Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvallisuusvastaavan sijaisuusjärjestelyt

Uusi säteilylaki sanoo, että säteilyturvallisuusvastaavan sijaista ei tarvitse hyväksyttää STUKissa.  Tämä on muutos entiseen järjestelyyn verrattuna, jolloin STUK hyväksyi vastaavan johtajan sijaisen.

STV:lle on nimettävä sijainen säteilyaltistuksen luokassa 1. Sijaisen pätevyysvaatimus on sama kuin STV:llä. Sijaisen nimeäminen on käytävä ilmi johtamisjärjestelmästä, ja organisaatiossa on oltava aina tieto, kuka sijainen on. Sijaisen nimen vaihtuminen ei ole olennainen johtamisjärjestelmän muutos, joten STUK ei tee sijaisesta päätöstä eikä myöskään sijaisen vaihtumisesta.

Säteilyaltistuksen luokissa 2 ja 3 ei tarvitse olla jatkuvasti nimettynä sijaista. Jos näissä toiminnoissa STV on esimerkiksi äitiysloman, vanhempainvapaan tai opintovapaan takia pidempään poissa eikä toiminnanharjoittajan käytettävissä, on toiminnanharjoittajan kuitenkin huolehdittava, että tämänkin ajan on käytettävissä pätevyysvaatimukset täyttävä STV.
Tällöin toiminnanharjoittaja voi:

  1. Nimetä uuden STV:n, ja lähettää asiasta STUKille hakemuksen etukäteen.
    Erityisesti näissä tapauksissa nimeäminen voi olla myös määräaikainen, jos tavallisen STV:n poissaoloaika on tiedossa.
     
  2. Nimetä sijaistavan STV:n ainoastaan johtamisjärjestelmässään.
    Tällöin toiminnanharjoittajan varmistettava tiedonkulku STUKin kanssa sijaistuksen aikana esimerkiksi ilmoittamalla STUKille uudet yhteystiedot tai määrittämällä uusi sähköisen asioinnin osoite.   

Jos STV on poissa ja sijainen nimetään ainoastaan johtamisjärjestelmässä, muutoksesta on ilmoitettava STUKille ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) 26 § 1) –kohdan nojalla (turvallisuusluvanhaltijan yhteystietojen muutos). Ilmoituksen käsittely on maksuton. Tällöin myös STV:n palaamisesta on ilmoitettava kahden viikon kuluessa.

 

Uutiskirjeet säteilyn käyttäjille