Turvajärjestelyjen valvonta

Turvajärjestelyjen valvonta

Turvajärjestelyillä turvataan ydinenergian ja säteilyn käyttö lainvastaiselta toiminnalta. Vastuu turvajärjestelyjen toteuttamisesta on toiminnanharjoittajilla. STUK asettaa turvajärjestelyille viranomaisvaatimukset ja valvoo niiden toteuttamista.

Turvajärjestelyjen valvonta


*) Ilmoitukset ja tiedustelutieto tulevat STUKiin esimerkiksi muilta viranomaisilta tai toiminnanharjoittajilta tai kansainvälisistä tiedonvaihtojärjestelmistä.
**) Säteilymittaushavainnot tulevat ensisijaisesti muilta viranomaisilta kuten Tulli, poliisi, pelastustoimi, Rajavartiolaitos ja puolustusvoimat, tai toiminnanharjoittajalta. Tarvittaessa myös STUK tekee säteilymittauksia kentällä.

Riskitietoinen, luokitteleva lähestymistapa lähtee siitä, että turvajärjestelyt mitoitetaan ydinaineeseen tai muuhun radioaktiiviseen aineeseen kohdistuvan lainvastaisen toiminnan mahdollisten seurausten ja todennäköisyyden perusteella. Mahdolliset seuraukset riippuvat muun muassa ydinaineen rikastusasteesta ja määrästä, radioaktiivisen aineen säteilyominaisuuksista ja määrästä sekä aineen kemiallisesta ja fyysisestä muodosta ja olomuodosta. Lainvastaisen toiminnan todennäköisyyttä ei voida laskea, mutta sitä voidaan arvioida uhkakuvan perusteella.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tapani Hack / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988695