STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Havaitseminen ja vastevalmius

Havaitseminen ja vastevalmius

Viranomaiset ovat luoneet yhteisen toimintamallin, ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden (RN-aineet) havaitsemisarkkitehtuurin, joka on perustana lainvastaisen ja muun ydin- ja säteilyturvallisuutta vaarantavan toiminnan torjunnalle.

Havaitsemisarkkitehtuuri parantaa viranomaisten kykyä toimia yhdessä. Informaation yhteiskäyttö on viranomaistoiminnan kulmakivi. Oikea tieto oikeille käyttäjille oikeaan aikaan on ensiarvoisen tärkeää turvajärjestelytehtävien onnistumiselle. Esimerkiksi oikea tieto vaarallisista aineista on saatava ensivasteen toimijoille nopeasti.

Kansallisissa turvajärjestelyissä varaudutaan myös siihen, että ydinaineita tai muita radioaktiivisia aineita yritetään kuljettaa maiden rajojen yli. Kyseessä voi olla salakuljetus tai vahingossa tai huolimattomuudesta kierrätysmetallin sekaan joutunut säteilylähde.

STUKilla on ympärivuorokautinen päivystys ja valmius aloittaa toiminta ydinlaitoksiin tai säteilylähteisiin liittyvän säteilyturvallisuuspoikkeaman varalta. STUKin valmiustoiminnalla tarkoitetaan uhkaavan tilanteen arviointia, jo tapahtuneen vahingon tai tahallisen teon seurausten arviointia sekä suosituksien tekemistä säteilysuojelutoimenpiteiksi. Vastevalmiutta ylläpidetään yhteistyössä muiden asianomaisten viranomaisten kanssa.

Ydinlaitokseen tai säteilylähteeseen liittyvässä poikkeavassa tilanteessa STUK on asiantuntijaviranomainen, joka tukee tilannetta johtavaa viranomaista osana viranomaisten yhteistä tilanneorganisaatiota. Lainvastaisen toiminnan uhkatilanteessa tilanneorganisaatiota johtaa poliisi. Ydinlaitoksessa turvaorganisaatio vastaa tilanteesta, kunnes poliisi ottaa johtovastuun tilannepaikalla. STUK arvioi tilanteen ydin- ja säteilyturvallisuusmerkitystä, sekä väestön että ensivasteen toimijoiden kannalta, analysoi ja tulkitsee ensivasteen viranomaisten kentällä tekemiä säteilyhavaintoja, tekee tarpeen mukaan täydentäviä mittauksia paikan päällä sekä antaa suosituksia säteilysuojelukysymyksissä.

Rajavalvonta

Radioaktiivisten aineiden valvonta rajoilla on osa ydinterrorismin ja muun radioaktiivisiin aineisiin liittyvän lainvastaisen toiminnan ehkäisyä, havaitsemista ja vastetta. Suomi on EU:n pitkän koillisen maarajan vartija ja vilkas ihmisten ja rahdin kauttakulkureitti Aasiasta Eurooppaan. Strategiana on uhkakuvaan ja riskitarkasteluun perustuva asianmukainen radioaktiivisten aineiden valvonta rajoilla, jossa lähtökohtana on, että tekninen valvonta täyttää kansainväliset suositukset ja jossa liikkuvalla, erilaisiin tilanteisiin sopivalla mittauskyvyllä tehostetaan teknistä valvontakonseptia. Rajavalvonta on osa kansallista havaitsemisstrategiaa.

YK:n turvallisuusneuvoston päätös 1540 (UNSC 1540, 2004) velvoittaa järjestämään asianmukaisen ja toimivan rajavalvonnan luvattomien kuljetusten havaitsemiseksi ja estämiseksi, jotka voisivat edistää ydin-, kemiallisten tai biologisten aineiden leviämistä. Se velvoittaa niin ikään järjestämään sellaisten kuljetusten vienti- tuonti- ja kauttakuljetusten valvonnan. Lisäksi Euroopan neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom ja IAEA:n käytännesäännöstö (Code of conduct on the safety and security of radioactive sources) puoltavat säteilyvalvonnan järjestämistä merkittävissä kauttakulkupaikoissa ja rajanylityspaikoilla.

STUKilla ja Tullilla on systemaattista ja jatkuvaa yhteistyötä, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään operatiivista yhteistoimintamallia, raja-asemien valvontalaitteistoja ja tullimiesten osaamista. Operatiivisen tiedonkulkumallin tavoite on, että Tullin tekemä säteilyhavainto on nopeasti STUKin asiantuntijoiden analysoitavissa, mikä tukee tilanteen edellyttämän vasteen määrittämistä. Sama konsepti sopii muuhunkin havaitsemistoimintaan.