Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylaissa annetaan toiminnanharjoittajalle velvoite laatia laadunvarmistusohjelma. Asiasta säädetään lain 30 §:ssä, ja määräystasolla asiaa ei ole kovinkaan paljon tarkennettu. Lain mukaan laadunvarmistusohjelmassa on oltava

  • laadunvarmistustoimenpiteet
  • niiden suorittaminen
  • suoritusvälit
  • toimenpiderajat
  • toimenpiteet toimenpiderajojen ylittyessä
  • ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevat vastuut.

Lisäksi tulokset on dokumentoitava ja ohjelmaa on arvioitava säännöllisesti, ja siihen on kuuluttava tarvittava ohjeistus.

Asiaa on paljon yhteen pykälään. Yleisesti laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että määritelty, tarvittava ja riittävä laatutaso saavutetaan. Riittävä laatutaso säteilylain näkökulmasta taas tarkoittaa sitä, että toiminta on turvallista ja lain vaatimukset täyttyvät. Lain perusteluissa laadunvarmistusta on avattu lisää. Kun asiaa mietitään, kannattaakin perustelut lukea ajatuksella läpi:
https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus

Laki antaa STUKille mahdollisuuden määrätä laadunvarmistusohjelmasta tarkemmin. Teollisuuden ja tutkimuksen osalta tarkempia määräyksiä ei kuitenkaan ole annettu. Erilaisia toimintoja on paljon, ja niiden laajuuskin vaihtelee huomattavasti vaikkapa yhdestä suojatusta röntgenlaitteesta vaativiin avolähdelaboratorioihin.

Poikkeuksena määräyksessä STUK S/5/2019 on umpilähteille tehtävät tiiviyskokeet, joiden määräväleistä säädetään määräyksen 30 §:ssä. Määräys antaa joitain vuosiin sidottuja määrävälejä, mutta yleisesti toiminnanharjoittajan on kuitenkin oman toimintansa kannalta mietittävä, millä keinoin juuri hänen toiminnassaan voi olla varma, että toiminta on turvallista.

Määräyksen liitteessä 13 on annettu yleinen maksimiaika, yksi vuosi, laadunvarmistustoimille. Tämä vastaa vanhoissa ST-ohjeissa olleita aikoja. Toiminnan laadun ja olosuhteiden perusteella tarvittava väli voi olla lyhyempikin. Toiminnanharjoittajan pitääkin aina itse miettiä asiaa. Esimerkiksi radiometrisen mittalaitteen suojuksen kunnon heikentyminen voi riippua paitsi iästä, myös laitteen käyttöolosuhteista. Toinen esimerkki voisi olla läpivalaisulaitteen lyijykumiverhot. Laitteen käytön mukaan nämä voivat rispaantua eri tahtiin, ja se pitää ottaa huomioon. Yksi aikaväli ei toimi kaikille eri toimenpiteille. Käytännössä laadunvarmistus onkin ennakointia ”mikä voi mennä pieleen tai millaisessa tilanteessa turvallisuus voi vaarantua”.

Laadunvarmistus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään teknisiin asioihin, säteilylähteisiin ja -mittareihin. Toiminnan muuta laatua varmistetaan esimerkiksi säteilyturvallisuuspoikkeaman varalle tehtävien toimenpiteiden harjoittelulla käytännössä tarvittaessa, tai ohjeiden ajantasaisuuden suunnitelmallisella tarkistamisella. Myöskään toimien kuvaaminen ei riitä; vastuiden kuvaaminen ja ajantasainen ohjeistus ovat olennainen osa laadunvarmistusta. Lisäksi tulee muistaa dokumentoida laadunvarmistustoimenpiteiden tekeminen, pienimmillään vaikkapa yksinkertaisella rasti ruutuun -lomakkeella.

Laadunvarmistusohjelman laatimisen tai päivittämisen voi aloittaa esim. tutustumalla soveltuviin ISO-standardeihin. Näistä voi saada ajatuksia omaan toimintaansa, vaikka toiminta ei kokonaisuutena olisikaan standardin mukaista, saati akkreditoitua. Mahdollisia esimerkkejä ovat esim. ISO 9001 Laadunhallinta ja ISO 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset.

Laadunvarmistusohjelmien laadinta on myös yksi säteilyturvallisuusasiantuntijan käytön osa-alue. Asiantuntijan käytöstä säädetään säteilylain 32:ssa ja ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:ssä. STUK valvoo osana lupaprosessia tai toiminnanaikaisen valvonnan yhteydessä, että toiminnanharjoittajat käyttävät säteilyturvallisuusasiantuntijaa säädetyssä laajuudessa. Toiminnanharjoittajan on voitava osoittaa, että se noudattaa vaatimuksia. Asiantuntijoiden yhteystietoja löytää esimerkiksi täältä: https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilyn-kayton-aloittaminen/hyvaksynnat-ja-patevyyden-toteamiset/sateilyturvallisuusasiantuntijana-toimivat

Tärkeintä on, että toiminta on turvallista. Hyvä laadunvarmistusohjelma on tässä ensiarvoisen tärkeä. Ja kysyttäessä auttaa vakuuttamaan myös STUKin tarkastajan.

STUKin internetsivuille on lisätty erillinen lomake teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan laadunvarmistuksesta (lomake 1.7 selvitys teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan laadunvarmistuksesta). Lomake löytyy tutulta lomakkeet-sivulta: www.stuk.fi/lomakkeet
Lomakkeen on tarkoitus avata lakipykälän vaatimuksia. Lomaketta ei tyypillisesti ole tarpeen käyttää lupa-asioissa, mutta STUK voi pyytää täyttämään ja lähettämään selvityksen laadunvarmistuksesta esimerkiksi ennen tarkastusta.