Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Toiminnanharjoittajalla on entistä enemmän vastuuta

Yksi uuden säteilylain ja säädösuudistuksen mukanaan tuoma oleellinen muutos on, että toiminnanharjoittaja voi aiempaa joustavammin järjestellä toimintansa sopivaksi katsomallaan tavalla, kunhan säteilyturvallisuuden vaatimukset täyttyvät. Säädökset eivät enää ole yhtä yksityiskohtaisia kuin ennen.

Aiempaa enemmän hankinnanvaraa toiminannharjoittajilla on esimerkiksi säteilyturvallisuusvastaavan sijaisjärjestelyissä ja säteilyturvallisuuspoikkeamista ilmoitamisessa. Myös ohjeistus, joka koskee mahdollisen raskauden selvittämistä ennen tutkimuksia, toimenpiteitä tai hoitoja on muuttunut samaan suuntaan.

Säteilyturvallisuusvastaavan sijaisuusjärjestelyt

Uuden lain myötä sijaiseen liittyvät vaatimukset muuttuivat. Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV) ja tarvittaessa tälle sijainen. STV:n sijaista ei enää tarvitse hyväksyttää erikseen STUKilla.

STV:lle on nimettävä kelpoisuusvaatimukset täyttävä sijainen, kun säteilyaltistuksen luokka on 1. Sijaisen nimeäminen on käytävä ilmi johtamisjärjestelmästä, ja organisaatiossa on oltava aina tieto, kuka sijainen on. Sijaisen nimeämisestä tai vaihtumisesta ei tehdä päätöstä, mutta mahdollisten yhteystietojen muuttumisesta on kuitenkin ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen.

Säteilyaltistuksen luokissa 2 ja 3 ei sijaista tarvitse olla jatkuvasti nimettynä. Jos näissä toiminnoissa STV on pidempään poissa esimerkiksi äitiyslomalla, vanhempainvapaalla tai  opintovapaalla,  eikä tällöin ole toiminnanharjoittajan käytettävissä, on toiminnanharjoittajan huolehdittava, että tämänkin ajan on käytettävissä pätevyysvaatimukset täyttävä STV.
Tällöin toiminnanharjoittaja voi:

  1. Nimetä uuden STV:n, ja lähettää asiasta STUKille hakemus etukäteen.

    Erityisesti näissä tapauksissa nimeäminen voi olla myös määräaikainen, jos tavallisen STV:n poissaoloaika on tiedossa. Tässä tapauksessa STUK tekee muutoksesta päätöksen.
     
  2. Nimetä sijaistavan STV:n ainoastaan johtamisjärjestelmässään.

    Tällöin toiminnanharjoittajan varmistettava tiedonkulku STUKin kanssa sijaistuksen aikana, mahdollisesti esim. tarpeen päivittää yhteystietoja STUKiin tai määrittää uusi sähköisen asioinnin osoite kahden viikon kuluessa.   Ilmoituksen käsittely on maksuton. Tällöin myös STV:n palaamisesta on ilmoitettava 2 viikon kuluessa.

STV sijaisuusjärjestelyistä on säädetty STUKin määräyksessä S/6/2019.

Säteilyaltistuksen luokituksista on säädetty Valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) liitteessä 4.

Mahdollisen raskauden selvittäminen ennen tutkimusta, toimenpidettä tai hoitoa

Lähettävän lääkärin on selvitettävä etukäteen tutkimukseen, toimenpiteeseen tai hoitoon lähettävän henkilön raskauden mahdollisuus, koska sillä voi olla vaikutusta oikeutusarviointiin ja esimerkiksi siihen, käytetäänkö röntgensäteilylle vaihtoehtoista menetelmää. Tieto raskaudesta on myös tarpeen säteilysuojelun optimoimiseksi. Toisaalta lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri vastaa tutkimuksen, toimenpiteen tai hoidon oikeutuksesta ja säteilysuojelun optimoinnista. Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ennen hampaiston, pään ja kaulan alueen tai raajojen lääketieteellistä altistusta aiheuttavaa röntgentutkimusta tai -toimenpidettä, kun säteilyä ei kohdisteta lähelle vatsaa tai lantiota. Selvitystä ei myöskään tarvitse tehdä kiireellisissä, potilaan hengen pelastamiseksi tehtävissä altistuksissa.

Edellä mainitun lisäksi, raskauden mahdollisuus on varmistettava riittävän herkällä ja spesifillä menetelmällä, jos kyseessä on sädehoito, suuren altistuksen sikiölle aiheuttava isotooppitutkimus tai tietokonetomografialla tai muulla suurta lääketieteellistä altistusta aiheuttavalla menetelmällä tehtävä vatsan tai lantion alueen röntgentutkimus tai -toimenpide. Riittävän herkkä ja spesifinen menettely voi vaihdella riskiperusteisesti lähtien raskaustestin käyttämisestä erilaisiin luottamuksellisiin keskusteluihin.

Raskauden selvittämisestä ennen tutkimusta, toimenpidettä tai hoitoa on säädetty Säteilyturvakeskuksen määräyksessä S/4/2019.

Säteilyturvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen

Säteilylaissa velvoitetaan toiminnanharjoittaja ilmoittamaan viipymättä STUKille tietoonsa tulleesta säteilyturvallisuuspoikkeamasta. Tämän lisäksi velvoitetaan toiminnanharjoittaja laatimaan suunnitelma säteilyturvallisuuspoikkeamien varalta. Toiminnanharjoittaja voi tässä suunnitelmassa ennalta määrittää, mitä ”viipymättä ilmoittaminen” missäkin tilanteessa tarkoittaa, tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi asetettavia annosrajoituksia tai tilanteesta aiheutunutta annosta tai sitä, vaatiiko tilanteen hoitaminen välittömiä toimenpiteitä.

Viipymättä ilmoitettavien säteilyturvallisuuspoikkeamien lisäksi STUKille on ilmoitettava myös yhteenvetotietoja muista säteilyturvallisuuspoikkeamista. Näitä ovat esimerkiksi STUKin määräyksessä esitetyt merkittävät suunnittelemattomat lääketieteelliset altistukset sekä ne säteilyturvallisuuspoikkeamat, joissa on osallisena väestöä tai työntekijöitä, mutta joissa heidän säteilyturvallisuutensa ei kuitenkaan ole voinut vaarantua. Myös tämän rajanvedon voi toiminnanharjoittaja määritellä.

Säteilyturvallisuuspoikkeamia käsitellään Säteilylain (859/2018) 16 luvussa sekä STUKin määräyksessä S/2/2018