Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvallinen toiminta toi KYSin kuvantamiskeskukselle viiden tähden tunnustuksen

Säteilyturvallinen toiminta toi KYSin kuvantamiskeskukselle viiden tähden tunnustuksen

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan KYSin Kuvantamiskeskus sai ensimmäisenä pohjoismaisena sairaalana Euroopan Radiologijärjestön parhaan mahdollisen EuroSafe-turvallisuusluokituksen. EuroSafen viiden tähden luokituksen on saanut toistaiseksi vasta 17 sairaalaa Euroopassa. EuroSafe Imaging Stars on Euroopan Radiologijärjestö ESR:n ohjelma, jonka tavoitteena on viedä tuvallisuutta parantavia periaatteita ja työkaluja käytännön työhön sairaaloissa.

KYS-Kuvantamiskeskus tekee diagnostisia tutkimuksia ja kuvantamisohjattuja hoitotoimenpiteitä ja niiden kehittämiseksi säteilyn käytön turvallisuuteen liittyvää tutkimusta. Aktiivinen tutkimustoiminta on myös yksi EuroSafen viiden tähden luokituksen kriteereistä.

”Tällä hetkellä teemme tutkimusta muun muassa vaihtoehtoisten kuvantamismenetelmien hyödyntämisestä ja menossa on mittausprojekti radiologien silmäannosten määrittämiseksi TT-toimenpiteissä. Teetämme myös tutkimuksellisia opinnäytetöitä ja tavanomaisia itsearviointeja, joiden perusteella säteilyturvallisuutta ja toimintaa kehitetään. Esimerkkeinä projektiovalinnan (AP/PA) vaikutus potilaan saamaan sädeannokseen ja vertailua yleisimpien natiivikuvausten potilasannoksista Suomessa. Fyysikot ovat kehitystyössä keskeisessä roolissa”, kertoo KYS-Kuvantamiskeskuksen johtaja, vastaava ylilääkäri Juhana Hakumäki.

"Kuvantamiskeskuksessa on säteilyn käytön asiantuntijoita jatkuvasti saatavilla ja henkilökunnan käytettävissä, olipa säteilyturvallisuuteen liittyvä asia mikä tahansa", summaa KYS-Kuvantamiskeskuksen johtaja, vastaava ylilääkäri Juhana Hakumäki.

Tiivis yhteys lähettäviin lääkäreihin

Säteilynkäytön turvallisuuden peruspilareita on tutkimusten oikeutuksen toteutuminen ja siinä keskeisessä asemassa ovat lähettävät lääkärit ja se, miten he tuntevat radiologiset tutkimukset ja niistä potilaalle aiheutuvat säteilyannokset. KYS-Kuvantamiskeskuksessa lähettäviä lääkäreitä pyritään opastamaan monin tavoin.

”Tärkein yhteydenpitotapa lähettäviin lääkäreihin on säännöllinen ja laaja-alainen kuvantamisen meeting-toiminta. Potilastapauksia käsiteltäessä lähettäviä lääkäreitä opastetaan parhaan mahdollisen tutkimuksen valinnassa sekä keskustellaan eri tutkimustyyppien eduista ja heikkouksista. Tarpeen mukaan lähettäviin yksikköihin annetaan palautetta lähetekäytännöistä, joihin toivotaan muutosta”, Hakumäki kuvailee.

Kuvantamiskeskus myös jakaa kaikille lähettäville lääkäreille taskukortit, joissa on yleisimpien säteilevien tutkimusten potilasannoksia sekä tärkeimmät ohjeet säteilevän tutkimuksen oikeutuksen harkintaan.

”Järjestämme vuosittain lähettäville lääkäreille luentomuotoista koulutusta, jossa käsitellään uudet tutkimusmenetelmät ja oikeat lähetekäytänteet. Sähköiset ohjeet ovat jatkuvasti saatavilla sairaalan intrassa, ja meillä on kehitetty oma verkko-oppimateriaali muun muassa leikkaussalien säteilyn käyttäjille."

Lähettävien lääkäreiden opastus on tärkeää myös, koska yksi yleisimpiä röntgentoiminnan poikkeavien tapahtumien syitä on virhe nimenomaan lähetteessä. Toisinaan lähetevirhe johtaa jopa kokonaan väärän potilaan kuvaamiseen.

Jotta tällaiset tapahtumat estettäisiin ja lähetteitä ei vahingossa kirjoitettaisi väärille potilaille on KYSissä lähettäviä lääkäreitä ohjeistettu tietojärjestelmien käytössä. Lisäksi koko KYSiä koskeva ohjeistus potilaan luotettavasta tunnistamisesta koskee myös röntgentutkimuksia.

”Mikäli väärä potilas kuvataan, pyritään mahdollisimman tarkkaan selvittämään tapahtumien kulku ja ohjeistamaan henkilöitä, jotta jatkossa virhetilanteet voitaisiin välttää. Röntgenhoitajat koulutetaan lukemaan lähetteet huolella ja havaitsemaan jo lähete- ja potilastietojen perusteella, mikäli kuvattava potilas voi olla väärä. Myös rutiininomaisesti tehtävä potilaan haastattelu ennen tutkimusta auttaa varmistumaan lähetteen oikeellisuudesta. Vaara- ja läheltä piti -tilanteet raportoidaan ja käsitellään aina henkilöstökokouksissa ja työryhmissä, jotta voisimme oppia niistä ja tarvittaessa tarkistaa menettelytapoja”, kertoo Hakumäki.

Magneettiin TT:n sijasta

Säteilyaltistuksen vähentämiseksi KYSissä päädytään yhä useammin käyttämään vaihtoehtoisia menetelmiä kuvantamiselle. Juhana Hakumäki tutkii tilastoja, joiden mukaan KYSissä esimerkiksi alle 12-vuotiaille lapsille tehtyjen TT-tutkimusten määrä on vähentynyt vuodesta 2005 vuoteen 2015 noin 45 prosenttia. Vastaavanikäisten magneettikuvausten määrä on puolestaan noussut 82 prosenttia samalla ajanjaksolla.

Lähes sama koskee vaikkapa nuorten aikuisten lymfoomakontrolleja; määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa ja seuranta pyritään toteuttamaan magneettikuvauksin. Myös vähäsäteiset poskionteloiden kartiokeila-TT-tutkimukset, joita tehdään vuosittain noin 400, ovat viimeisten neljän vuoden aikana korvanneet perinteisen TT-kuvauksen 99-prosenttisesti.

Entä työntekijöiden säteilyturvallisuus?

”Henkilökuntamme on hyvin kiinnostunut sädehygieniasta ja haluaa toimia oikein. Heidän ajatuksiaan säteilyturvallisuuden kehittämisestä kuunnellaan ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä mittaamalla. Toimenpideradiologien silmäannosprojekti on hyvä esimerkki työturvallisuutta kartoittavasta ja toimenpiteisiin johtavasta hankkeista”, Hakumäki vastaa.

Työntekijöiden säteilyturvallisuus otetaan lisäksi huomioon jo tiloja ja toimintatapoja suunniteltaessa. Kuvantamiskeskuksessa on säteilyn käytön asiantuntijoita jatkuvasti saatavilla ja henkilökunnan käytettävissä, olipa säteilyturvallisuuteen liittyvä asia mikä tahansa.

ESR, EuroSafe Imaging