STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Turvajärjestelyjen valvonta

Turvajärjestelyjen valvonta

Turvajärjestelyillä turvataan ydinenergian ja säteilyn käyttö lainvastaiselta toiminnalta. Vastuu turvajärjestelyjen toteuttamisesta on toiminnanharjoittajilla. STUK asettaa turvajärjestelyille viranomaisvaatimukset ja valvoo niiden toteuttamista.

Riskitietoinen, luokitteleva lähestymistapa turvajärjestelyihin koostuu ennaltaehkäisystä, havaitsemisesta ja vasteesta sekä informaation yhteiskäytöstä viranomaisten välillä. Ennaltaehkäisyä ovat vaatimukset sekä ydinlaitosten ja säteilylähteiden valvonta. Havaitseminen on ilmoituksia, tiedustelutietoa, säteilymittauksia ja valvontaa. Vaste sisältää ympärivuorokautisen päivystyksen ja valmiuden käynnistää toiminta sekä asiantuntija-avun antamisen tilannetta johtavalle viranomaiselle.

  • Ilmoitukset ja tiedustelutieto tulevat STUKiin esimerkiksi muilta viranomaisilta tai toiminnanharjoittajilta tai kansainvälisistä tiedonvaihtojärjestelmistä.
  • Säteilymittaushavainnot tulevat ensisijaisesti muilta viranomaisilta kuten Tulli, poliisi, pelastustoimi, Rajavartiolaitos ja puolustusvoimat, tai toiminnanharjoittajalta. Tarvittaessa myös STUK tekee säteilymittauksia kentällä.

Riskitietoinen, luokitteleva lähestymistapa lähtee siitä, että turvajärjestelyt mitoitetaan ydinaineeseen tai muuhun radioaktiiviseen aineeseen kohdistuvan lainvastaisen toiminnan mahdollisten seurausten ja todennäköisyyden perusteella. Mahdolliset seuraukset riippuvat muun muassa ydinaineen rikastusasteesta ja määrästä, radioaktiivisen aineen säteilyominaisuuksista ja määrästä sekä aineen kemiallisesta ja fyysisestä muodosta ja olomuodosta. Lainvastaisen toiminnan todennäköisyyttä ei voida laskea, mutta sitä voidaan arvioida uhkakuvan perusteella.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tapani Hack / Toimistopäällikkö
    puh. +358 975 988 695