Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Oikeutusarvioinnin edellytykset terveydenhuollon säteilyn käytössä eivät aina ole kunnossa

Säteiltyturvakeskus selvitti, miten röntgentutkimusten oikeutusarvioinnin edellytykset toteutuvat terveydenhuollon säteilynkäytössä. Oikeutusperiaate on optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteiden lisäksi yksi säteilysuojelun perusperiaatteista. Sen mukaisesti säteilytoiminta on oikeutettua, kun saavutettava kokonaishyöty on suurempi kuin aiheutuva haitta.

STUK toteutti selvityksen osana terveydenhuollon säteilyn käytön valvontaa. Vuosina 2019 ja 2020 tehdyillä tarkastuksilla käytiin läpi säteilyn käyttöpaikkojen ohjeistusta ja käytäntöjä.

Näiden lisäksi tarkastuksilla käytiin läpi tutkimuslähetteiden teknistä laatua. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 28 ja tarkastusten yhteydessä käytiin läpi yhteensä 943 lähetettä röntgentutkimukseen.

Suurimmalta osin toiminnanharjoittajien ohjeistukset ja käytännöt mahdollistavat laadukkaan oikeutusarvioinnin toteuttamisen. Aina ohjeistus ei ollut kaikilta osin kunnossa, vaikka käyttöpaikalle olisikin muodostunut asianmukaisia käytäntöjä oikeutusarviointiin. Esimerkiksi potilaan henkilöllisyyden varmistamista ennen tutkimuksen tekemistä ei ollut ohjeistettu 17 prosentissa käyttöpaikoista ja vielä harvemmin oli ohjeistettu mahdollisen tukihenkilön iän ja raskaudentilan selvittäminen. Myöskään lainsäädännön edellyttämää potilaan informoimista tutkimuksen hyödyistä ja haitoista ei ollut ohjeistettu 19 prosentissa käyttöpaikoista.

Käytännössä oikeutusarviointiin osallistuu lähettävä lääkäri, röntgenhoitaja ja lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri, eli röntgenkuvauksissa radiologian erikoislääkäri. Näiden eri ammattiryhmien ja vastuuhenkilöiden vastuiden ja tehtävien dokumentointi oli osin puutteellista. Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevan lääkärin tehtävien ja vastuiden kuvaus puuttui 38 prosentissa tarkastetuista käyttöpaikoista ja 36 prosentissa käyttöpaikoista ei ollut selvää, kuka milloinkin on vastuussa oleva lääkäri.

Kuva juttuun oikeutusarvioinnin toteutumisesta
 
Lähes kaikissa käyttöpaikoissa lähetteen oikeutus ja paras soveltuvuus arvioidaan ennen tutkimuksen suorittamista. Positiivista on se, että kaikissa tarkastetuissa käyttöpaikoissa tutkimus vaihdetaan, mikäli se ei ole paras mahdollinen, ja sen tekemisestä kieltäydytään, mikäli se ei ole oikeutettu. Tarkastusten perusteella on varsin harvinaista, että tutkimuksesta joudutaan kieltäytymään. Tyypillisiä muutoksia ovat kirjaustekniset muutokset, kuvausprojektioiden vähentämiset tai tutkimuksen vaihtaminen ultraäänitutkimukseen.
Lähetteiden laatu oli pääosin kunnossa, mutta selkeitä parannuskohteita oli havaittavissa. Mammografialähetteet olivat keskimäärin huonompilaatuisia, mikä voi johtua mammografiatutkimusten indikaatioiden pienemmästä määrästä. Tarkastuksilla nousi esiin jonkin verran mammografialähetteitä, joissa oireettoman potilaan kuvauksen oikeutusta ei perusteltu riittävästi, eikä tutkimuksista laadittu lainsäädännön edellyttämää kirjallista perustelua tutkimuksen oikeutuksesta.


Lähetteessä tulisi aina esittää kliininen kysymys, jotta röntgenhoitaja pystyy ottamaan sen huomioon tutkimusta suorittaessaan ja toisaalta radiologian erikoislääkäri pystyy siihen lausunnossaan vastaamaan. Tarkastetuista lähetteistä jopa 24 prosentissa puuttui kliininen kysymys. Näissäkin lähetteet mammografiatutkimuksiin olivat yliedustettuina. Koska kliinisen kysymyksen esittäminen lähetteessä on oleellista, tulisi tähän asiaan kiinnittää erityistä huomiota.

toinen kuva juttuun oikeutusarvioinnin toteutumisesta​​​​​​​
 
Kun tarkasteltiin lähetteitä, joissa lähettävän lääkärin koulutustausta oli tiedossa, nousi esiin, että erikoistuvien lääkäreiden tekemät lähetteet olivat keskimäärin laadukkaampia kuin erikoislääkäreiden ja muiden lääkäreiden lähetteet. Tarkastusten perusteella on vaikea löytää tähän erityistä syytä. Onko erikoistuvilla lääkäreillä mahdollisesti kulunut vähemmän aikaa oikeutusarviointia ja lähetteiden laatua koskevasta koulutuksesta, mikä korostaisi säteilylle altistavien tutkimusten oikeutusarvioinnin merkitystä myös täydennyskoulutuksessa.

Tarkemmin tarkastusten tuloksia on esitetty STUKin B-sarjan julkaisussa STUK-B 271 / HELMIKUU 2021, Röntgentutkimusten oikeutusarvioinnin edellytysten toteutuminen – Terveydenhuollon valvontaraportti.