Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Kuka vastaa, kun vastaava johtaja on väliaikaisesti poissa?

Kuka vastaa, kun vastaava johtaja on väliaikaisesti poissa?

Erityisesti nykyisessä taloudellisen taantuman tilanteessa, kun toiminnanharjoittaja voi joutua lomauttamaan henkilöstöään, myös vastaava johtaja saattaa olla lomautettujen joukossa. Miten säteilyturvallisuudesta tällaisessa tilanteessa pidetään huoli?

Kun organisaatio käyttää säteilyä toiminnassaan, täytyy säteilyn käytöllä olla nimetty ja hyväksytty vastaava johtaja, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa tehtäväänsä. Hänellä on oltava mahdollisuus antaa säteilyturvallisuutta koskevia ohjeita ja säteilyvaaratilanteissa keskeyttää säteilyn käyttö.

Ylitarkastaja Eero Oksanen Säteilyturvakeskuksen säteilyn käyttö teollisuudessa -yksiköstä muistuttaa, että vastaavalle johtajalle täyty olla nimetty sijainen sädehoitotoiminnassa, isotooppilääketieteessä, kun toimintaa harjoitetaan B- tai A-tyypin laboratoriossa, terveydenhuollon vaativuusluokan III toiminnassa sekä teollisuuden säteilyn käytössä vaativuusluokan III toiminnassa. Sijainen täytyy nimetä myös, mikäli katsotaan, että turvallisuuden varmistaminen sitä muuten edellyttää.

”Mikäli vastaava johtaja tällaisessa toiminnassa lomautetaan, tulee toiminnanharjoittajan huolehtia siitä, että nimetty sijainen tai muu vastaavan johtajan pätevyyden omaava henkilö ottaa vastaavan johtajan tehtävän hoitaakseen heti lomautuksen alusta alkaen”, Eero Oksanen korostaa. Sijaisesta on ilmoitettava STUKille kahden viikon kuluessa muutoksesta.

Jos lomautus pitkittyy yli normaalin vuosiloman eli yli kuukauden mittaiseksi, niin tehtävää hoitavalle on puolestaan nimettävä pätevä sijainen mahdollisten lomien ja muiden poissaolojen varalle.

Jos säteilytoiminta on sellaista, ettei vastaavalle johtajalle ole tarvinnut nimetä varsinaista sijaista ja vastaava johtaja itse lomautetaan normaalia vuosilomaa pidemmäksi ajaksi, täytyy hänen tehtäväänsä hoitamaan nimetä uusi pätevyyden omaava vastaava johtaja. Tästäkin muutoksesta on ilmoitettava STUKille.

”Jos tällaisessa toiminnassa lomautus jää alle kuukauden mittaiseksi, riittää että vastaavan johtajan tehtävää hoitaa sen aikaa esimerkiksi käyttöpaikan vastuuhenkilö tai joku muu toimipaikan säteilyn käytön tunteva henkilö, jolla on tarvittavat toimintaedellytykset”, Eero Oksanen vielä täsmentää ja selventää, että jos vastaava johtaja on pois muista syistä, esimerkiksi virkavapauden vuoksi tai henkilökohtaisista syistä, sovelletaan näitä samoja periaatteita.