Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Uusi säteilylaki painottaa hyvää turvallisuuskulttuuria

Uusi säteilylaki painottaa hyvää turvallisuuskulttuuria

Uuden säteilylain 12 pykälässä säädetään, että organisaatioiden on pidettävä yllä ja kehitettävä toiminnassaan hyvää turvallisuuskulttuuria. Pykälässä säädetään lisäksi, että Säteilyturvakeskus antaa ”kansainvälisiin suosituksiin perustuen tarkemmat määräykset hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämisestä ja edistämisestä sekä turvallisuusjohtamisesta.

Säteilyturvakeskuksen johtava asiantuntija Ritva Bly on parhaillaan miettimässä ja kirjoittamassa näitä tarkempia määräyksiä. Turvallisuuskulttuuri tulee säteilylakiin Ritva Blyn mukaan sen takia, että se on keskeinen asia sekä säteilyturvallisuusdirektiivissä että kansainvälisissä säteilysuojelusuosituksissa. Aiemmin turvallisuuskulttuuri on ollut esillä ST-oheissa.

Hyvän turvallisuuskulttuurin käsite ei Ritva Blyn mukaan ole terminä hankala säteilylaissa käytettäväksi. ”Se johtaa ajatukset ja sen myötä toiminnan oikeaan suuntaan”, hän toteaa.

STUKin määräys konkretisoi lain vaatimukset

Lain täytyy hänen mukaansa kuitenkin olla sillä tavalla konkreettinen ja yksiselitteinen, että niin lain valvojalla kuin sen noudattamisesta vastuussa olevilla säteilyn käyttöpaikoilla on asiasta yhtenäinen ja mahdollisimman täsmällinen käsitys. Turvallisuuskulttuurin osalta lain pykälä on tätä ajatellen liian lyhyt. Siksi lainsäädäntöön pitää kirjoittaa määräys, joka konkretisoi lainsäätäjän vaatimukset.

Hyvä turvallisuuskulttuuri säteilyn käytössä kuten muussakin toiminnassa on varsin näkymätöntä. Näkyväksi se tulee, kun sitä ei ole eli moni onnettomuus ja vahinko olisi vältetty, jos turvallisuuskulttuurista olisi huolehdittu.

Määräyksen täytyy soveltua niin isojen organisaatioiden kuten keskussairaaloiden kuin pienten, yhden tai parin hengen yritystenkin käyttöön. Toisaalta systemaattinen toimintatapa ennalta mietittyjen toimintaohjeiden mukaisesti on tärkeä osa turvallisuuskulttuuria ja koskee jokaisen omaa toimintaa. Ritva Bly toteaakin: ”Hyvän turvallisuuskulttuurin luominen ja ylläpitäminen on myös asennemuokkausta” Määräyksillä muun muassa varmistetaan, että teknisten näkökohtien lisäksi turvallisuusjohtamisessa otetaan huomioon myös inhimilliset ja organisatoriset tekijät.

Käytännössä lain pykälä ja STUKin määräys vaikuttavat organisaatioiden toimintaan Ritva Blyn mukaan niin, että viimeistään lain voimaan tullessa on hyvää turvallisuuskulttuuria systemaattisesti edistettävä konkreettisin, kaikille organisaatiossa toimiville näkyvin toimin. Esimerkiksi ajantasaisen ohjeistuksen olemassa oleminen ei enää riitä, vaan niiden systemaattisen noudattamisen pitäisi olla keskeinen yhteinen tavoite, jonka toteutumisen pitäisi olla todennettavissa. Edelleenkin on tärkeää selvittää poikkeamien syyt, jotta turvallisuutta voidaan parantaa.  

Turvallisuuskulttuurin soveltamista säteilyn käyttöön ei Suomessa tarvitse keksiä itse. Kansainvälisesti yhteisesti sovittu ohjenuora tässä asiassa löytyy Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n suosituksista.

IAEA:n ohjeista ja suosituksista on apua myös siinä vaiheessa, kun lain pykälää ja STUKin määräystä täydennetään säteilyn käyttäjille suunnatulla koulutuksella ja opastuksella. Niiden suunnittelu on vuorossa seuraavaksi, kunhan laki ja määräys saadaan ensin voimaan.

Harmaa tietolaatikko teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.