Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUK kyseli eri tekniikoiden käytöstä teollisuusradiografiassa

STUK kyseli eri tekniikoiden käytöstä teollisuusradiografiassa

Euroopan säteilysuojeluviranomaisten järjestö HERCA halusi selvittää erilaisten kuvausmenetelmien käyttöä teollisuusradiografiassa Euroopan eri maissa. Niinpä Säteilyturvakeskus lähetti kaikille Suomen radiografiayrityksille kyselyn isotooppilaitteiden ja röntgenlaitteiden käytöstä teollisuusradiografiassa.

Suomessa on noin viisikymmentä radiografiakuvausta tekevää yritystä. Kuvauksessa käytetään säteilyn synnyttämiseen joko suuritehoista röntgenlaitetta tai paksuimmille materiaaleille isotooppilähdettä eli gammalähdettä tai hiukkaskiihdytintä. Vuoden 2016 lopulla Suomessa oli käytössä noin 400 röntgenlaitetta ja noin 20 isotooppilaitetta. Röntgenlaitteiden käyttö onkin Suomessa ylivoimaisesti vallitsevin kuvausmenetelmä. Useissa muissa maissa isotooppilähteiden käyttö on yleisempää.

Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa, millaisia tekniikoita kuvauksissa käytetään, miksi käytetään joko isotooppilähteitä tai röntgenlaitteita ja millaisia hyötyjä tai haittoja eri tekniikoiden käytöstä aiheutuu. Lisäksi kysyttiin syitä siihen, miksi käytetään ionisoivia eikä ionisoimattomia menetelmiä.

Jos isotooppilähteet korvattaisiin röntgenlaitteilla, keskeisimmiksi hyödyiksi koettiin säteilyturvallisuuden parantuminen, parempi kuvanlaatu ja se, ettei tarvitse vaihtaa ja kuljettaa lähteitä (ADR-kuljetukset). Haittoina tuotiin esille röntgenlaitteiden kalleus ja joissakin tapauksissa soveltumattomuus hyvin paksuille materiaaleille.

Ionisoimattomia menetelmiä käytettäessä työturvallisuus parantuisi, koska säteilyaltistusta ei syntyisi. Vastauksista ilmeni, että ionisoimattomat menetelmät, kuten ultraääni, eivät kuitenkaan sovellu ohuille materiaaleille ja monimutkaisille rakenteille. Lisäksi alan standardit saattavat suosia isotooppi- ja röntgenlaitteiden käyttöä.

Teksti
Tarkastaja Heli Hoilijoki, STUK

HERCA

Euroopan kansallisten radiologisen säteilysuojelun viranomaisten yhteenliittymän, HERCAn (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) tavoitteena on säteilyturvallisuuteen ja säteilyturvallisuusvalvontaan liittyvien hyvien käytäntöjen saaminen mahdollisimman laajaan tietoisuuteen ja käyttöön jäsenmaissa. STUK on ollut jäsenenä HERCAssa sen perustamisesta 2007 lähtien. STUKin edustajat osallistuvat HERCAn työryhmiin, joita on muun muassa terveydenhuollon, teollisuuden, valmiustoiminnan ja annosvalvonnan toimialueilla.

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa ProInfo-uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.