STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Tiedote 16.12.2011: Fortum ja TVO toimittivat STUKille pyydetyt lisäselvitykset

Tiedote 16.12.2011: Fortum ja TVO toimittivat STUKille pyydetyt lisäselvitykset

16.12.2011

Säteilyturvakeskus (STUK) on 15.12. saanut Teollisuuden Voima Oyj:ltä ja Fortum Oy:ltä yksityiskohtaiset selvitykset ja toimenpidesuunnitelmat varautumisesta poikkeuksellisiin luonnonolosuhteisiin ja mahdollisiin sähkönsyöttöjärjestelmän häiriöihin Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilla.

Selvitykset täydentävät STUKin työ- ja elinkeinoministeriölle  viime toukokuussa tekemää arviota siitä, miten suomalaisissa ydinvoimalaitoksissa on varauduttu tulvien ja muiden äärimmäisten luonnonilmiöiden vaikutuksiin laitosten toimintaan sekä varmistuttu sähkön saatavuudesta erityyppisissä vika- ja häiriötilanteissa.

Vaikka toukokuun selvityksessä ei havaittu välittömiä korjauksia vaativia puutteita, STUK piti lisäselvityksiä tarpeellisina.

Voimayhtiöt esittävät nyt muun muassa suunnitelmia reaktorin jäähdyttämiseksi tilanteessa, jossa hätäjäähdytyspumput eivät saa sähköä ulkoisten tapahtumien tai muiden syiden seurauksena. Ratkaisu on joko uusien järjestelmien lisääminen tai olemassa olevien järjestelmien toiminnan varmistaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa. STUK tekee oman arvionsa voimayhtiöiden esittämistä suunnitelmista ja päättää mahdollisesti tarvittavista turvallisuusparannuksista vuoden 2012 aikana.

Toimitetut turvallisuusselvitykset käsittelevät pääasiassa samoja asioita kuin Euroopan komission EU:n ydinvoimaa käyttäviltä mailta pyytämät niin sanotut stressitestit. Komissio laati testit yhdessä Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän (ENSREG) kanssa. STUK ottaa selvitykset huomioon laatiessaan Suomen stressitestiraportin. Raportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Jorma Sandberg, puh. (09) 759 88 363