaikkien sääilmiöiden osalta ollut nykyisen käsityksen mukaan riittävä. Laitosten maanjäristys- ja säänkestävyyttä on sittemmin parannettu, mutta stressitestien yhteydessä todettiin vielä tarve analysoida tarkemmin joidenkin rakenteiden, kuten käytetyn polttoaineen altaiden ja sammutusvesijärjestelmien kestävyys maanjäristystilanteissa.

Meriveden nousuun on laitoksilla normaalin käytön aikana varauduttu reiluilla turvamarginaaleilla. Loviisan laitoksella turvamarginaali on kuitenkin pienempi ja vaihtoehtoja tulvasuojauksen parantamiseksi on tutkittava pitäen tavoitteena nykyisen turvamarginaalin lisäämistä.

Sähkönsyötön menetykseenkin tulee jatkossa varautua

Luotettava sähkönsyöttö keskeisille turvallisuusjärjestelmille on suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa varmistettu olennaisesti monipuolisemmin kuin useimmissa muissa maissa. Kun käytössä on monta eri periaatteilla toimivaa sähkölähdettä, on sähkönsyötön täydellisen menetyksen todennäköisyys hyvin pieni.

STUK toteaa kuitenkin raportissaan, että sen valmisteleman uuden turvallisuusohjeen mukaan suomalaisilla laitoksilla tullaan vaatimaan järjestelyt turvallisuuden varmistamiseksi myös siinä tilanteessa, että sähkön saanti laitoksen sisäisestä jakeluverkosta keskeytyisi 72 tunnin ajaksi. Loviisan voimalaitoksella vaatimuksen täyttävät järjestelyt ovat jo olemassa, mutta Olkiluodossa on tarpeen suunnitella parannuksia kaikkien ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuusjärjestelmiin.

Valmiussuunnittelussa useampaan laitosyksikköön yhtäaikaisesti kohdistuvaa onnettomuutta ei ole aikaisemmin otettu huomioon. Erityisesti henkilöresurssien riittävyys täytyy jatkossa varmistaa myös tällaisten tilanteiden varalle.
Kansalliset raportit arvioidaan seuraavaksi kansainvälisissä ryhmissä

Stressitestien seuraavassa vaiheessa, alkuvuonna 2012, kansallisia raportteja arvioidaan erikseen koottavissa arviointiryhmissä, joissa on edustus myös Euroopan komissiosta. STUKin asiantuntijoita on mukana ryhmässä, joka arvioi muun muassa Ruotsin kansallista raporttia. Arviointityö valmistuu 30.4.2012 mennessä ja Euroopan komissio esittelee stressitestien tulokset Eurooppa-neuvostolle kesäkuun lopulla.

Stressitestit eivät suoraan johda ydinvoimalaitoksia velvoittaviin turvallisuusparannuksia koskeviin vaatimuksiin, vaan vaatimukset esitetään erikseen kansallisella tasolla tehtävissä päätöksissä.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Jukka Laaksonen, puh. (09) 759 88 200
Toimistopäällikkö Jorma Sandberg, puh. (09) 759 88 363
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

STUK esitteli loppuraportin toimittajille tiedotustilaisuudessa 30.12.2011 klo 10.00. Tilaisuus on katsottavissa tallenteena osoitteessa:
http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2011_1230_tiedotustilaisuus/

Pääjohtaja Jukka Laaksosen esitys tiedotustilaisuudessa (pdf)

Loppuraportti kokonaisuudessaan (pdf)