Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylaki edellyttää johtamisjärjestelmää ja laadunvarmistusohjelmaa

Säteilylaissa on uutena vaatimuksena johtamisjärjestelmä ja laadunvarmistusohjelma. Johtamisjärjestelmässä määritellään organisaation rakenne, valtuudet ja päätöksentekoon liittyvät menettelyt. Kirjallisella johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan joko perinteistä paperista tai sähköistä dokumentaatiota. Laissa on myös minivaatimukset johtamisjärjestelmän sisällölle.

Johtamisjärjestelmä riippuu oleellisesti toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Koska säteilyn käyttö on yleensä osa jotain laajempaa toimintaa, yleensä on tarkoituksenmukaista, että säteilyturvallisuuteen liittyvät asiat on integroitu osaksi koko toimintaa koskevaa johtamisjärjestelmää. Vastuunjakoon kuuluu muun muassa toimivallan määrittäminen säteilytoimintaan puuttumiseksi tai sen keskeyttämiseksi, jos säteilyturvallisuus tätä edellyttää. Lisäksi lain tarkoituksena on, että toiminnanharjoittaja määrittelee säteilyturvallisuusvastaavan tehtävät toimintakohtaisesti.

Jos johtamisjärjestelmään tehdään merkittävä muutos, toiminnanharjoittajan on tehtävä sitä koskeva muutos turvallisuuslupaan etukäteen. Toisin sanoen STUKille on lähetettävä hakemus asiasta ennen muutoksen tekemistä.

Laadunvarmistusohjelmassa kuvataan laadunvarmistustoimenpiteet, niiden suorittaminen, suoritusvälit, toimenpiderajat, toimenpiteet toimenpiderajojen ylittyessä ja ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevat vastuut. Lisäksi ohjelmassa on oltava säteilylähteiden ja -laitteiden sekä muiden turvallisuuteen vaikuttavien laitteiden, ohjelmistojen ja oheisvälineiden teknisen testauksen ja tarkistamisen toteuttamista koskevat ohjeet. Tulokset on myös dokumentoitava. Määräyksessä STUK S/5/2019 on joitain minimivaatimuksia ohjelmalle. Toiminnanharjoittajan pitää kuitenkin itse miettiä omaan toimintaansa soveltuva laadunvarmistusohjelma niin, että lain vaatimukset täyttyvät.
Johtamisjärjestelmän tai laadunvarmistusohjelman laatimisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa STUKiin. STUK tarkastaa nämä joko hakemusten käsittelyn yhteydessä tai osana toiminnanaikaista valvontaa.

Kummallakaan ei ole siirtymäaikaa, joten vaatimus on ollut voimassa heti 15.12.2018 alkaen.

Uutiskirjeet säteilyn käyttäjille