STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Mitä turvajärjestelyt ovat

Mitä turvajärjestelyt ovat

Turvajärjestelyillä (nuclear security) tarkoitetaan ydinlaitosten, ydinmateriaalien ja säteilylähteiden turvaamista lainvastaiselta toiminnalta.

Lainvastaisesta toiminnasta voi aiheutua merkittäviä vaikutuksia:

 • yhteiskunnallisia
 • taloudellisia
 • terveysvaikutuksia
 • ympäristövaikutuksia.

Lainvastaisella toiminnalla tarkoitetaan tahallista toimintaa tai toimenpidettä, jonka tarkoituksena on

 • aiheuttaa vahinkoa ydinaineen tai muun radioaktiivisen aineen käytöllä tai uhkauksella
 • ydinlaitoksen tai säteilyn käytön turvallisuuden vaarantaminen
 • ydinmateriaalin tai ydinjätteen koskemattomuuden vaarantaminen
 • säteilylähteen koskemattomuuden vaarantaminen
 • muun välittömän tai välillisen uhan aiheuttaminen ydin- tai säteilyturvallisuudelle
 • ydinlaitokseen, ydinmateriaaliin tai ydinjätteeseen kohdistuva tuottamuksellisen vahingon aiheuttaminen
 • säteilylähteeseen kohdistuva tuottamuksellisen vahingon aiheuttaminen.

Turvajärjestelyt antavat suojaa paitsi tahallisista teoista myös huolimattomuudesta tai ajattelemattomuudesta syntyviä vahinkoja vastaan.

Turvaamisen osa-alueet ovat lainvastaisen toiminnan ennalta ehkäiseminen, havaitseminen ja viivyttäminen sekä vaste lainvastaiseen toimintaan. Vasteeseen kuuluvat lainvastaisen toiminnan pysäyttäminen, tilanteen hallinta sekä seurausten estäminen ja rajoittaminen.

Turvajärjestelyihin osallistuvat ydinenergian ja säteilyn käytön toiminnanharjoittajat, joilla on ensisijainen vastuu turvajärjestelyistä. Muita osallistuvia tahoja ovat eri toimivaltaiset viranomaiset kuten STUK, poliisi, pelastustoimi, Tulli, rajavartiolaitos, puolustusvoimat sekä liikenneturvallisuusviranomaiset. Myös kansalaisilla on rooli turvajärjestelyissä. Heiltä odotetaan valveutuneisuutta sekä tarpeen tullen viranomaisille ilmoittamista.

Turvajärjestelyihin kuuluvat

 • hallinnolliset järjestelyt: organisaatio, johtamisjärjestelmä, turvallisuuskulttuuri
 • tekniset järjestelyt: rakenteelliset esteet, turvavalvonta- ja hälytysjärjestelmät, muut välineet
 • toiminnalliset järjestelyt: turvaorganisaation suorittama valvonta, vaste uhkatilanteissa, toiminnanharjoittajan järjestelyt viranomaisvasteen järjestämiseksi
 • tietoturvallisuus.

Turvajärjestelyt on globaali asia, jossa kansainvälinen yhteistoiminta on välttämätöntä.

Terminologia tutuksi

Säteilylähde

Radioaktiivinen aine (myös radioaktiivinen jäte) tai säteilylaite

Säteilylaite

Laite, joka sähköisesti synnyttää säteilyä tai joka sisältää radioaktiivista ainetta

Ydinmateriaali

Ydinaine tai muu ydinmateriaali

Ydinaine

Erityinen halkeamiskelpoinen aine (uraani-233, uraani-235, plutonium-239) tai lähtöaine (luonnonuraani, köyhdytetty uraani, torium)

Muu ydinmateriaali

Tietyt ydinenergian käyttöön liittyvät aineet, laitteet, laitteistot, tietoaineistot ja sopimukset

Säteilyn käyttöpaikka

Säteilylähteen käyttöpaikka tai varasto mukaan lukien radioaktiivisen jätteen varasto tai sijoituspaikka

Kolme S:ää: Safety, security, safeguards

Jotta ydinenergian ja säteilyn käyttö on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää, sen on oltava turvallista (safety), turvattua lainvastaista toimintaa vastaan (security) ja rauhanomaista (safeguards). Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että viranomaiset ja toiminnanharjoittajat huolehtivat tästä.

STUKin toiminta-ajatus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojaaminen säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toiminta-ajatuksen toteuttamisessa tarvitaan kaikkia kolmea S:ää (3S): safety, security, safeguards (turvallisuus, turvajärjestelyt, ydinmateriaalivalvonta).

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

 • Tapani Hack / Toimistopäällikkö
  puh. +358 975 988 695