STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö

STUK tarvitsee ajantasaista tilanne- ja uhkakuvaa ylläpitäviltä viranomaisilta omaan alaansa liittyvät tiedot ylläpitääkseen ja kehittääkseen valvontaansa ja havaitsemis- ja vastevalmiuttaan.

Suunnitteluperusteuhkaa varten laadittavan ydinenergian ja säteilyn käyttöä koskevan lainvastaisen ja muun ydin- ja säteilyturvallisuutta vaarantavan toiminnan uhkakuvan ylläpidosta vastaa Suojelupoliisi (161/1988 146 §). Supo ja STUK ovat sopineet ydinlaitoksiin ja säteilylähteisiin liittyvän lainvastaisen toiminnan uhkakuvan säännöllisestä päivittämisestä. Uhkakuvan perusteella STUK ylläpitää ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhkaa osana viranomaisvaatimuksia. STUK seuraa myös Viestintäviraston CERT-FI-yksikön ylläpitämää tietoverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja teollisuusautomaatiojärjestelmien tietoturvallisuuteen liittyvää tilannekuvaa.

STUK antaa tarvittaessa asiantuntija-apua muille viranomaisille, kuten poliisille, pelastusviranomaisille ja Tullille ydinlaitoksiin tai säteilylähteisiin liittyvän lainvastaisen toiminnan ennalta ehkäisemisessä, operatiivisen valmiuden kehittämisessä ja operatiivisessa toiminnassa. Yhteistyöhön kuuluvat yhteen sovitetut toimintamallit, ohjeet, koulutus ja yhteiset harjoitukset.

Turvajärjestelyjen kotimaisessa yhteistyöympäristössä STUKin tärkeimmät yhteistyötahot ovat pelastustoimi, poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli, Puolustusvoimat ja toiminnanharjoittajat. Yhteistyöryhmiä ovat ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta (ydinlaitosten turvajärjestelyt), terrorismin torjunnan yhteistyöryhmä (tilannekuva) ja CBRNE-yhteistyöfoorumi (asiantuntijayhteisö, koulutus, harjoitukset). Yhteistyömuotoja ovat uhkakuvan ylläpito Supon johdolla, CERT-GI & tietoturvallisuuden tilannekuva, yhteistyö ydinlaitosten paikallisvastuullisten poliisilaitosten kanssa ja asiantuntija-apu.

Turvajärjestelyjen kotimainen yhteistyöympäristö: STUKin tärkeimmät yhteistyötahot, yhteistyöryhmät ja yhteistyömuodot. CBRNE (Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Materials and Explosives) = kemialliset, biologiset, ydinaineet ja muut radioaktiiviset aineet sekä räjähteet.

STUK osallistuu ydin- ja säteilyturvallisuutta edistävään kansainväliseen yhteistyöhön, muun muassa Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) johdolla tehtävien turvajärjestelyohjeiston valmisteluun ja kansainvälisiin turvajärjestelyjen vertaisarviointeihin sekä ydinalan turvajärjestelyjä koskevan ohjeiston laatimiseen ja kehittämiseen IAEA:n koordinoimana. Viimeisin Suomessa järjestetty IAEA:n koordinoima kansainvälinen turvajärjestelyjen vertaisarviointi, IPPAS, järjestetiiin vuonna 2022.

STUK on Suomen kansallinen yhteysviranomainen, joka käsittelee ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä tehdyn yleissopimuksen (CPPNM) ja siihen tehdyn lisäyksen (CPPNM(A) soveltamisalaan kuuluvia asioita. Yleissopimukseen tehty muutos edellyttää asiaankuuluvaa tiedonvaihtoa ydinaineisiin tai ydinlaitoksiin kohdistuvista lainvastaisista teoista ja niiden uhkista. Se edellyttää myös yhteistyötä ja pyydettäessä avunantoa muun muassa säteilyseurausten minimoimiseksi.

STUK on Suomen yhteyspiste kansainvälisissä IAEA:n ja Euroopan komission tiedonvaihtojärjestelmissä, joilla ilmoitetaan radioaktiivisiin aineisiin liittyvistä poikkeavista tapahtumista. IAEA:n Incident and Trafficking Database (ITDB) -tietokannan avulla tilastoidaan ja analysoidaan tapahtumia, joissa radioaktiivisia aineita on joutunut valvonnan ulkopuolelle. Tietokannan sisältö perustuu jäsenmaiden ilmoituksiin IAEA:lle. Suomi on ollut ITDB:n jäsen sen perustamisesta lähtien, vuodesta 1995. Lisäksi STUK on Suomen yhteyspiste kansainvälisissä järjestelmissä, joilla valvotaan säteilylähteiden, erityisesti korkea-aktiivisten umpilähteiden, vientiä, tuontia ja siirtoja eri maiden välillä.