Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Ohje turvallisuusarvioiden laatimisen tueksi

Säteilyturvakeskukseen (STUK) on tähän mennessä saapunut hyväksyttäväksi noin 60 teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttöön liittyvää turvallisuusarviota.

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio on tehtävä turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa. Turvallisuusarviossa tunnistetaan, miten toiminnasta voi aiheutua säteilyaltistusta työntekijöille ja väestölle ottaen huomioon mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat.
Turvallisuusarviossa määritellään arvioitujen annosten ja potentiaalisen altistuksen perusteella työperäistä altistusta ja väestön altistusta koskevat luokat. Lisäksi määritellään toiminnan säteilylähteiden luokat (siltä osin kuin ne liittyvät toimintaan).

Turvallisuusarvion vahvistaminen on maksuton julkishallinnollinen suorite, jos turvallisuusarvio toimitetaan STUKille viimeistään 15.6.2020. Tämän jälkeen turvallisuusarvion vahvistamisesta peritään maksu.

Säteilylain 22 §:n mukaan toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta ja on sen toteutumiseksi velvollinen tietyin edellytyksin käyttämään säteilyturvallisuusasiantuntijaa. Säteilyturvallisuusasiantuntijan käytöstä löytyy lisää tietoa STUKin internetsivuilta: https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilytoiminnan-turvallisuus/sateilyturvallisuusasiantuntijan-sta-kaytto

STUK on lisännyt internetsivuilleen myös ohjeen turvallisuusarvioiden laatimisen tueksi. Ohje löytyy STUKin internetsivuilta osoitteesta: www.stuk.fi/lomakkeet