Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Uuden säteilylain luonnosta voi nyt kommentoida

Uuden säteilylain luonnosta voi nyt kommentoida

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä uudeksi säteilylaiksi. Lausuntoaikaa on 16.1.2017 saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle käsiteltäväksi kevätistuntokaudella 2017. Uusi säteilylaki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta lukien.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esityksestä löytyy ministeriön sivuilta osoitteesta: http://stm.fi/lausuntopyynnot.

Lailla pannaan täytäntöön EU:n uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Samalla uudistetaan säteilylainsäädäntö kokonaisuudessaan. Uusi laki säätää säteilysuojelusta säteilytoiminnoissa vallitsevissa altistustilanteissa ja säteilyvaaratilanteissa sekä määrittelee erityisesti, mitkä ovat toiminnanharjoittajan ja työnantajan velvollisuudet säteilyn turvallisessa käytössä. Laki myös kohdistaa viranomaisvalvontaa erityisesti toimintoihin, joissa riskit ovat suurimmat.

Uuteen lakiin sisällytetään joitakin säännöksiä, jotka ovat olleet aiemmin asetuksissa, sekä vaatimuksia Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeista. Lailla lisäksi täsmennetään nykyisiä asetuksenantovaltuuksia ja annetaan Säteilyturvakeskukselle valtuus antaa määräyksiä eräistä yksityiskohtaisista ja teknisluonteisista asioista.

Lakiluonnos esittää muutoksia teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttöön

Lakiluonnoksessa esitetän, että nykyisen vastaavan johtajan sijaan nimetään jatkossa säteilyturvallisuusvastaava. Lisäksi toiminnanharjoittajan on kuultava säteilysuojeluasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Säteilysuojeluasiantuntijalla on oltava korkeakoulutasoinen syvällinen osaaminen säteilysuojeluasioissa. Säteilyturvallisuusvastaavan koulutus on samankaltainen kuin nykyisen vastaavan johtajan eli useimmissa tapauksissa muutaman päivän kurssi.

Toiminnanharjoittajan on laadittava turvallisuusarvio, jossa tunnistetaan toimintaa liittyvät riskit ja arvioidaan toiminnasta aiheutuvan altistuksen suuruus. Siinä esitetään toimet altistuksen rajoittamiseksi ja muiden riskien vähentämiseksi. Turvallisuusarvion perusteella valvontaa ja vaatimuksia kohdennetaan sinne, missä riskit ovat suurimmat.

Korkea-aktiiviseksi umpilähteeksi luokittelun perusteeksi tulee kansainvälinen säteilylähdeluokitus. Useimmilla radionuklideilla luokkittelun aktiivisuustaso nousee noin 5–10-kertaiseksi nykyisestä.

Taloudellinen vakuus on asetettava kaikille korkea-aktiivisille umpilähteille sekä toiminnalle, jossa kaikkien lähteiden nuklidikohtaisesti yhteenlaskettu aktiivisuus ylittää korkea-aktiiviseksi umpilähteeksi luokittamisen aktiivisuustason.

Turvallisuuslupaa edellytetään myös korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksiin ja luonnonsäteilylle altistavaan toimintaan, jos työntekijöiden tai väestön säteilyaltistusta koskeva viitearvo korjaustoimista huolimatta ylittyy.

Säteilyturvakeskuksen täytyy ilmoittaa radioaktiivista ainetta sisältävien kulutustavaroiden turvallisuuslupahakemuksesta kaikkien muiden EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Suomeen saa tuoda tai siirtää vain sellaisia umpilähteitä, jotka valmistaja on kirjallisesti sitoutunut ottamaan vastaan laitteiden käytön päätyttyä. Nyt vaatimus on koskenut vain korkea-aktiivisia lähteitä.