Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinturvallisuusvalvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset, ydinmateriaalit ja ydinjätteet. Valvonnan perusta on ydinenergialaki (990/87). STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Suomessa on kahdessa ydinvoimalaitoksessa neljä ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluotoon sekä Suomeen suunnitteilla olevat uudet ydinvoimalaitoshankkeet. Lisäksi STUK valvoo Espoon Otaniemessä sijaitsevaa VTT:n tutkimusreaktoria ja sen käytöstäpoistoa.

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ydinjätehuollon valvonnan piiriin kuuluvat matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittely, varastointi ja loppusijoitus, käytetyn polttoaineen käsittely, välivarastointi ja loppusijoituksen valmistelu sekä ydinlaitosten käytöstä poisto.

ajankohtaista ydinturvallisuudesta ajankohtaista ydinturvallisuudesta

Takaisin edelliselle sivulle

STUK arvioi Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoistosuunnitelman

STUK arvioi Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoistosuunnitelman

29.8.2017 klo 15:01
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) aloittaa Suomen ensimmäisen ydinreaktorin käytöstäpoiston turvallisuuden arvioinnin. Työ- ja elinkeinoministeriö toimitti tänään 29. elokuuta STUKille kirjeen, jossa se pyytää  lausuntoa VTT:n hakemasta  Olkiluodon tutkimusreaktorin, FiR1, käytöstäpoistoa koskevasta käyttöluvasta. VTT hakee lupaa reaktorin lopullista purkamista sekä alueen puhdistamista varten.

STUKin tehtävä on arvioida, täyttääkö VTT:n suunnitelma  lainsäädännön vaatimukset ja voidaanko reaktori purkaa ja laitospaikka puhdistaa niin, että työstä ei aiheudu vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. Suunnitelmassa on kuvattu myös, miten reaktorissa käytetty ydinpolttoaine ja muut radioaktiiviset aineet aiotaan käsitellä ja loppusijoittaa.

Vaikka laitos on pieni, on käsiteltävää aineistoa mittava määrä. STUKin lausunto valmistunee noin vuoden kuluttua, arvioi projektipäällikkö Mia Ylä-Mella STUKista. Viranomaisen kannalta työn tekee mielenkiintoiseksi se, että kyseessä on ensimmäinen ydinreaktorin käytöstäpoisto Suomessa.

”Tällä on myös hyvä opetella myöhemmin eteen tulevia ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoja”, toteaa Ylä-Mella. Esimerkiksi ydinlaitoksia koskevia viranomaisohjeita päivitetään Otaniemen reaktorin käytöstäpoistosta ja sen valvonnasta saatavien kokemusten perusteella.

Mia Ylä-Mella muistuttaa, että Otaniemen reaktori käynnistettiin vuonna 1962 ja yli viidenkymmenen vuoden aikana reaktori ja siellä olleet radioaktiiviset aineet eivät ole aiheuttaneet säteilyvaaraa. Myös käytöstäpoisto pitää suunnitella ja toteuttaa niin huolellisesti, että sekään ei aiheuta ongelmia ihmisille tai ympäristölle.

Luvan käytöstäpoistolle antaa valtioneuvosto. Lupaa varten se tarvitsee muun muassa STUKin lausunnon ja turvallisuusarvion.

Linkit:
STUKin FiR1-sivu
VTT:n FiR1-sivu
TEMin FiR1-sivu

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mia Ylä-Mella, puh. (09) 759 88 202
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

 

ydinturvallisuus
Jaa tämä sivu

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt