Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Turvallisuusarvioiden käsittelyn tilanne

Siirtymäaika turvallisuusarvioiden toimittamiseksi STUKiin vahvistamista varten päättyi 15.6.2020. Tällä hetkellä teollisuuden ja tutkimuksen turvallisuuslupia, joiden turvallisuusarviot on toimitettava STUKille, on noin 1150. Tätä kirjoitettaessa arvioita on saapunut noin 760 kpl, tosin kaikkia lähetettyjä ei vielä ole ehditty kirjata, ja vahvistettuja on noin 150, painottuen ensimmäisiin saapuneisiin. STUKin tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä käsiteltyjä/vahvistettuja arvioita olisi noin 300.

Hakemukset ja turvallisuusarviot

STUK vahvistaa turvallisuusarvion osana turvallisuusluvan myöntämistä tai erikseen. Turvallisuusluvan myöntämisen yksi edellytys on turvallisuusarvio (SL 48 §).
Turvallisuusarvio on oltava aina turvallisuuslupahakemuksessa (SL 51 §, VNa liite 5), ja STUK vahvistaa turvallisuusarvion tai sen päivityksen osana päätöstä.
Toisin sanoen, jos toiminnanharjoittaja suunnittelee toiminnan muutosta, turvallisuusarvio on päivitettävä etukäteen. Tämän vuoksi turvallisuusarvion puuttuminen myös turvallisuusluvan muuttamista koskevassa hakemuksessa on tyypillisesti käsittelyn estävä asia.

Määräajassa toimitetut

Määräaikaan mennessä STUKiin oli toimitettu noin 590 turvallisuusarviota, eli noin puolet kaikista. Määräajassa toimitettujen arvioiden käsittely on maksutonta, jos turvallisuusarvio vahvistetaan. STUK lähettää pääsääntöisesti korkeintaan kaksi lisätietopyyntöä, joiden jälkeen vahvistamisesta tehdään päätös. Jos päätös on hylkäävä, seuraavan version käsittely on maksullinen.

Määräajan jälkeen toimitettavat turvallisuusarviot

Turvallisuusarvion toimittaminen vahvistettavaksi on säteilylaissa säädetty velvollisuus, ja STUK varmistaa valvonnassaan, että kaikki luvanhaltijat laativat turvallisuusarvion. Äärimmäisessä tapauksessa keinoja voivat olla uhkasakko tai säteilytoiminnan rajoittaminen.
Määräajan jälkeen toimitettavien turvallisuusarvioiden käsittely on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla maksullista. Maksu määräytyy suurimman maksuluokan mukaan ja suuruus määräytyy turvallisuusluvan muuttamistaulukosta.

Turvallisuusarvioiden käsittelyn priorisointi

Arvioiden käsittelyyn menee ennakoitua enemmän aikaa, minkä takia STUK priorisoi loppuvuonna 2020 sellaiset arviot, joiden korkein luokka todennäköisesti on 1 tai 2. Tavoitteena on, että nämä on vuoden loppuun mennessä vahvistettu, tai ainakin täydennyskehotus on lähetetty. Muiden osalta vahvistaminen menee näillä näkymin ensi vuoteen.

Mallipohja teollisuuden ja tutkimuksen turvallisuusarvioiden laatimisen tueksi

Moni toiminnanharjoittaja on ollut yhteydessä STUKiin ja toivonut lomaketta teollisuuden ja tutkimuksen turvallisuusarvion laatimisen tueksi. Lomakkeen laatiminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi, mutta turvallisuusarvion laatimisen tueksi on valmisteilla mallipohja, joka löytyy www.stuk.fi/lomakkeet -sivulta joulukuun alussa.

Yleisimmät puutteet turvallisuusarvioissa

Alle on koottu listausta yleisimmistä vahvistamisen estävistä puutteista arvioissa. Jos olette jo lähettäneet turvallisuusarvion STUKille vahvistettavaksi, voitte päivittää STUKille lähetettyä arviota oma-aloitteisesti. Tämä nopeuttaa käsittelyä, koska STUKin ei välttämättä tarvitse enää lähettää täydennyskehotusta puutteellisesta turvallisuusarviosta.
Alla olevat puutteet voivat johtaa lisätietopyyntöön tai huomautukseen turvallisuusarvion vahvistamispäätöksessä.

Säteilyturvallisuuspoikkeamissa ei ole huomioitu inhimillisiä virheitä
Määräyksen STUK S/6/2019 16 §:n perusteella poikkeamien tunnistamisessa on otettava huomioon säteilyturvallisuuteen vaikuttavat toiminnan sisäiset ja ulkopuoliset tapahtumat sekä inhimillisten virheiden vaikutus tapahtuman toteutumiseen. Monissa arvioissa

  • inhimillistä virhettä (esim. säteilyhälyttimen unohtamista) ei ole huomioitu, vaan oletetaan ettei virheitä voi sattua
  • sisäistä tapahtumaa, esim. tulipaloa tai turvalaitteen rikkoontumista ei ole huomioitu ollenkaan
  • ulkopuolista tapahtumaa, esim. lainvastaista toimintaa ei ole huomioitu ollenkaan.

Sisäiset tai ulkopuoliset tapahtumat eivät välttämättä ole merkittäviä, mutta ne on määräyksen perusteella huomioitava arviossa.

Kaikkia säteilyturvallisuuspoikkeamia ei ole tunnistettu
Vaikka toiminnanharjoittaja vastaa arviostaan ja toiminnan turvallisuudesta, STUKin velvollisuus ennen turvallisuusarvion vahvistamista on varmistua, että arvio on riittävä ja asianmukainen [hallintolaki (434/2003) 31 §].
STUK voi valvontakokemuksen perusteella tapauskohtaisesti katsoa, että tietyntyyppinen poikkeama on mahdollinen ja siten tunnistettava turvallisuusarviossa. Tällöin STUK pyytää arvioimaan ko. poikkeamaa tai perustelemaan tarkemmin, miksi poikkeama ei ole mahdollinen.

Turvallisuusarvion hyväksyjä ei käy ilmi
Säteilyturvakeskukselle vahvistettavaksi lähetetty turvallisuusarvio vertautuu hakemukseen, joten siitä on käytävä ilmi, että toiminnanharjoittajan valtuuttama henkilö on hyväksynyt sen laatimisen ja lähettämisen. Säteilyturvallisuusvastaavan hyväksyntä ei riitä, jos hänellä ei ole valtuutta edustaa toiminnanharjoittajaa. Hyväksyntä voi käydä ilmi esim.

  • Lomakkeella 1.3 tai 1.4 annetusta valtuudesta
  • Sähköisen asiointipalvelun kautta tehdystä suomi.fi -valtuutuksesta.

Luokituksista ja arvioiduista annoksista puuttuu perusteluita
​​​​​​​Joissain turvallisuusarvioissa työperäisen ja väestön altistusluokat tai annosarviot on esitetty ilman riittäviä perusteita. Määräyksen STUK S/6/2019 15 §:n perusteella arvioituun annokseen liittyy aina keskeiset arviointiperusteet. Näitä voivat olla esimerkiksi oleskeluajat ja annosnopeudet.

Sovellettavan annosrajoituksen perustelut
Jos työperäisen altistuksen luokka on 3, annosrajoituksena voi niin haluttaessa käyttää suoraan 0,3 mSv. Tätä suuremmat annosrajoitukset on perusteltava.

Kaikkia tarvittavia asioita ei ole arvioitu
Turvallisuusarvio on tehtävä joko laite- tai toiminta- ja käyttöpaikkakohtaisena tarkasteluna (S/6/2019 13 §). Toiminnan harjoittamispaikkoja ja toimintoja tarkasteltaessa on huomioitava esimerkiksi

  • Toiminta asiakkaiden luona vs. omissa tiloissa
  • Säteilylaitteiden huolto, jos huoltoyrityksellä ei ole omaa lupaa, vaan huolto tapahtuu laitteiden käyttäjän turvallisuusluvan alla. Tällöin luvanhaltija on säteilylain mukainen toiminnanharjoittaja vastuineen, ja huoltoyrityksen työntekijät todennäköisesti ulkopuolisia työntekijöitä, joiden altistus on käsiteltävä omana ryhmänään työperäisenä altistuksena.    

Säteilyturvallisuusasiantuntijaa ei ole käytetty, vaikka olisi pitänyt
Turvallisuusarvion laatimisessa ei välttämättä ole käytetty asiantuntijaa, vaikka asiantuntijan neuvoja olisi selvästi tarvittu. Asiantuntijan käyttämisestä säädetään säteilylain 32 §:ssä ja ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) 17 § ja 18 §:ssä.

Työntekijöiden luokittelu väestöksi
Väestöksi on voitu luokitella sellaisia työntekijöitä, jotka eivät ole toiminnanharjoittajan palveluksessa tai eivät suoraan osallistu säteilyn käyttöön. Työperäistä altistusta on kuitenkin kaikki työssä saatu altistus riippumatta työnantajasta tai työtehtävästä.
Väestöä ovat ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka altistuvat, kun eivät ole työssä.

Työntekijäryhmien tarkastelu
Joissain turvallisuusarvioissa esimerkiksi altistuvia työntekijäryhmiä ei ole tunnistettu riittävän tarkasti (määräys STUK S/6/2019 15 § ja perustelut). Eri työntekijäryhmiä voivat olla esimerkiksi säteilylähteen varsinaiset käyttäjät, huoltoja ja korjaustöitä tekevät sekä siivoojat. Turvallisuusarvion alussa voi olla yleiskuvaus toiminnasta, jossa nämä on käyty läpi, mutta erittely on tehtävä myös annosarvion kannalta tarkemmin.
Toiminnassa voi olla myös monenlaista säteilyn käyttöä. Kaikissa arvioissa tätä ei ole huomioitu työntekijöiden ryhmittelyssä riittävästi. Esimerkiksi jos luvassa on sekä radiometrisiä mittalaitteitta että röntgenanalyysilaitteita, näistä aiheutuva altistus on erilaista ja todennäköisesti eri työntekijöille. Eri ryhmät pitäisi olla eritelty erityisesti, jos esimerkiksi altistuksessa tai altistusreitissä on eroja (normaalitoiminta sekä potentiaalinen altistus).

Turvallisuusarviossa on tarpeettomia asioita
Turvallisuusarvioihin on voitu liittää toimintoja, jotka eivät ole luvanvaraisia, esimerkiksi radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvät asiat. Ainoastaan korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetus on luvanvaraista. On toki muistettava, että VAK-laki velvoittaa miettimään myös näitä asioita säteilysuojeluohjelmassa.
Arviossa on voitu myös määrittää luokkia sellaisille toiminnoille tai säteilylähteille, joita ei ole turvallisuusluvassa. Turvallisuusarviossa määritetään arvioitujen annosten ja potentiaalisen altistuksen perusteella työperäistä, väestöä ja lääketieteellistä altistusta koskevat luokat ja toiminnan säteilylähteiden luokat siltä osin kuin ne liittyvät toimintaan. Esimerkiksi röntgenlaitteille ei ole omaa luokkaa.