Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Aktiivisuusmittarit on kalibroitava

Säteilyturvakeskus muistuttaa aktiivisuusmittareita koskevista kalibrointivelvoitteista. Aiempi kumotun ohjeen ST 1.9 mukainen menettely ei täytä nykyisiä vaatimuksia. STUK järjestää aiheesta verkkoseminaarin alkuvuodesta 2021.

Aktiivisuusmittareita käytetään lääketieteellisen altistuksen mittaamiseen, joten ne on kalibroitava kahden vuoden välein (S/6/2018, 15 §). Kalibroinnilta edellytetään jäljitettävyyttä (SätL 59 §). Tämä tarkoittaa katkeamatonta vertailujen ketjua, jolla sidotaan mittauksen tulos korkeamman tason vertailumittaan (primäärinormaali). Ketjun kaikille kalibroinneille on määritettävä ja ilmoitettava epävarmuus.

Aktiivisuusmittareiden kalibrointitodistuksiin on kiinnitettävä huomiota. Tarkastuksissa on todettu, etteivät kaikki aktiivisuusmittareiden kalibrointitodistukset täytä standardin ISO 17025:2017 vaatimuksia. Vaikka asiakirja olisi nimetty kalibrointitodistukseksi (calibration certificate), voi kysymyksessä olla testaustodistus. Näissä todistuksissa on todettu radionuklidikohtaisesti mitatun lukuarvon olevan tiettyjen rajojen sisäpuolella, mutta kalibrointikerrointa ei ole annettu. Kalibrointitodistuksissa on havaittu puutteita myös jäljitettävyyden esittämisessä, laatujärjestelmän kuvauksissa ja mittauksen epävarmuuksien ilmoittamisessa.