STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Lainvastaisen toiminnan ennaltaehkäisy

Lainvastaisen ja muun ydin- ja säteilyturvallisuuttava vaarantavantoiminnan ennaltaehkäisy

STUK valvoo ydinenergian ja säteilyn käytön toiminnanharjoittajien turvajärjestelyjä lainvastaisen ja muun ydin- ja säteilyturvallisuutta vaarantavan toiminnan varalle sekä valmiusjärjestelyjä esimerkiksi tarkastuksilla.

STUK huolehtii ydinaseiden, ydinasemateriaalien ja ydinaseteknologian leviämisen estämiseksi tehtävän kansallisen ydinsulkuvalvonnan toimeenpanosta, jonka piiriin kuuluvat myös arkaluontoinen tieto ja teknologia. STUKmyös ylläpitää säteilylähteiden rekisteriä ja ydinmateriaalien kansallista keskuskirjanpitoa.

Tietoturvallisuus on osa turvajärjestelyjä, ja sen valvonnan kehittäminen on ajankohtainen asia. Tietoturvallisuuden merkitys kasvaa, koska tietoverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja ohjelmoitavien automaatiojärjestelmien käyttö lisääntyy. Lisäksi tietoturvallisuuden hallinnan ympäristö ja menettelyt monimutkaistuvat esimerkiksi toimittaja- ja alihankintaverkostojen kautta.

Vaatimukset turvajärjestelyille lainsäädännöstä ja STUKin määräyksistä

Ydinenergian käyttöä koskevien turvajärjestelyjen yleiset velvoitteet esitetään ydinenergialaissa (990/1987) ja Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käytön turvajärjestelyitä koskevassa määräyksessä (STUK Y/3/2020). Velvoitteita sisältyy myös Suomen tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin, hallitusten välisiin muihin sopimusjärjestelyihin sekä Suomen antamiin sitoumuksiin.

Ydinenergialain (990/1987, 7 l §) mukaan ydinenergian käytön turvajärjestelyjen on oltava riittävät suhteessa ydinenergian käyttöön kohdistuviin uhkiin ja suojaustarpeisiin. Säteilyturvakeskuksen ydinenergian käytön turvajärjestelyitä koskevan määräyksen (STUK Y/3/2020) mukaisesti turvajärjestelyjen suunnittelun perusteena tulee käyttää suunnitteluperusteuhkaa, turvattavaa toimintaa koskevia riskianalyysejä ja niiden perusteella arvioituja suojaustarpeita. Asetuksessa esitetään myös ydinenergian käytön turvajärjestelyjen suunnitteluperusteiden yleiset periaatteet.

STUK asettaa ydinlaitoksia ja ydinmateriaaleja koskevat yksityiskohtaiset turvajärjestelyvaatimukset suunnitteluperusteuhka-asiakirjassa ja ydinlaitoksia koskevissa YVL-ohjeissa.

Säteilyn käyttöön liittyvistä turvajärjestelyistä säädetään säteilylaissa (859/2018). Esimerkiksi säteilylain 67 § perusteella toiminnanharjoittajan on suojattava turvallisuuslupaa edellyttävät säteilylähteet niiden käyttö- ja säilytyspaikoillaan lainvastaiselta toiminnalta, katoamiselta ja joutumiselta muuten sivullisten käsiin. Näiden turvajärjestelyjen on oltava toiminnan ja säteilylähteisiin liittyvien riskien kannalta riittävät ja niiden on muodostettava yhteensopiva kokonaisuus säteilyturvallisuutta koskevien toimien kanssa.

Turvajärjestelyihin kuuluvat esimerkiksi säteilylähteisiin liittyvien riskien mukaan suunnitelman laatiminen turvajärjestelyistä ja suunnitelman pitäminen ajan tasalla, säteilylähteiden suojaaminen rakenteellisilla esteillä ja henkilöstön läsnäololla, säteilylähteen olinpaikan säännöllinen varmistaminen, kulunvalvonnan ja muiden teknisten valvontakeinojen käyttäminen sekä pääsyn rajoittaminen säteilylähteitä ja turvajärjestelyjä koskevaan aineistoon.

Säteilylähteitä koskevat turvajärjestelyvaatimukset on asetettu STUKin määräyksessä S/3/2018, jossa säteilylähteet on jaettu kolmeen luokkaan niihin kohdistuvan lainvastaisen toiminnan seurausten mukaan. Mitä suuremmat potentiaaliset seuraukset ovat, sitä tiukemmat ovat vaatimukset. Esimerkiksi korkea-aktiivisten umpilähteiden käyttöä varten vaaditaan aina erillinen turvajärjestelysuunnitelma.

STUK valvoo vaatimusten toteutumista säteilyn käyttöpaikoilla tehtävillä tarkastuksilla sekä tarkastaa toiminnanharjoittajien turvajärjestelyjä.

Suunnitteluperusteuhka - Design Basis Threat (DBT)

Suunnitteluperusteuhka määrittelee uhan, jota käytetään toiminnanharjoittajan vastuulla olevien turvajärjestelyjen vaatimusten, suunnittelun ja arvioinnin perusteena.