Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvallisuuteen vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa STUKille

Säteilyturvallisuuteen vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa STUKille

STUK myöntää turvallisuusluvat hakemusten perusteella hakemuksissa esitettyihin säteilytoimintoihin. Tarvittaessa STUK asettaa hyväksynnälleen lisäehtoja, mutta se on harvinaisia. Toiminta voi kuitenkin muuttua alkuperäisestä ajan kuluessa. Muutokset voivat olla pieniä, kuten osoitteen vaihtuminen, tai merkittäviä, jos esimerkiksi aloitetaan kokonaan uudenlainen säteilyn käyttö. Muutoksista pitää ilmoittaa STUKille. Säteilyasetuksen pykälä 16 ja ohje ST 1.6 antavat tähän speksit.

Perusperiaate on, että jos muutoksella on vaikutusta säteilyturvallisuuteen, asia pitää lähettää STUKille hyväksyttäväksi. STUK hyväksyy muutoksen lupapäätöksellä. Muutoksia voi tulla eteen myös STUKin tekemillä tarkastuksilla. Tällöin STUK voi hyväksyä ne tarkastuspöytäkirjassa.
Jos toiminnanharjoittaja on epävarma, onko muutos sellainen, että se pitää ilmoittaa STUKille, voi aina olla yhteydessä STUKiin. Hyvä keino on lähettää kysymys sähköpostilla osoitteeseen teollisuus@stuk.fi.

Ilmoitanko STUKille, jos säteilyn käyttöpaikan vastuuhenkilö vaihtuu?

Jotta turvallisuusluvan tiedot pysyisivät ajan tasalla, pitää STUKille ilmoittaa esimerkiksi toiminnanharjoittajan nimen ja laskutustietojen muutoksista. Tällaiset muutostiedot STUK kuittaa kiitoksen kera. Jos kuitenkin toiminnanharjoittajan Y-tunnus muuttuu, turvallisuusluvan haltija muuttuu juridisesti toiseksi. Tällaisesta muutoksesta STUK tekee erillisen päätöksen.

STUK ylläpitää tietoja myös muun muassa siitä, ovatko säteilylaitteet käytössä vai varastoituina. Tietoja päivitetään pääasiassa tarkastuksilla ja kohdennetuilla kyselyillä. STUKille voi ilmoittaa muutoksista muutenkin, mutta niistä ei tehdä päätöksiä.

Vastaavan johtajan muutoksista on ilmoitettava kahden viikon kuluessa. Jos vastaava johtaja on poissa töistä normaalia vuosilomaa pidempään, on toiminnanharjoittajan esitettävä toista vastaavaa johtajaa STUKille hyväksyttäväksi. STUK voi hyväksyä vastaavan johtajan sijaisen, jos toiminnan harjoittaja näin haluaa, vaikka STUKin vaatimuksissa sijaisen nimeäminen ei olisikaan pakollista. Tällaisessa tapauksessa sijaisella on oltava pätevyys, ja päätös on maksullinen. Tilanteet, joissa on oltava vastaavan johtajan sijainen, on esitetty ohjeessa ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio (kohta 3.4).

Säteilyn käyttöorganisaation olennaisista muutoksista on myös ilmoitettava STUKille. Olennainen muutos on esimerkiksi, jos johtosuhteet vaihtuvat ulkoistusten vuoksi tai yrityksen sisäisin järjestelyin. Sen sijaan käyttöpaikkojen vastuuhenkilöiden muutoksia ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittaa, ei myöskään muita henkilöiden vaihdoksia, lukuun ottamatta vastaavaa johtajaa.

Toiminnanharjoittajalla voi olla oma säteilyn käyttöön nimetty organisaatio, vaikka STUK ei sellaista vaatisikaan. Tietoa tällaisten organisaatioiden muutoksista ei ole tarpeen lähettää STUKille. Tilanteet, joissa käyttöorganisaatio on hyväksytettävä STUKilla, on esitetty ohjeessa ST 1.4 (luku 2).

Avolähteiden käytössä uuden radionuklidin käyttöönotto tai kerralla käsiteltävän maksimiaktiivisuuden nostaminen rinnastuvat uuden umpilähteen käyttöönottoon tai lähteen vaihtamiseen, joten niistä on ilmoitettava STUKille. Jos muutoksen myötä laboratorioluokka vaihtuu suuremmaksi, lupamuutosta on haettava etukäteen, koska vaihdos aiheuttaa olennaisia muutoksia esimerkiksi laboratorion rakenteellisissa vaatimuksissa. Tällaiset muutokset saattavat myös edellyttää lausunnon pyytämistä STUKilta.


ST 1.6 Luku 2.3 Toiminnan muutoksista on ilmoitettava etukäteen
Toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että säteilyn käyttö on turvallista ja vaatimusten mukaista koko ajan, myös toiminnan muuttuessa. Hyvän käytännön mukaista on, että kaikista toiminnan merkittävistä muutoksista ilmoitetaan Säteilyturvakeskukselle ennen niiden toteuttamista. Toiminnan harjoittajan on haettava ennen ratkaisujen toteuttamista muutosta turvallisuuslupaan seuraavissa tapauksissa:
•    toiminnan laajentaminen muuntyyppiseksi toiminnaksi kuin turvallisuusluvassa on mainittu
•    säteilylaitteen tai -lähteen käyttötilan muutos (uusi käyttöpaikka tai olemassa olevan rakenteiden muuttaminen)
•    säteilylaitteen tai -lähteen käyttöönotto.

Muista muutoksista, kuten vastaavan johtajan vaihtumisesta, säteilyn käyttöorganisaation muuttamisesta ja säteilyn käytön lopettamisesta osittain tai kokonaan, on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle vähintään kahden viikon kuluessa muutoksesta (ks. säteilyasetuksen 16 §).
Turvallisuusluvan hakeminen 14 §
Turvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä säteilyn käytön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla seuraavat tiedot:
1) säteilyn käyttötarkoitus;
2) säteilyn käyttöpaikka ja käytettävät säteilylähteet;
3) käytettävät suojaus- ja varojärjestelmät;
4) säteilyaltistuksen seurannan järjestäminen;
5) radioaktiivisten jätteiden käsittely ja vaarattomaksi tekeminen;
6) organisaatioselvitys; sekä
7) muut toiminnan turvallisuuden kannalta merkitykselliset tiedot.
Hakemukseen on liitettävä hakijan virkatodistus tai, jos hakijana on yksityinen yhteisö tai säätiö, ote asianomaisesta rekisteristä
Toiminnan muutokset 16 §
Säteilyturvakeskukselle tulee tehdä kahden viikon kuluessa ilmoitus:
1) säteilylaitteen käyttöön ottamisesta;
2) säteilylaitteen käytöstä poistamisesta;
3) säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan vaihtumisesta;
4) säteilyn käyttöorganisaation olennaisesta muuttamisesta;
5) säteilyn käytön lopettamisesta osittain tai kokonaan.
Jos toimintaan suunniteltu muutos on niin olennainen, että se edellyttää turvallisuusluvan muuttamista, on tätä tarkoittava hakemus tehtävä hyvissä ajoin ennen muutetun toiminnan aloittamista.