STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 26.4.2012: Eurooppalaisten ydinvoimalaitosten stressitestit on arvioitu

Tiedote 26.4.2012: Eurooppalaisten ydinvoimalaitosten stressitestit on arvioitu

26.4.2012

Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä, ENSREG julkisti eurooppalaisten ydinvoimalaitosten stressitestien yhteenvetoraportin tänään 26.4.2012. ENSREGin mukaan stressitestit on tehty hyvin perusteellisesti ja työ on jo johtanut tai johtamassa toimenpiteisiin kaikissa testit tehneissä maissa.

Suomessa ja muissa EU:n ydinvoimaa käyttävissä maissa sekä Sveitsissä ja Ukrainassa käynnistettiin Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden vuoksi niin sanotut ydinvoimalaitosten stressitestit keväällä 2011. Kansalliset stressitestiraportit valmistuivat vuoden 2011 loppuun mennessä. Kevään 2012 aikana raportteja on arvioitu kansainvälisten arviointiryhmien voimin.

Tuoreessa stressitestien arviointien yhteenvetoraportissa todetaan, että stressitestit on tehty yleisesti ottaen hyvin ja ENSREGin vaatimusten mukaisesti. Kaikki arvioinnit läpikäynyt stressitestien johtoryhmä korostaa raportissa erityisesti neljää havaintoa.

Äärimmäisten luonnonilmiöiden ja muiden vastaavien ulkoisten uhkien arvioiden perusteissa on eroja maiden välillä. Stressitestien johtoryhmä suositteleekin, että arviointia varten laaditaan yhteinen ohjeisto.

Raportissa kiinnitetään kansallisten viranomaisten huomio myös siihen, että äärimmäiset luonnonilmiöt olisi otettava huomioon kaikessa laitosten suunnitteluun, valmiustoimintaan ja pelastuspalvelun suunnitteluun liittyvässä työssä. Viranomaisten pitäisi vaatia että tarvittavat toimenpiteet tehdään myös äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamien vakavien onnettomuuksien estämiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi.

Kolmas raportin laatineen johtoryhmän esiin nostama asia on määräajoin tehtävien turvallisuusarvioiden tärkeys. Vähintään joka kymmenes vuosi tehtävissä arvioissa pitäisi käsitellä myös ulkoisia uhkia, jotka vaikuttavat laitosten turvallisuuteen.

Lisäksi kansallisten viranomaisten tulisi vaatia että stressitesteissä esiin tuodut toimenpiteet reaktorien suojarakennusten tiiviyden varmistamiseksi tehdään nopeasti.

Pääjohtaja Varjoranta: paljon uutta yhteiseen tietoon

Stressitesteillä arvioitiin ydinvoimalaitosten turvallisuuteen vaikuttavien järjestelmien luotettavuutta ääriolosuhteissa. Laitosten kokonaisturvallisuuden kuvaamiseen niitä ei ole tarkoitettu.

Stressitesteissä keskityttiin tilanteisiin, joiden alkutapahtuma on maanjäristys, tulva tai äärimmäinen sääilmiö. Tahallisesta haitanteosta tai muusta laittomasta toiminnasta aiheutuvia uhkia ei tässä työssä käsitelty. Sitä varten on oma eri maiden ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä. Tämän ryhmän tulokset on tarkoitus julkistaa ensi kesäkuussa.

Stressitestien johtoryhmän mukaan myös ydinvoimalaitosonnettomuuden varalle tehtyjä valmius- ja pelastusjärjestelyjä olisi syytä käsitellä kansainvälisesti yhteistyössä.

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Tero Varjoranta pitää tehtyä stressitestityötä hyvin arvokkaana.

”Yhteiseen tietoon tuli paljon uutta muiden maiden ydinvoimalaitosten ominaisuuksista, suunnitteluperusteista ja toimintatavoista ääriolosuhteissa.”

”Tämä vie kansainvälistä ydinturvallisuusyhteistyötä eteenpäin ja on hyvä lisä esimerkiksi IAEA:ssa, OECD:n alaisessa NEA:ssa ja EU:n piirissä jatkuvasti tehtävään kansainväliseen ydinturvallisuusyhteistyöhön.”

”Ydintuvallisuustyö on jatkuvaa asioiden parantamista. Fukushima toi asioita uuteen valoon. Esimerkiksi maanjäristyksiin ollaan nyt kiinnittämässä entistä suurempi huomio sellaisillakin alueilla, joilla vaarallisia maanjäristyksiä ei esiinny.”
Suomessa aloitetut toimenpiteet arvioitiin oikeiksi

Stressitesteistä kertovan yhteenvetoraportin liitteenä ovat jokaisen maan omia kansallisia selvityksiä arvioivat raportit. Maa-arviot tehtiin toisistaan erillään ja varautumista arvioitiin eri maissa jossain määrin eri tavoin. Niinpä stressitestit eivät sovellu laitosten tai maiden keskinäiseen vertailuun.

Pääjohtaja Tero Varjoranta muistuttaa, että Suomessa ydinvoimalaitosten turvallisuusarviointi Fukushiman tapahtumien valossa aloitettiin työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä jo ennen kansainvälisen stressitestityön käynnistymistä. ”Nämä työt tukevat toisiaan ja kansainvälisen arvioinninkin mukaan suunta ja tehdyt valinnat ovat oikeita.”

Olkiluodon käynnissä olevilla voimalaitosyksiköillä esimerkiksi varaudutaan parantamaan järjestelmiä pitkäaikaisen sähkökatkon varalle. Loviisan ydinvoimalaitoksella tehdään uusia suunnitelmia muun muassa tulvasuojelun parantamiseksi poikkeuksellisen korkean meriveden pinnan varalle. STUK on koonnut tiedot sekä kansallisesta selvityksestä että stressitesteistä internetsivulleen.

Stressitestit eivät suoraan johda ydinvoimalaitoksia velvoittaviin turvallisuusparannuksia koskeviin vaatimuksiin, vaan vaatimukset esitetään erikseen kansallisella tasolla tehtävissä päätöksissä. Suomessa STUK esittää ensi kesänä voimayhtiöille täsmällisiä laitosyksikkökohtaisia vaatimuksia tarvittavista uusista toimenpiteistä.

Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012

Säteilyturvakeskus järjestää stressitesteistä keskustelutilaisuuden STUKin auditoriossa keskiviikkona 16.5. kello 10–12. Tilaisuudessa keskustellaan STUKin asiantuntijoiden alustusten pohjalta stressitestien vaikutuksesta Suomen ydinvoimalaitosten turvallisuuden kehittämiseen. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan myöhemmin STUKin nettisivuilla (www.stuk.fi). Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 11.5. osoitteeseen info@stuk.fi. Auditorioon mahtuu noin 70 osallistujaa.

Lisätietoja:

Raportti ja sen liitteenä olevat eri maiden selvityksistä tehdyt arviointiraportit julkistetaan ENSREGin nettisivulla: http://www.ensreg.eu/

Pääjohtaja Tero Varjoranta, puh. (09) 759 88 201
Toimistopäällikkö Jorma Sandberg, puh. (09) 759 88 363
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208