Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Vaativassa säteilytoiminnassa vastaavalle johtajalle nimettävä sijainen

TEO-uutiskirje 1-2015 Vaativassa säteilytoiminnassa vastaavalle johtajalle nimettävä sijainen

Säteilyn käytön turvallisuuden varmistamiseksi saattaa olla tarpeen nimetä vastaavalle johtajalle sijainen.

Ohjeen ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio mukaisesti vastaavalle johtajalle on nimettävä sijainen ainakin teollisuuden vaativuusluokan III toiminnassa. Mikä sitten on vaativuusluokan III toimintaa? Ohjeen ST 1.4 liitteenä on kuvaus vaativuusluokista. Vaativuusluokkaan III luokitellaan

  • toiminta, jossa käytetään korkea-aktiivisia umpilähteitä (pois lukien kiinteästi asennetut radiometriset mittalaitteet), kalibrointiratoja tai vastaavia, hiukkaskiihdyttimiä, liikuteltavia läpivalaisulaitteita tai avolähteitä B- ja A-tyypin laboratoriossa,
  • toiminta, johon sisältyy suojattu kuvaushuone tai vastaava suojarakenne,
  • radiografiatoiminta,
  • merkkiainekokeet laboratorion ulkopuolella,
  • vaativuusluokan III säteilylaitteiden ja -lähteiden asennus-, korjaus- ja huoltotoiminta,
  • umpilähdelaitteiden valmistus ja kokoonpano.

Vaativuusluokan III toiminnan lisäksi vastaavan johtajan sijainen on nimettävä, kun turvallisuuden varmistaminen sitä edellyttää. Turvallisuusluvan haltijan tai hakijan on arvioitava itse esimerkiksi riskinarvioinnin yhteydessä, edellyttääkö turvallisuuden varmistaminen vastaavan johtajan sijaisen nimeämistä. Jos vastaava johtaja on usein työmatkoilla tai muuten huonosti tavoitettavissa, on syytä ainakin harkita sijaisen nimeämistä.

Samat vaatimukset ja valtuudet kuin vastaavalla johtajalla

Vastaavan johtajan sijaisen pätevyysvaatimukset ovat samat kuin vastaavalle johtajalle asetetut vaatimukset. Sijaisella on oltava myös samat valtuudet säteilyn käytön suhteen kuin itse vastaavalla johtajalla. Vastaavan johtajan sijaista ei siis pidä sekoittaa myös ohjeessa ST 1.4 esiteltyyn käyttöpaikan vastuuhenkilöön, jolla on oma tärkeä roolinsa säteilyn käytössä. Vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimukset on kuvattu ohjeessa ST 1.8 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus.

Pidempi poissaolo vaatii uuden vastaavan johtajan

Vastaavan johtajan pidempien poissaolojen ajaksi on turvallisuuslupaan nimettävä uusi vastaava johtaja. Tällaisia pidempiä poissaoloja voivat olla esimerkiksi äitiysloma, vanhempainvapaa tai lomautus. Säteilyturvakeskus tekee päätöksen uudesta vastaavasta johtajasta ainoastaan luvanhaltijan hakemuksesta.

Turvallisuusluvan haltija voi hakea vastaavan johtajan muutosta jo hyvissä ajoin ennen kuin vastaava johtaja jää pois töistä. Tällöin hakemuksessa on syytä esittää se ajankohta, josta alkaen uusi vastaava johtaja ottaa tehtävän vastaan. Vastaavan johtajan muutosta voi hakea myös määräajaksi, jos vastaavan johtajan paluuajankohta esimerkiksi vanhempainvapaalta on tiedossa.

KUVA: Vastuullisten tehtävien hoitaminen saattaa edellyttää useampia käsipareja.