Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Uusi säteilylaki tuo uusia turvallisuusluvan haltijoita ja muuttaa valvontakäytäntöjä

Uusi säteilylaki tuo uusia turvallisuusluvan haltijoita ja muuttaa valvontakäytäntöjä

Uuden säteilylain myötä STUKin valvonta muuttuu riskiperusteiseksi. Käytännössä valvonta voi keventyä pienen säteilyriskin kohteissa, kuten esimerkiksi joidenkin röntgenlaitteiden käytössä. Vastaavasti valvontaa on mahdollista kohdentaa suuremman riskin toimintoihin. Laki myös edellyttää turvallisuuslupaa korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetukselta ja toiminnalta, jossa toistuvasti käsitellään tai varastoidaan orpoja säteilylähteitä.

Uuden säteilylain myötä jokaisen säteilytoiminnanharjoittajan on syytä varmistua turvallisuuslupavaatimuksista. Muutos laajentaa joidenkin olemassa olevien turvallisuusluvan haltijoiden turvallisuuslupaa ja tuo kokonaan uusia toimijoita turvallisuusluvan piiriin. Turvallisuuslupavaatimuksista aiheutuu  toiminnanharjoittajille uusia kuluja, mutta näiden suuruus on yleensä liikevaihtoon nähden vähäinen.

Luonnonsäteilyn osalta turvallisuuslupa tarvitaan jatkossa toimintaan, jossa luonnonsäteily aiheuttaa tarvetta säteilysuojelullisiin toimenpiteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi radonin aiheuttama työperäinen altistus, kaivostoiminta josta aiheutuu radioaktiivisia päästöjä sekä ilmailun harjoittaminen, kun pääasiallinen lentokorkeus on yli 8 000 metriä.

Korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetus

Uuden säteilylain mukaan kaikki korkea-aktiivisia umpilähteitä käsittävät toiminnot vaativat turvallisuusluvan joten myös korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetus muuttuu luvanvaraiseksi.

Turvallisuuslupavaatimus koskee pääsääntöisesti omia umpilähteitään kuljettavia toiminnanharjoittajia sekä kuljetusyrityksiä. Korkea-aktiivisia umpilähteitä käytetään pääasiassa teollisuuskuvauksessa ja terveydenhuollossa sekä teollisuuden radiometrisissä mittalaitteissa. Uuden säteilylain myötä aktiivisuuden raja-arvo sille, milloin umpilähde katsotaan korkea-aktiiviseksi, nousee useimmilla radionuklideilla. Esimerkiksi Cs-137 osalta raja nousee 100 GBq:iin ja Ir-192 osalta 80 GBq:iin.

Yleiset vaatimukset turvallisuusluvan saamiseksi ovat samat kuin muullakin säteilyn käytöllä. Tähän liittyy muun muassa turvallisuusarvion laatiminen siirtymäajan puitteissa sekä säteilysuojeluasiantuntijan nimeäminen.

Kun lähettäjä antaa korkea-aktiivisen umpilähteen kuljetettavaksi, hänen täytyy varmistua siitä että sillä, joka kuljetuksen hoitaa on turvallisuuslupa. Kuljetuksesta vastaavan on puolestaan ilmoitettava kuljetuksista ennakkoon STUKille. Tarkemmat säädökset ilmoituksesta annetaan STUKin määräyksessä. Lomake ilmoituksen tekemiseksi löytyy STUKin verkkosivulta www.stuk.fi lain voimaan tulon jälkeen.

Orvot lähteet

Vaikka radioaktiiviset aineet ovat Suomessa valvottuja, päätyy säteilylähteitä toisinaan esimerkiksi kierrätysmetallin joukkoon. Orpoja lähteitä tavataan yleisimmin kierrätysmetalliyrityksissä saapuvan tavaran joukosta. Uuden lain myötä alan suurimmilta toimijoilta vaaditaan turvallisuuslupa työntekijöiden säteilyturvallisuuden ja radioaktiivisten aineiden asianmukaisen hävittämisen varmistamiseksi. STUK valvoo jatkossa, että toimijat kouluttavat työntekijöitään ja että niillä on riittävä mittauskapasiteetti turvallisuuden varmistamiseksi.

Laissa turvallisuuslupavelvoite on rajattu orpojen lähteiden toistuvaan käsittelyyn ja varastointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa suurimpia kierrätysmetallitoimijoita. STUK selvittää  orpojen lähteiden käsittelymääriä kierrätysyrityksissä, ja päättää selvityksen perusteella miltä yrityksiltä turvallisuuslupa jatkossa vaaditaan. Useilla toiminnanharjoittajilla, joilta turvallisuuslupa jatkossa vaaditaan, on jo olemassa oleva lupa muuhun säteilyn käyttöön. Tällöin turvallisuuslupa laajennetaan kattamaan myös uusi toiminta.

Siirtymäaika

Lakiluonnoksessa annetaan kolmen kuukauden siirtymäaika turvallisuusluvan hakemiseksi korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetukseen ja orpojen lähteiden käsittelyyn. Näillä näkymin turvallisuuslupaa on haettava alkuvuodesta 2019.

Harmaa tietolaatikko teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.