Lainvastaisen toiminnan ennaltaehkäisy

Säteilyturvakeskus valvoo ydin- ja säteilyturvallisuutta Suomessa. Osana tätä STUK valvoo myös ydinenergian ja säteilyn käytön toiminnanharjoittajien turvajärjestelyjä lainvastaisen toiminnan varalle sekä valmiusjärjestelyjä esimerkiksi tarkastuksilla.

STUK huolehtii ydinaseiden, ydinasemateriaalien ja ydinaseteknologian leviämisen estämiseksi tehtävän kansallisen ydinsulkuvalvonnan toimeenpanosta, jonka piiriin kuuluvat myös arkaluontoinen tieto ja teknologia.

STUK ylläpitää säteilylähteiden rekisteriä ja ydinmateriaalien kansallista keskuskirjanpitoa.

Tietoturvallisuus on osa turvajärjestelyjä, ja sen valvonnan kehittäminen on ajankohtainen asia. Tietoturvallisuuden merkitys kasvaa, koska tietoverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja ohjelmoitavien automaatiojärjestelmien käyttö lisääntyy. Lisäksi tietoturvallisuuden hallinnan ympäristö ja menettelyt monimutkaistuvat esimerkiksi toimittaja- ja alihankintaverkostojen kautta.

Vaatimukset turvajärjestelyille lainsäädännöstä ja STUKin ohjeista

Ydinenergian käyttöä koskevien turvajärjestelyjen yleiset velvoitteet esitetään ydinenergialaissa (990/1987) ja Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käytön turvajärjestelyitä koskevassa määräyksessä (Y/3/2016). Velvoitteita sisältyy myös Suomen tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin, hallitusten välisiin muihin sopimusjärjestelyihin sekä Suomen antamiin sitoumuksiin.

Ydinenergialain (990/1987, 7 l §) mukaan ydinenergian käytön turvajärjestelyjen tulee perustua ydinenergian käyttöön kohdistuviin uhkakuviin ja suojaustarpeiden analyyseihin. Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käytön turvajärjestelyitä koskevan määräyksen (Y/3/2016) mukaisesti turvajärjestelyjen suunnittelun perusteena tulee käyttää suunnitteluperusteuhkaa, turvattavaa toimintaa koskevia riskianalyysejä ja niiden perusteella arvioituja suojaustarpeita. Asetuksessa esitetään myös ydinenergian käytön turvajärjestelyjen suunnitteluperusteiden yleiset periaatteet.

STUK asettaa ydinlaitoksia ja ydinmateriaaleja koskevat yksityiskohtaiset turvajärjestelyvaatimukset suunnitteluperusteuhka-asiakirjassa ja ydinlaitoksia koskevissa YVL-ohjeissa.

Säteilyn käyttöön liittyvistä turvajärjestelyistä säädetään säteilylaissa (592/1991). Esimerkiksi säteilylain 31 c § perusteella mukaan toiminnanharjoittajan on korkea-aktiivisia umpilähteitä käyttäessään suojattava lähteet lainvastaiselta toiminnalta, katoamiselta ja vahingoittumiselta. Korkea-aktiivisilla umpilähteillä tarkoitetaan sellaisia umpilähteitä, joille on niiden suuren aktiivisuuden (=vaarallisuus) vuoksi laissa tarkemmin turvajärjestelyistä. Toiminnanharjoittajan on toimittava käytettävissään olevin keinoin turvallisen tilan varmistamiseksi ja palauttamiseksi lähteen vahingoituttua, kadottua tai jouduttua lainvastaisen toiminnan kohteeksi.

Säteilylähteitä koskevat turvajärjestelyvaatimukset on asetettu STUKin ohjeessa ST 1.11 Säteilylähteiden turvajärjestelyt. Ohjeessa säteilylähteet on jaettu kolmeen luokkaan niihin kohdistuvan lainvastaisen toiminnan seurausten mukaan. Mitä suuremmat potentiaaliset seuraukset ovat, sitä tiukemmat ovat vaatimukset. STUK valvoo vaatimusten toteutumista säteilyn käyttöpaikoilla tehtävillä tarkastuksilla sekä tarkastaa toiminnanharjoittajien turvajärjestelyjä koskevia suunnitelmia.

Suunnitteluperusteuhka - Design Basis Threat (DBT)

Suunnitteluperusteuhka määrittelee uhan, jota käytetään toiminnanharjoittajan vastuulla olevien turvajärjestelyjen vaatimusten, suunnittelun ja arvioinnin perusteella.

Jaa tämä sivu