Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Yhteiseurooppalainen hanke kehitti sädehoidon valvontaa

Yhteiseurooppalainen hanke kehitti sädehoidon valvontaa

STUK on osallistunut yhteiseurooppalaiseen tutkimusprojektiin MetrExtRTiin, jonka tarkoituksena oli tuottaa uusia säteilyn mittaus- ja valvontamenetelmiä sädehoidon korkean laadun varmistamiseksi jatkossakin.

Juuri päättyneessä projektissa olivat mukana johtavat eurooppalaiset primäärinormaalilaboratoriot, kuten NPL Iso-Britanniasta, ENEA Italiasta ja PTB Saksasta. Hankkeen rahoitus tuli pääosin EU:lta.

Koko projektin tavoitteena oli kehittää ja vertailla röntgenenergioille uusia primaarinormaaleja absorboituneelle annokselle, tutkia integraaliannoksen (DAP) soveltuvuutta suurenergiakeilojen energiamääritykseen, parantaa protoni- ja raskasionikeilojen dosimetriaa ja annoksen jäljitettävyyttä sekä kehittää menetelmiä mitatun ja lasketun annosjakauman varmennukseen ja sisäiseen sädehoitoon tarkoitettujen pienten röntgenlaitteiden kalibrointiin ja annosmittauksiin.

Hankkeessa STUKin osuus oli erityisesti kehittää mittauksiin soveltuvia fantomeja, selvittää radiokromifilmin (Gaf-Chromic EBT-3) ominaisuuksia ja filmille soveltuvin luentaprosessi sekä kehittää menetelmiä, joilla voidaan varmentaa annossuunnittelujärjestelmien laskelmia vertailumittausten avulla. STUKin yhteistyökumppaneina projektissa olivat Tampereen ja Helsingin yliopistolliset sairaalat.

Menetelmäkehitys edellytti useiden, erityisesti elektronisäteilylle soveltuvien fantomien kehittämistä ja valmistusta sekä filmin ominaisuuksien selvitystä mittauksin ja Monte Carlo laskelmin.

Tutkimuksessa tarvittavat kalibroinnit ja pääosin filmien säteilytykset voitiin toteuttaa STUKin kansallisessa mittanormaalilaboratoriossa, mutta tarvittavat suurenergiakeiloissa tapahtuvat sädetykset ja annossuunnittelut järjestettiin Tampereen yliopistollisen keskussairaalan sädehoito-osastolla. Mukana oli STUKin ja TaYSin lisäksi ryhmä italialaisia fyysikoita ENEAsta.

Mittauksilla selvitettiin muun muassa uudentyyppisen timantti-ilmaisimen vastetta elektroni- ja fotonikeiloissa sekä filmin soveltuvuutta annosjakaumien mittaamiseen yhdistetyissä fotoni- ja elektronikeiloissa.

Työn tuloksia on useamman lehtiartikkelin lisäksi esitetty kolmessa kansainvälisessä kokouksessa sekä kotimaisilla sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivillä.

Uusi perfuusiohanke starttasi

Heinäkuussa alkoi uusi eurooppalaisen metrologian tutkimusohjelman hanke, jossa kehitetään sydän- ja verisuonitautien diagnosointiin liittyvää kuvantamista. Hankkeessa Säteilyturvakeskus kehittää menetelmiä laskea potilaalle aiheutuva annos, kun hänelle tehdään tietokonetomografiaan (TT) perustuva sydämen virtausmittaus. Hanke on kolmivuotinen. Muut kotimaiset osallistujat ovat Helsingin yliopisto, Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala sekä Turun yliopistollinen keskussairaala.