Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Ohje umpilähteiden säteilyturvallisuudesta on uusittu

Ohje umpilähteiden säteilyturvallisuudesta on uusittu

STUKin ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus on uusittu syyskuussa ottaen huomioon maaliskuisen cesiumtapahtuman opit. Ohjeessa esitetään ne säteilyturvallisuusvaatimukset, jotka koskevat umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden käyttöä ja elinkaaren hallintaa. Lisäksi ohjeessa käsitellään radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja kuljetuksen valmistelua.

Uusitun ohjeen vaatimukset koskevat kaikkia umpilähteitä ja niitä sisältäviä laitteita. Aiemmin osa vaatimuksista koski vain radiometrisiä mittalaitteita.

Uusitun ohjeen mukaan jokaisen uuden korkea-aktiivisen umpilähteen käyttöön on haettava turvallisuusluvan muutosta etukäteen. Hakemusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä etukäteen silloin, jos korkea-aktiivisen umpilähteen puoliintumisaika on pienempi kuin 150 päivää ja jos umpilähde korvaa olemassa olevan, turvallisuusluvan mukaisen laitteen. Tällöinkin muutoshakemus uudesta lähteestä on silti lähetettävä Säteilyturvakeskukselle mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa umpilähteen haltuunotosta.

Käyttöpaikalle säteilymittari

Uusittu ohje edellyttää, että säteilylähteiden käyttöpaikalla on käytettävissä tarkoitukseen sopiva säteilymittari, jos sellainen tarvitaan työolojen tarkkailemiseksi tai muun turvallisuuden varmistamiseksi. Toimintoja, jotka edellyttävät säteilymittaria ovat esimerkiksi

 • korkea-aktiivisten umpilähteiden käyttö,
 • säteilylähteiden läheisyydessä tehtävät huoltotyöt,
 • kalibrointilähteiden ja muiden irrallisten umpilähteiden käyttö ja
 • kuljetettavien, umpilähteitä sisältävien mittalaitteiden käyttö.

Pyyhintäkokeella varmistetaan, että lähde on tiivis

Ohjeeseen on tarkennettu tilanteita, joissa umpilähteelle on tehtävä pyyhintäkoe. Koe on tehtävä, kun

 • säteilylähde tai sen välittömässä läheisyydessä olevia osia (esim. suljin) irrotetaan esimerkiksi huollossa.
 • säteilylähde vaihdetaan.
 • säteilylähde luovutetaan toiselle toiminnanharjoittajalle ja edellisestä pyyhintäkokeesta on yli yksi vuosi.
 • on mahdollista, että ympäristöolosuhteet (esim. syövyttävät aineet, kosteus, lämpötila, tärinä) tai muut syyt ovat vaurioittaneet säteilylähteen tiiviyttä.
 • kiinteästi asennettu säteilylähde irrotetaan käyttöpaikaltaan (esim. varastoidaan, luovutetaan kuljetettavaksi tai poistetaan käytöstä).

Lisäksi umpilähteelle on tehtävä pyyhintäkoe säännöllisesti vähintään viiden vuoden välein, jos säteilylähde on kuljetettava. Pyyhintäkokeita on tehtävä säännöllisesti myös, jos esimerkiksi valmistajan säteilylähteelle suosittelema käyttöikä (recommended working life) ylittyy tai lähteen käyttöolosuhteet ovat haastavat. Erityisesti, jos käytössä on suositellun eliniän ylittäneitä cesium-lähteitä, pyydetään toiminnanharjoittajia varmistamaan lähteiden tiiviys pyyhintäkokeilla säännöllisin väliajoin.

Suurin sallittu havaittu kontaminaatio pyyhintänäytteessä on 200 becquereliä (Bq). Ohjeet pyyhintä-kokeen tekemiseen löytyvät ohjeen ST 5.1 luvusta 3.

Milloin lähteen saa luovuttaa toiselle käyttäjälle?

Ohjeessa on selvennetty edellytyksiä säteilylähteen uudelleen luovuttamiselle toiselle käyttäjälle, valmistajalle tai tunnustettuun laitokseen. Käytöstä poistetun umpilähteen luovuttaminen uudelleen käytettäväksi edellyttää, että

 • vastaanottajalla on asianmukainen turvallisuuslupa säteilylähteen hallussapitoon ja käyttöön,
 • umpilähteelle on olemassa valmistajan antama testaustodistus (sertifikaatti),
 • valmistajan suosittelemaa käyttöaikaa (recommended working life) on jäljellä, mikäli sellainen on mainittu sertifikaatissa ja
 • lähteelle on olemassa kuljetusmääräysten mukainen pakkaus.

Ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus