Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Uusia vaatimuksia avolähteiden käytölle

Uusia vaatimuksia avolähteiden käytölle

Toukokuun alussa astui voimaan uudistettu ohje ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä. Ohjetta sovelletaan radionuklidilaboratorioiden toiminnassa, radioaktiivisten aineiden varastoinnissa ja laboratorioiden ulkopuolella tehtävissä merkkiainekokeissa, joihin vaaditaan turvallisuuslupa.

Tilavaatimusten lisäksi ohjeessa käydään läpi työskentelyä avolähteillä, radioaktiivisten aineiden kuljetuksia sekä poikkeaviin tapahtumiin varautumista. Turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset esitetään ohjeessa ST 1.11 Säteilylähteiden turvajärjestelyt.

Uusia vaatimuksia tiloille

Uudistettuun ohjeeseen on selvennetty, että mikäli tilaa käytetään ainoastaan radioaktiivisten aineiden varastointiin, sitä ei luokitella radionuklidilaboratorioksi. Varasto on kuitenkin suunniteltava niin, että radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäröiviin tiloihin on estetty. Jos radioaktiivisia aineita voi päästä varaston ilmaan, tulee varaston olla alipaineinen.

B-tyypin laboratoriotilojen alipaineisuusvaatimusta on puolestaan muutettu siten, että paine-eron tulee olla vähintään 10 pascalia. Tilojen välisestä paine-erosta pitää voida varmistua.

Sekä radioaktiivisten aineiden käyttö- että varastointitilat on jatkossa erotettava omaksi palo-osastoksi, jos tulipalo voisi johtaa sellaiseen radioaktiivisten aineiden päästöön, josta aiheutuu huomattavia säteilyannoksia tai ympäristön kontaminoitumista.

Uudistetussa ohjeessa on lisäksi asetettu vaatimukset tuloilman suodatuksesta sekä poistoilmakanavan ja suodattimien säteilysuojauksesta. Niiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Vetokaappien hanojen käyttömahdollisuutta kaapin ulkopuolelta ei enää vaadita.

Kuopion yliopistollisen sairaalan uuden radiofarmasialaboratorion tuotantotilat. Kuva: Antti Mali, KYS

Mitä tulee ilmoittaa STUKille?

Toiminnanharjoittajan tulee pyytää Säteilyturvakeskukselta ennakkolausuntoa, jos se suunnittelee esimerkiksi sellaista toimintaa, joka voi synnyttää päästöjä ympäristöön. Uudistetun ohjeen mukaan ennakkolausuntopyynnössä tulee esittää arvio siitä, minkälaisen säteilyannoksen toiminta voi pahimmillaan aiheuttaa työntekijöille ja ulkopuolisille henkilöille.

Kun tehdään merkkiainekokeita, täytyy niistä ilmoittaa kohteena olevan laitoksen vastaavalle johtajalle, mikäli sellainen on nimetty. STUKille tehtävässä koekohtaisessa ilmoituksessa tulee olla mukana oikeutusarviointi sekä arvio mahdollisen poikkeavan tapahtuman ulkopuoliselle henkilölle aiheuttamasta säteilyannoksesta.

ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä 
ST 1.11 Säteilylähteiden turvajärjestelyt

Uusittavina myös ohjeet ST 5.1, ST 6.2 ja ST 5.4

Ohjetta ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus uusitaan ottaen huomioon maaliskuisen cesiumtapahtuman opit. Ohjeessa esitetään ne säteilyturvallisuusvaatimukset, jotka koskevat umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden käyttöä ja elinkaaren hallintaa. Lisäksi ohjeessa käsitellään radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja kuljetuksen valmistelua. Uusitun ohjeen vaatimukset koskevat kaikkia umpilähteitä ja niitä sisältäviä laitteita. Tähän asti osa vaatimuksista on koskenut vain radiometrisiä mittalaitteita.

Ohjetta ST 6.2 Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt ollaan päivittämässä toiminnanharjoittajilta saadun palautteen ja havaittujen puutteiden perusteella. Ohjetta muun muassa korjataan siten, että kaatopaikalle ja jätteenpolttolaitokseen voi viedä myös muuta kuin kiinteää jätettä. Lisäksi selvennetään vapauttamisrajojen soveltamista.

Uusittavana olevassa ohjeessa ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa on huomioitu röntgenlaitteiden kaupan luvanvaraisuus.

Uusitut ST-ohjeet sähköpostiin

Säteilyturvakeskus on luopunut ST-ohjeiden painattamisesta. Jatkossa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavat johtajat saavat sähköpostin, kun heidän toimialaansa koskeva ST-ohje on päivitetty. Sähköpostissa on myös linkki uuteen tai päivitettyyn ohjeeseen.