Ydinturvallisuus

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinturvallisuusvalvonnan kohteina ovat ydinvoimalaitokset, ydinmateriaalit ja ydinjätteet. Valvonnan perusta on ydinenergialaki (990/87). STUKin tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ja riippumattomalla valvonnalla varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat vaatimusten mukaisesti. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Suomessa on kahdessa ydinvoimalaitoksessa neljä ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Ydinvoimalaitosten valvonnan tärkein tavoite on varmistaa reaktorin pysyminen hallinnassa kaikissa tilanteissa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös rakenteilla oleva viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluotoon sekä Suomeen suunnitteilla olevat uudet ydinvoimalaitoshankkeet. Lisäksi STUK valvoo Espoon Otaniemessä sijaitsevaa VTT:n tutkimusreaktoria ja sen käytöstäpoistoa.

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ydinjätehuollon valvonnan piiriin kuuluvat matala- ja keskiaktiivisen jätteen käsittely, varastointi ja loppusijoitus, käytetyn polttoaineen käsittely, välivarastointi ja loppusijoituksen valmistelu sekä ydinlaitosten käytöstä poisto.

ajankohtaista ydinturvallisuudesta ajankohtaista ydinturvallisuudesta

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päättyivät

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päättyivät

22.9.2017 klo 11:15
Verkkouutinen

Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien voimalaitosyksiköiden vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Vuosihuoltoja oli valvomassa noin 30 STUKin asiantuntijaa. He varmistivat, että voimayhtiö, Fortum Power and Heat Oy, huolehti säteily- ja ydinturvallisuudesta ja  teki  huoltotyöt turvallisesti. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on voimayhtiöllä.

Loviisan vuosihuollot alkoivat ykkösyksikön huollolla 6.8. ja päättyivät kakkosyksikön huollon päättyessä 21.9.  Kakkosyksikön käyttöönottoa viivästi reaktorin ylösajon aikana tapahtunut pikasulku. Tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa laitokselle, ihmisille tai ympäristölle.

Molemmilla yksiköillä oli tänä vuonna vuorossa lyhyet vuosihuollot. Polttoaineen vaihdon lisäksi yhtiö teki automaatiouudistuksen asennuksia. Voimayhtiö aikoo saattaa laitoksen automaatiouudistuksen loppuun vuoden 2018 vuosihuolloissa.

Yhtiö tarkasti materiaalien kuntoa myös ultraäänitutkimuksella

Vuoden 2016 vuosihuollossa voimayhtiö teki ultraäänitarkastukset reaktoripainesäiliön yhteisiin, eli kohtiin, joihin liittyvät  onnettomuustilanteessa tarvittavan jäähdytysveden putket. Ensimmäistä kertaa käytetty tarkastusmenetelmä antoi yhdestä putkiyhteestä  normaalista poikkeavan tuloksen. Koska yhteet ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä, STUKin edellytti että voimayhtiö tekee tuloksesta yksityiskohtaisen selvityksen. Lisäksi STUK edellytti että yhde, jossa poikkeava tulos havaittiin sekä vastaavat yhteet kakkosyksiköllä tarkastetaan samalla menetelmällä 2017.

Loviisa kakkosen reaktorin paineastiaan liittyvissä hätäjäähdytysjärjestelmän putkiyhteissä ei tämän vuoden tarkastuksissa havaittu vuonna 2016 ykkösyksiköllä löydetyn kaltaisia poikkeavia tuloksia. Myös ykkösyksikön yhde, jossa poikkeava tulos havaittiin viime vuonna tarkastettiin uudelleen. Tarkastustulos ei ole muuttunut viimevuotisesta ja reaktoripainesäiliön käyttö on edelleen turvallista.
Voimayhtiö seuraa reaktoripainesäiliöiden kuntoa STUKin hyväksymän tarkastusohjelman mukaisesti.

Säteily ei aiheuttanut vaaraa ihmisille tai ympäristölle

Vuosihuoltoihin osallistuneiden työntekijöiden säteilyannokset alittivat säteilyasetuksen annosrajat ja Fortumin asettamat tavoitearvot selvästi. Loviisan ykkösyksikön primääripiiristä mitatut säteilyannosnopeudet olivat edellisvuotista alhaisemmat ja laitosyksikön työntekijöiden yhteenlaskettu säteilyannos, oli ykkösyksikön historian pienin, 186 millimansievertiä (mmanSv). Alustavien tulosten mukaan kakkosyksikön työntekijöitten yhteenlaskettu säteilyannos on yhtiön ennakkoarvion mukainen,  noin 250 mmanSv.

STUK valvoo Loviisan voimalaitoksen ympäristön radioaktiivisuutta ja ottaa  säännöllisesti näytteitä ilmasta, maalta ja meriympäristöstä. Mittauksissa ei havaittu radioaktiivisia aineita, joista olisi  vaaraa ihmiselle tai ympäristölle.  

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. (09) 759 88 642
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208
www.stuk.fi
www.facebook.com/sateilyturvakeskus
www.twitter.com/STUK_FI


mmanSv = millimansievert
Mansievert on yhteenlasketun eli kollektiivisen säteilyannoksen yksikkö. Se tarkoittaa säteilystä jollekin ihmisryhmälle aiheutuvaa yhteenlaskettua kokonaisannosta.
Mansievertin lyhenne on manSv. Mansievertin tuhannesosa on millimansievert, mmanSv.

 

Ydinturvallisuus
Jaa tämä sivu

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt