STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 16.5.2011: STUK antoi ministeriölle selvityksensä ydinlaitosten varautumisesta poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin

Tiedote 16.5.2011: STUK antoi ministeriölle selvityksensä ydinlaitosten varautumisesta poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin

16.5.2011

Suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa ei ole tullut esiin sellaisia uusia uhkatekijöitä tai puutteita, jotka vaatisivat välittömiä turvallisuusparannuksia, toteaa STUK Fukushiman onnettomuuden johdosta tekemässään selvityksessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyysi Japanin Fukushimassa tapahtuneen ydinvoimalaitosonnettomuuden takia Säteilyturvakeskukselta (STUK) selvityksen siitä, miten suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa on varauduttu tulvien ja muiden äärimmäisten luonnonilmiöiden vaikutuksiin laitosten toimintaan sekä varmistuttu sähkön saatavuudesta erityyppisissä vika- ja häiriötilanteissa.

Fukushiman onnettomuuden aiheuttaneita luonnonilmiöitä, hyvin voimakasta maanjäristystä ja erittäin korkeaa hyökyaaltoa, ei katsota mahdollisiksi Suomessa. Siitä huolimatta onnettomuus paljasti asioita, jotka täytyy ottaa tarkasteluun myös täällä.

STUK toteaa, että vaikka välittömiä turvallisuusparannuksia ei tarvita, voimayhtiöiden on syytä jatkaa selvityksiä varautumisesta joihinkin poikkeuksellisiin luonnonolosuhteisiin. Selvitykset ja suunnitelmat turvallisuusparannuksista voidaan laatia EU:n ministerineuvoston pyynnöstä tehtävien stressitestien yhteydessä ja niiden mukaisessa aikataulussa tämän vuoden aikana.

Yhtiöt tekevät lisäselvityksiä esimerkiksi äärimmäisen epätodennäköisen, mahdollisesti jopa fysikaalisesti mahdottoman korkean tulvan vaikutuksista Loviisassa. Samoin yhtiöt selvittävät, kuinka jotkut laitosten järjestelmät selviäisivät maanjäristyksistä, jotka olisivat voimakkaampia kuin Suomessa tähän asti on pidetty mahdollisina. Sellaiset pakkaset ja helteet, jotka ovat niin epätodennäköisiä, että niitä ei ole tarkasteluun tähän asti otettu, otetaan siihen nyt. Yhtiöt selvittävät myös ydinvoimalaitosten onnettomuustilanteissa tarvittavien sähkönsaannin turvaavien järjestelmien toiminnan.

STUK ottaa Fukushiman onnettomuudesta saadut kokemukset ja selvitysten tulokset huomioon ydinturvallisuussäännöstöä kehittäessään. Kokemukset otetaan huomioon myös kansallisen ydinturvallisuustutkimusohjelman SAFIR2014 hankkeiden painotuksissa. Suuria muutostarpeita ei ole toistaiseksi ilmennyt.

STUK toteaa lausunnossaan, että suomalaisten ydinvoimalaitosten turvallisuutta on pystytty parantamaan tehokkaasti niiden käytön aikana ja että voimayhtiöillä on pitkäjänteiset ohjelmat laitosten ikääntymisen hallitsemiseksi, suunnitellun käyttöiän varmistamiseksi, laitosten modernisoimiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

STUKin selvityksen perustana voimayhtiöiden omat selvitykset

STUKin TEMille maanantaina 16.5.2011 antama selvitys perustuu suomalaisten ydinvoimayhtiöiden (Fennovoima, Fortum ja TVO) tekemiin selvityksiin, joita STUKin omat asiantuntijat ovat arvioineet. Arviointiin on käytetty myös ulkopuolisten asiantuntijoiden apua.

STUK toimittaa TEMille vielä kesäkuun loppuun mennessä nyt annettua selvitystä seikkaperäisemmän raportin. Raportti ei ole julkinen asiakirja, koska siihen sisältyy tietoja, joita voitaisiin hyödyntää laitokseen kohdistuvan tahallisen vahingoittamisen suunnitteluun.

Ydinvoimalaitosten turvallisuutta arvioidaan jatkuvasti

Suomessa käytössä oleville ydinvoimalaitoksille tehdään määräaikainen turvallisuusarviointi noin kymmenen vuoden välein joko käyttölupakäsittelyn yhteydessä tai erillisenä väliarviointina.

STUK on tehnyt Olkiluodon 1 ja 2 -laitosyksiköille turvallisuusarvioinnin viimeksi käyttölupien uusimisen yhteydessä vuonna 1997 ja väliarvioinnin vuonna 2008. Loviisan 1 ja 2 -laitosyksiköille turvallisuuden arviointi on tehty viimeksi käyttölupien uusinnan yhteydessä vuonna 2007.

Vuonna 2009 STUK teki alustavat turvallisuusarviot Fortumin, TVO:n ja Fennovoiman periaatepäätöshakemuksissa esitetyille uusille ydinvoimalaitosyksiköille. Arviossa käsiteltiin myös Loviisan Hästholmenin ja Eurajoen Olkiluodon sekä Simon Karsikon ja Pyhäjoen Hanhikiven laitospaikkojen soveltuvuutta.

Laitospaikkakohtaisissa arvioissa tarkasteltiin jokaisella laitospaikalla mahdollisiksi katsottuja sääilmiöitä ja meriveden pinnankorkeuden ääriarvoja arvioitu ilmastonmuutos huomioonottaen, jääolosuhteita, seismisiä olosuhteita sekä muita ulkoisia uhkia, muun muassa öljynkuljetusonnettomuuksia.

Selvitys varautumisesta ulkoisiin tapahtumiin suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla (pdf)

Liite 1: Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitoksen onnettomuus (pdf)

Liite 2: Turvallisuusperiaatteet ja ulkoiset uhat (pdf)

STUK esittelee lausuntonsa toimittajille tiedotustilaisuudessa 16.5.2011 klo 15.30. Tilaisuus on katsottavissa suorana internetin kautta sekä myöhemmin tallenteena osoitteessa  

http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2011_0516_tiedotustilaisuus/

Lisätietoja (klo 15.30 alkavan tiedotustilaisuuden jälkeen):
Pääjohtaja Jukka Laaksonen, puh. (09) 759 88 379
Toimistopäällikkö Jorma Sandberg, puh. (09) 759 88 363
Viestintäpäällikkö Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.5.2011