Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinturvallisuusvalvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset, ydinmateriaalit ja ydinjätteet. Valvonnan perusta on ydinenergialaki (990/87). STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Suomessa on kahdessa ydinvoimalaitoksessa neljä ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluotoon sekä Suomeen suunnitteilla olevat uudet ydinvoimalaitoshankkeet. Lisäksi STUK valvoo Espoon Otaniemessä sijaitsevaa VTT:n tutkimusreaktoria ja sen käytöstäpoistoa.

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ydinjätehuollon valvonnan piiriin kuuluvat matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittely, varastointi ja loppusijoitus, käytetyn polttoaineen käsittely, välivarastointi ja loppusijoituksen valmistelu sekä ydinlaitosten käytöstä poisto.

ajankohtaista ydinturvallisuudesta ajankohtaista ydinturvallisuudesta

Uraanin tuotannon on oltava turvallista

Uraanin tuotannon on oltava turvallista

31.10.2017 klo 11:15
Verkkouutinen

Kaivosyhtiö Terrafame jätti 31.10. työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen uraanin talteenottoa varten. Yhtiön bioliuotusprosessissa malmista erottuu muun muassa uraania, ja Terrafame hakee lupaa sen talteen ottamiseksi ja käsittelemiseksi niin sanotuksi keltakakuksi (yellowcake).

Uraanin lajamittaista talteenottoa varten Terrafame tarvitsee  valtioneuvoston luvan. Toiminta edellyttää myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyntää. STUKin tehtävä on arvioida, onko Terrafamen suunnittelema uraanin talteenotto turvallista ja säännösten mukaista. Uraaninerotustoiminnasta säädetään ydinenergialaissa ja -asetuksessa, säteilylaissa sekä STUKin määräyksissä. Toiminta ei saa vaarantaa työntekijöiden tai ympäristön säteilyturvallisuutta.

Yhtiön täytyy huolehtia asianmukaisesti myös jätehuollosta ja turvajärjestelyistä. Uraanituote, jota tuotannossa syntyy on ydinmateriaalia ja sen valvonta täytyy hoitaa ydinmateriaalivalvonnan kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

”Nyt käsillä oleva hakemus ja STUKin tarkastus keskittyvät uraaninerotuslaitoksen toimintaan”, muistuttaa ylitarkastaja Jarkko Kyllönen STUKista. ”Terrafamen kaivosalueen vesienhallintaa ja kaivoksen ympäristön radioaktiivisuutta STUK on valvonut säännöllisesti usean vuoden ajan.”

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen, puh. (09) 759 88 728
 

ydinturvallisuus
Päivitetty
31.10.2017 klo 11:13
Jaa tämä sivu

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt