Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Uusi ohje selkeyttää avolähteiden käytöstä syntyvien jätteiden käsittelyä

Uusi ohje selkeyttää avolähteiden käytöstä syntyvien jätteiden käsittelyä

Säteilyturvakeskuksen ohje ST 6.2 Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt vuodelta 2014 on synnyttänyt kysymyksiä ohjeen käytännön soveltamisesta. Palaute on koskenut erityisesti jätelain mukaisen vaarallisen jätteen käsittelyä, mutta myös kiinteän jätteen hävittämistä. Ohjetta ollaan nyt selventämässä saadun palautteen pohjalta ja uusittu ohje julkaistaan lähiaikoina.

Ohjetta muun muassa korjataan siten, että kaatopaikalle ja jätteenpolttolaitokseen voi viedä muutakin kuin kiinteää jätettä. Ohjeeseen myös selkeytetään ne edellytykset, joilla kiinteää ja nestemäistä radioaktiivista jätettä voi jätteenpolttolaitokseen tai kaatopaikalle toimittaa. Ohjeen mukaan jätteiden käsittelyssä on otettava huomioon ympäristönsuojelu-, vesiensuojelu-, ilmansuojelu- ja jätelainsäädännön määräyksien lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö.

Uuteen ohjeeseen on myös lisätty vaatimus, jonka mukaan jatkossa, kun radioaktiivista jätettä käsitellään säteilyn käyttöpaikalla, jätepakkaukseen on merkittävä muiden merkintöjen lisäksi tiedot aineen fysikaalisesta ja kemiallisesta muodosta.

Jos radioaktiiviset jätteet sisältävät niin pitkäikäisiä radionuklideja, että niitä ei kohtuullisessa ajassa, eli noin kahdessa vuodessa, ole mahdollista vanhentamalla tehdä vaarattomiksi, tulee jätteet uusitun ohjeen mukaan toimittaa tunnustettuun laitokseen, joka vastaanottaa käytöstä poistettuja säteilylähteitä. Nämä jätteet on myös pidettävä erillään jätteistä, jotka voidaan päästää viemäriverkkoon tai toimittaa käsiteltäviksi.

Ohjeessa on korostettu, että jos jätteen aktiivisuus alittaa ohjeessa määritellyt raja-arvot, jäte ei ole radioaktiivista jätettä, vaan sitä koskee lähinnä jätelaki. Ohjeesta on niinikään poistettu tällaisen jätteen pakkauksen vaatimukset. Jätelainsäädäntö asettaa yleiset vaatimukset pakkaamiselle ja merkinnöille.