Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylainsäädännön siirtymäajat

15.12.2019

Siirtymäaika säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) käytölle päättyy. Asiantuntijan käytöstä säädetään lain 23 §:ssä ja ionisoivasta säteilystä annetussa asetuksessa (1034/2018).
STUKille on tullut runsaasti kysymyksiä asiantuntijan käytöstä. STUK ei voi ottaa kantaa asiantuntijan käyttöön etukäteen. Valvontaa voidaan tehdä osana lupaprosessia tai jälkikäteen toiminnanaikaisen valvonnan yhteydessä. Valvonta kohdennetaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja ratkaisut harkitaan aina tapauskohtaisesti. Säteilylainsäädäntö ei määrittele sitä, millaiseen sopimukseen tai järjestelyyn toiminnanharjoittajan ja STA:n välinen yhteistyö perustuu. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin valvonnan yhteydessä voitava osoittaa vaatimusten noudattaminen.

Säteilylain 22 §:n mukaan toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta. Toiminnanharjoittajalle kuuluvia velvollisuuksia ei vähennä se, että toiminnassa käytetään asiantuntijoita. Kuten hallituksen esityksen (HE 28/2018) perusteluissa on esitetty, STA:n käytön tapa riippuu toiminnan luonteesta, laadusta ja toimintaan liittyvistä riskeistä. STA:n käyttäminen voi pieniriskisessä toiminnassa rajoittua neuvojen pyytämiseen tarvittaessa tai painottua esimerkiksi toiminnan aloittamisvaiheeseen. Vaativassa toiminnassa STA:n on oltava tiiviisti mukana toiminnassa ja käyttötarve voi olla jatkuvaa. STA:n käytön lukuisten variaatioiden vuoksi Säteilyturvakeskus ei ohjaa STA:n käyttöön liittyviä käytännön ratkaisuja yksityiskohtaisesti etukäteen.

15.6.2020

Siirtymäaika turvallisuusarvion laatimiseksi päättyy. Toiminnanharjoittajan on laadittava turvallisuusarvio ja toimitettava se Säteilyturvakeskukselle vahvistettavaksi viimeistään 15.6.2020.

STUK julkaisee mallilomakkeita ja/tai opastusta turvallisuusarviota varten vuoden 2019 loppuun mennessä. Ohjeistuksen tarkoitus ei ole ohjata arvion sisällön suhteen, vaan antaa esimerkki, miten vaadittu sisältö voidaan jäsennellä.

Turvallisuusarvion käsittely on maksutonta, jos sen vahvistaminen tulee vireille siirtymäaikana.

 

Uutiskirjeet säteilyn käyttäjille