Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinturvallisuusvalvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset, ydinmateriaalit ja ydinjätteet. Valvonnan perusta on ydinenergialaki (990/87). STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Suomessa on kahdessa ydinvoimalaitoksessa neljä ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluotoon sekä Suomeen suunnitteilla olevat uudet ydinvoimalaitoshankkeet. Lisäksi STUK valvoo Espoon Otaniemessä sijaitsevaa VTT:n tutkimusreaktoria ja sen käytöstäpoistoa.

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ydinjätehuollon valvonnan piiriin kuuluvat matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittely, varastointi ja loppusijoitus, käytetyn polttoaineen käsittely, välivarastointi ja loppusijoituksen valmistelu sekä ydinlaitosten käytöstä poisto.

ajankohtaista ydinturvallisuudesta ajankohtaista ydinturvallisuudesta

STUK valvoo Olkiluodon ylimääräistä polttoaineenvaihtoseisokkia

STUK valvoo Olkiluodon ylimääräistä polttoaineenvaihtoseisokkia

17.10.2017 klo 11:26
Verkkouutinen

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on ilmoittanut Säteilyturvakeskukselle (STUK), että Olkiluodon ydinvoimalalaitoksen ykkösyksiköllä tehdään ylimääräinen polttoaineenvaihtoseisokki. TVO on saanut viitteitä polttoaineen vioittumisesta, minkä seurauksena TVO on päättänyt vaihtaa vioittuneen polttoaineen ehjään. Samalla TVO tekee laitoksella joitakin huolto- ja korjaustöitä.

Polttoaineenvaihtoseisokki on suunniteltu alkavaksi keskiviikkona 18.10.2017. STUK valvoo vaihtoon liittyviä töitä. Polttoaineen vaihdon jälkeen TVO hakee STUKilta luvan laitoksen käynnistämiseen.

Olkiluodon ykkösyksikön vaurioituneesta polttoaineesta on vuotanut normaalia enemmän radioaktiivisia aineita reaktorin jäähdytysveteen. Jäähdytysvesi kiertää suljetussa järjestelmässä eli sitä ei lasketa esimerkiksi mereen. Osa kaasumaisista aineista päästetään hallitusti ilmastointipiipun kautta ilmaan. Ympäristöön kulkeutuvan poistoilman radioaktiivisuutta valvotaan jatkuvasti. Aktiivisuus on niin vähäistä, ettei sillä ole vaikutusta laitoksen ympäristöön eikä ympäristön ihmisiin, ja laitoksen kokonaispäästö alittaa selvästi asetetut päästörajat.

Laitoksella työskentelyyn radioaktiivisten aineiden vapautuminen vaikuttaa siten, että työt täytyy suunnitella huolella ja työntekijöiden tulee käyttää riittäviä suojavarusteita. Näin työntekijöiden säteilyannokset voidaan pitää normaalilla tasolla.

Polttoainesauvojen vioittumiset ja vuodot eivät ole kovin harvinaisia. Olkiluodon ykkösreaktorissa on yhteensä viisisataa polttoaine-elementtiä, joissa kussakin liki sata polttoainesauvaa. Tavallisesti vuotavat polttoainesauvat vaihdetaan normaalien vuosihuoltojen yhteydessä. Viimeksi ylimääräinen polttoaineenvaihtoseisokki jouduttiin Olkiluodossa tekemään huhtikuussa 2016. TVO jatkaa vuonna 2016 tapahtuneiden polttoainevuotojen perussyyn selvitystä yhdessä polttoainetoimittajan kanssa. Nyt havaitun vuodon syytä ei vielä tunneta. Tällä hetkellä tiedossa olevat asiat viittaavat kuitenkin siihen, että vuodon syyllä ei olisi yhteyttä vuonna 2016 sattuneisiin polttoainevuotoihin.

Lisätietoja

Käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen, puh. (09) 759 88 429

Ydinturvallisuus
Jaa tämä sivu

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt