STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Tiedote 20.7.2012: STUK teki päätökset suunnitelmista ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamiseksi

Tiedote 20.7.2012: STUK teki päätökset suunnitelmista ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamiseksi

20.7.2012

Säteilyturvakeskus (STUK) on tarkastanut voimayhtiöiden vastaukset STUKin vaatimuksiin turvallisuusparannuksista, jotka koskevat laitosten varautumista luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin.

Fukushima Dai-ichin laitoksella maaliskuussa 2011 tapahtuneen onnettomuuden johdosta Suomessa käynnistettiin kansalliset ydinvoimalaitosten turvallisuusselvitykset. Selvitysten tarkoituksena oli arvioida suomalaisten laitosten kykyä selviytyä äärimmäisistä luonnonolosuhteista ja sähkönsyötön häiriöistä. Voimayhtiöiden laatimat selvitykset ja suunnitelmat turvallisuuden parantamiseksi toimitettiin STUKille vuoden 2011 lopussa.

STUK pitää voimayhtiöiden laatimia selvityksiä ja niiden perusteella esitettyjä toimenpidesuunnitelmia turvallisuuden parantamiseksi pääosin riittävinä. Voimayhtiöt esittivät parannuksia reaktorin ja polttoaineen jäähdyttämisen varmentamiseen sekä riippumattomuuteen merivesijärjestelmistä. Olkiluodon 1- ja 2-yksiköillä suunnitellaan lisäksi parannuksia, joilla pienennetään hätätilanteessa tarvittavan jäähdytyksen riippuvuutta sähköjärjestelmistä. Molemmat voimayhtiöt ovat selvittäneet mahdollisuuksia parantaa laitosten kestävyyttä maanjäristyksiä ja tulvia vastaan. Parannuskohteiden suunnittelu edellyttää kuitenkin vielä lisäselvityksiä. Molemmilla laitospaikoilla varaudutaan tulevaisuudessa paremmin myös pitkäkestoisiin onnettomuustilanteisiin sekä onnettomuuksiin, jotka koskevat useampaa kohdetta samalla laitospaikalla.

STUK seuraa voimayhtiöiden turvallisuusparannusten suunnittelua ja niiden toteutusta. Muutokset laitoksilla tehdään pääosin vuosien 2013–2015 aikana.
STUK laatii tiukennetut turvallisuussäännökset

Suomessa ollaan parhaillaan uudistamassa ydinturvallisuutta koskevaa säännöstöä ja uudistuksessa otetaan huomioon myös Fukushima Dai-ichin onnettomuuden opetukset. Erityisesti ulkoisia uhkia ja sähkönsyötön häiriöitä koskevia turvallisuusvaatimuksia täsmennetään.  Koska uusilla vaatimuksilla voi olla vaikutusta tuleviin parannuksiin, ei voimayhtiöiden esittämiin turvallisuusparannuksiin otettu STUKin päätöksissä vielä lopullista kantaa.  STUK on kuitenkin esittänyt näkemyksensä uusista vaatimuksista voimayhtiöille, jotta ne voivat suunnitelmissaan varautua tuleviin muutoksiin. Uusi säännöstö on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana ja asettaa voimaan vuoden 2013 aikana.

STUK seuraa, mitä parannustoimia Fukushiman onnettomuuden jälkeen käynnistetään kansainvälisesti, sekä osallistuu kansainvälisen säännöstön kehittämiseen. Elokuun lopulla järjestetään kansainvälisen ydinenergiajärjestön, IAEA:n puitteissa kokous, jossa käsitellään onnettomuuden seurauksena käynnistettyjä kansallisia toimenpiteitä. Kansainvälinen yhteistyö ja Fukushima Dai-ichin onnettomuudesta saatava uusi tieto voi vielä vaikuttaa turvallisuusvaatimuksiin ja suomalaisilla laitoksilla päätettyihin suunnitelmiin.

Kansalliset turvallisuusselvitykset tehtiin rinnan EU:ssa tehtyjen ydinvoimalaitosten stressitestien kanssa. Kevään aikana toteutettiin stressitesteihin osallistuneiden maiden tulosten kansainvälinen vertaisarviointi. Vertaisarvioinnintulokset on otettu huomioon nyt annetuissa päätöksissä.

Lisätietoja:

Johtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 654
Tiedottaja Hilkka Karvinen, puh. (09) 759 88 478

Annetut päätökset ovat osa Fukushiman onnettomuuden jälkeen käynnistettyjä selvityksiä.

Selvitykset ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamiseksi

STUKin päätös Loviisan voimalaitoksella suunniteltuihin turvallisuusparannuksiin (pdf)

STUKin päätös Olkiluodon voimalaitoksella suunniteltuihin turvallisuusparannuksiin (pdf)