STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Fukushima-selvitykset

Fukushima-selvitykset

Fukushiman onnettomuuden jälkeen aloitettiin lukuisia selvityksiä siitä, miten onnettomuudesta saadut kokemukset pitäisi ottaa huomioon ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamisessa. Suomessa tehtiin kansallisia selvityksiä ja niin sanotut EU-stressitestit. Myös Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD käynnistivät selvityksiä Fukushiman onnettomuuden johdosta.

​​​​​​​Sivun sisältö

Kansallisissa selvityksissä ja EU-stressitesteissä käsiteltiin osittain samoja asioita, mutta ne ovat erillisiä ja toisiaan täydentäviä menettelyjä.

Lisäksi toukokuussa 2012 STUK kokosi ydinturvallisuuskonventiolle raportin toimista, jotka käynnistettiin Suomessa Fukushiman onnettomuuden seurauksena. Raportin aiheita käsiteltiin ydinturvallisuuskokouksessa Wienissä 27.–31.8.2012.

Kansalliset selvitykset

Kansalliset selvitykset käynnistyivät heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja STUKin aloitteesta. Näissä selvityksissä keskitytään Suomen ydinvoimalaitosten kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Selvityksissä tarkastellaan laitosyksikkökohtaisesti myös mahdollisuuksia turvallisuutta parantaviin muutoksiin. Selvitysten perusteella on tarkoitus aloittaa tarpeelliset muutoshankkeet.

Kansalliset selvitykset
15.3.2011 TEM:n selvityspyyntö STUKille: Luonnonilmiöiden ja ulkoisen sähköverkon menetysten aiheuttamat ongelmat suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla  
21.3.2011 STUKin selvityspyyntö voimayhtiöille.

Luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuminen suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla (pdf)

15.4.2011 Voimayhtiöiden selvitykset STUKille  
16.5.2011

STUKin selvitys TEM:lle
(STUKin tiedote 16.5.2011)

Selvitys varautumisesta ulkoisiin tapahtumiin ydinvoimalaitoksilla (pdf)

Liite 1: Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitoksen onnettomuus (pdf)

Liite 2: Turvallisuusperiaatteet ja ulkoiset uhat (pdf)

30.6.2011    STUKin kirje TEM:lle jatkoselvitysten tilanteesta

Luonnonilmiöiden ja ulkoisen sähkönsyötön menetysten aiheuttamat ongelmat suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla – Jatkoselvitykset (pdf)

4.8.2011    Loviisan voimalaitoksen jatkoselvityksiä koskeva STUKin päätös

Loviisa 1 ja 2 - Luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuminen (pdf)

24.10.2011  Olkiluodon voimalaitoksen jatkoselvityksiä koskeva STUKin päätös

Olkiluoto 1, 2, 3 ja 4 - Luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuminen (pdf)

15.12.2011 Määräaika voimayhtiöiden jatkoselvityksille
(STUKin tiedote 16.12.2011)
 
19.7.2012 STUKin päätökset voimalaitosten suunniteltuihin turvallisuusparannuksiin
(STUKin tiedote 20.7.2012)

Loviisa 1 ja 2 - Varautuminen luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin, STUKin päätös (pdf)

Olkiluoto 1, 2, 3 ja 4 - Varautuminen luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin, STUKin päätös (pdf)

27.–31.8.2012

Kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen osapuolet kokoontuvat Wieniin tarkastelemaan, millaisiin ydinturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen on ryhdytty.
STUKin kansallinen raportti toimista, jotka Suomessa on aloitettu onnettomuuden seurauksena

CNS Second Extraordinary Meeting, National Report, FINLAND, May 2012 (pdf)

 

EU-stressitestit

EU-stressitestit aloitettiin kesäkuussa 2011 Eurooppa-neuvoston aloitteesta EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyönä. Selvitykset tehtiin noudattaen yhtenäistä kaavaa kaikkien EU-maiden ydinvoimalaitoksille. Stressitesteihin liittyi tulosten laaja kansainvälinen arviointi vuoden 2012 alkupuolella. Stressitestit eivät suoraan johda ydinvoimalaitoksia velvoittaviin turvallisuusparannuksia koskeviin vaatimuksiin, vaan vaatimukset esitetään kansallisissa päätöksissä.

EU-stressitestit

15.3.2011 EU:n ministerineuvoston laajennettu kokous, johon osallistuivat energiaministerit, ydinturvallisuusviranomaiset ja ydinvoimateollisuus. Kokouksen tuloksena aloite stressitesteistä.  
24.–25.3.2011  Eurooppa-neuvoston kokouksessa tehtiin päätös stressitestien käynnistämisestä.  
24.5.2011   Energiakomissaari Oettingerin kirje Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten työryhmälle. Siinä pyydetään kansallisia viranomaisia käynnistämään työryhmän suositusten mukaiset yhtenäiset stressitestit.     
1.6.2011  STUKin kirje TVO:lle ja Fortumille stressitestien käynnistämisestä
(STUKin tiedote 1.6.2011)

ENSREG: EU:n stressitestiohjeet (pdf)

Selvityspyyntö: EU:n stressitestit käyville ja rakenteilla oleville ydinvoimalaitoksille (pdf)

15.8.2011    Voimayhtiöiden edistymisraportit STUKille

Fortumin edistymisraportti (pdf)

TVO:n edistymisraportti (pdf)

15.9.2011    STUKin kansallinen väliraportti EU:lle
(STUKin tiedote 15.9.2011)

European Stress Tests for Nuclear Power Plants, National Progress Report (pdf)

31.10.2011  Voimayhtiöiden stressitestiraportti STUKille (raporttien julkiset osat julkaistaan STUKin internetsivuilla myöhemmin)
(STUKin tiedote 31.10.2011)
 
30.12.2011    

STUKin laatima kansallinen stressitestiraporti lähetettiin Euroopan komissiolle
(STUKin tiedote 30.12.2011)

STUK esitteli raportin tiedotustilaisuudessa, joka on katsottavissa tallenteena osoitteessa:
http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2011_1230_tiedotustilaisuus/ 

Tilaisuudessa esitetyt kalvot (pdf)

Suomen kansallisen stressitestiloppuraportin saatekirje Euroopan komissiolle (pdf)

Suomen kansallinen loppuraportti EU:n stressitesteistä (pdf)

1.1.–30.4.2012

Kansallisten loppuraporttien kansainvälinen arviointi. Kansainvälinen arviointi Suomessa tehtiin 27.-29.3.2012.

Kansainvälisen arvioinnin prosessi (pdf)

26.4.2012

ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) julkisti kansainvälisen arvioinnin tulokset.
(STUKin tiedote 26.4.2012)

ENSREG/EU Stress Tests

Joint Statement of ENSREG and the European Commission on Stress Tests and Peer Review Process 26.4.2012

16.5.2012

Avoin keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa. Tilaisuudessa keskusteltiin stressitestien vaikutuksesta Suomen ydinvoimalaitosten turvallisuuden kehittämiseen.

Tallenne tilaisuudesta
31.5.2012

EU:n ydinvoimalaitosten turvajärjestelyihin liittyvä arvio valmistui.
Arviossa on käsitelty tahallisesta haitanteosta tai muusta laittomasta toiminnasta ydinvoimalaitoksille aiheutuvia uhkia. Turvajärjestelyjä koskeva arviointi käynnistettiin Fukushiman onnettomuuden jälkeen ja sitä tehtiin rinnakkain stressitestien kanssa.
(STUKin tiedote 6.6.2012)

Report of the Ad hoc Group on Nuclear Security (pdf)

 

28.–29.6.2012 EU:n komissio esitteli stressitestien tulokset Eurooppa-neuvostolle  
4.10.2012 EU:n komissio julkisti ydinlaitosten stressitestien tuloksia esittelevän tiedonantonsa. Tiedonannon keskeinen viesti oli, että ydinvoimalaitosten turvallisuustaso on Euroopassa yleisesti ottaen korkea, mutta lähes kaikkiin Euroopan ydinvoimaloihin suositellaan parannuksia yksittäisissä turvallisuusnäkökohdissa.

Komission tiedote 4.10.2012 

Komission tiedonanto 4.10.2012: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the comprehensive risk and safety assessments ("stress tests") of nuclear power plants in the European Union and related activities (pdf)

21.12.2012 STUK luovutti ENSREGille Suomen toimenpidesuunnitelman ydinvoimalaitosten ääriolosuhteisiin varautumisen parantamisesta.

European Stress Test - National Action Plan (pdf)

22.–26.4.2013 Kansallisten toimintasuunnitelmien (NAcP) kansainvälinen arviointi Brysselissä. STUK esitteli Suomen toimintasuunnitelman pääkohdat ja kertoi miten suosituksia on alettu hoitaa. STUK vastasi toimintasuunnitelmaan esitettyihin lisäkysymyksiin.

Cross reference table of ENSREG and Extraordinary CNS recommendations and national actions (pdf)

List of Questions to Finland for the National Action Plans Workshop, April 2013 (pdf)

Statement from Mr Hartmut Klonk, President of the ENSREG National Action Plans Workshop of 22-26 April 2013, Brussels

10.6.2013 ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) hyväksyi 22.-26.42013 pidetyn arviointiseminaarin yhteenvetoraportin. Raportti saattaa kansallisisten toimenpidesuunnitelmien vertaisarvioinnin päätökseen.

ENSREG National Action Plans - Summary Report

16.1.2014 Statusraportti Euroopan komissiolle Suomen kansallisen toimenpidesuunnitelman esittämien toimenpiteiden tilanteesta.

Status of activities presented in the Finnish action plan (pdf)

Joulukuu 2014 Suomen kansallisen toimenpidesuunnitelman päivitys valmistui joulukuussa 2014. European Stress Tests for Nuclear Power Plants National Action Plan FINLAND, December 2014 (pdf)

20.–24.4.2015

Kansallisten toimintasuunnitelmien (NAcP) kansainvälinen arviointi. STUK esitteli Suomen päivitetyn toimintasuunnitelman pääkohdat, kertoi miten suosituksia on hoidettu sekä vastasi toimintasuunnitelmaan esitettyihin lisäkysymyksiin.

List of Questions to Finland for the National Action Plans Workshop, April 2015 (pdf)

Toukokuu 2016 Statusraportti Euroopan komissiolle Suomen kansallisessa toimenpidesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tilanteesta. Status of activities presented in the Finnish action plan, May 2016 (pdf)
Joulukuu 2017 Statusraportti Euroopan komissiolle Suomen kansallisessa toimenpidesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tilanteesta. Status of activities presented in the Finnish action plan, December 2017 (pdf)
Joulukuu 2019 Statusraportti Euroopan komissiolle Suomen kansallisessa toimenpidesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tilanteesta.

Status of activities presented in the Finnish action plan, December 2019 (pdf)

Maaliskuu 2021 Loppuraportti Euroopan komissiolle Suomen kansallisessa toimenpidesuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä. European Stress Tests for Nuclear Power Plants National Action Plan FINLAND, March 2021 Final (pdf)

 

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö