Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Radiologian henkilöstöresurssit 2019

Säteilyturvakeskus selvitti vuonna 2019 valtakunnallisesti julkisen terveydenhuollon radiologisten yksiköiden henkilöstöresurssien riittävyyttä, resurssivajauksen vaikutuksia toimintaan sekä säteilylain uudistuksen vaikutusta resurssien tarpeeseen. Terveydenhuollon valvontaraportti julkaistiin heinäkuussa osana uudistunutta valvonta strategiaa.

Kuvantamisyksiköissä oli resurssivajausta radiologien ja sairaalafyysikkojen osalta ja maltillisesti myös röntgenhoitajien osalta. Keskeisimmät asiat, joihin resurssivajaus vaikutti, olivat potilastyö, hoitotakuun toteutuminen ja ohjeistuksien laadinta ja ylläpito. Resurssivajaus vaikutti vähemmän säteily- ja potilasturvallisuuteen, jotka ovat vastausten perusteella niin keskeisiä tekijöitä hoitotyössä, ettei niistä voida tinkiä silloinkaan kuin resursseista on pulaa.

Resurssivajauksesta aiheutuvat ongelmat olivat samankaltaisia eri ammattiryhmissä. Keskeisenä haasteena oli, että resurssivajauksen seurauksena työtehtävät kasautuivat pienemmälle määrälle tekijöitä. Tästä seurasi ylikuormitusta, joka edelleen johti sairauspoissaloihin, jotka pahensivat resurssivajausta. Tällöin toiminnassa jouduttiin keskittämään työpanosta keskeisimpiin tehtäviin. Ostopalveluita käytettiin helpottamaan resurssivajausta, mutta näiden osalta haasteena pidettiin työntekijöiden saatavuusongelmia ja toisaalta työntekijöiden riittävää osaamista.

Säteilylain uudistus lisäsi resurssien tarvetta kuvantamisyksikössä ja erityisesti sairaalafyysikot kokivat uudistuksen lisänneen työtaakkaa. Säteilylain uudistuksen tarkoituksena on ollut vähentää toiminnanharjoittajien hallinnollista työtä mahdollistamalla toiminnan järjestämisen toiminnanharjoittajille parhaiten sopivalla tavalla. Säteilylain viimeiset siirtymäsäännökset umpeutuivat kesäkuussa 2020 ja lakiuudistuksesta aiheutuvan työkuorman tulisi vähentyä, kun säteilylain muutoksesta aiheutuneet hallinnolliset muutokset on saatu toteutettua.

Valvontaraportin tulosten perusteella Säteilyturvakeskuksen on hyvä jatkossakin kiinnittää huomiota toiminnan resursointiin diagnostisen kuvantamisen yksiköissä niiltä osin kuin se koskettaa säteilyturvallisuuden varmistamista. Säteilylain uudistuksesta seurannutta kasvua resurssien tarpeessa kannattaisi selvittää uudestaan myöhemmin.

Raportti aukeaa kuvaa klikkaamalla.

Radiologian henkilöstöresurssit 2019