Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Uusi opas kuljetusten turvajärjestelyistä

TEO-uutiskirje 1-2015 Uusi opas kuljetusten turvajärjestelyistä

STUKissa on valmistunut uusi opas Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa. Oppaan tarkoitus on antaa säteilyn käyttäjille ja radioaktiivisten aineiden kuljetusten osapuolille perustiedot lainsäädännön vaatimuksista. Lisäksi oppaassa esitellään hyviä toimintatapoja turvallisuuden varmistamiseksi.

Toiminnan harjoittajilta sekä muilta viranomaisilta pyydettiin keväällä oppaan luonnoksesta kommentteja. Niiden perusteella opas otettiin hyvin vastaan ja sen todettiin muun muassa olevan tarpeellinen käytännön toimijoille, kuten huolitsijoille, logistiikkayrityksille ja rahdinkuljettajille.

Turvajärjestelyt jaetaan oppaassa kolmeen eri luokkaan riippuen pääasiassa kuljetettavan radioaktiivisen aineen aktiivisuudesta. Pienimmillä aktiivisuuksilla kuljetuksiin ei kohdistu mitään normaalista hyvästä liiketoimintatavasta poikkeavia vaatimuksia. Tällaisia kuljetettavia ovat tyypillisesti peruskollit. Henkilöstön koulutuksessa turvajärjestelyt on kuitenkin aina huomioitava.

Toisen ääripään muodostavat suuren riskin sisältävät radioaktiiviset aineet, joiden kuljettamista varten täytyy laatia erillinen turvajärjestelysuunnitelma. Tällaisten aineiden aktiivisuusraja on melko korkea, 10 kertaa ohjeen ST 1.11 turvajärjestelysuunnitelman vaatima aktiivisuusraja.

”Oppaalla STUK haluaa herättää toiminnan harjoittajien tietoisuutta turvajärjestelyistä”, toteaa toimistopäällikkö Santtu Hellstén. ”Varsinaisia uusia vaatimuksia, joita lainsäädännössä ei jo olisi, oppaassa ei esitetä. Opasta on tarkoitus käydä läpi yhdessä toiminnan harjoittajien kanssa esimerkiksi tarkastuksilla.”

Opas perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä IAEA:n julkaisuun Nuclear Security Series 9: Security in the Transport of Radioactive Material.

Myös kuljetusopas päivitykseen

STUKin toista kuljetuksiin liittyvää opasta Radioaktiivisten aineiden kuljetus on tarkoitus päivittää syksyllä 2015. Kansainväliset säädökset ovat hieman muuttuneet, ja muutokset otetaan mukaan oppaaseen.

Lisäksi oppaaseen on tarkoitus lisätä tietoja esimerkiksi pintakontaminoitujen esineiden (SCO) ja vähäisen ominaisaktiivisuuden aineiden (LSA) kuljettamisesta. Näiden aineiden kuljettamisesta tulee aina silloin tällöin kyselyitä, ja oppaan päivittämisellä on tarkoitus helpottaa vaatimusten noudattamista

Jos oppaaseen on tarvetta muille muutoksille tai lisäyksille, niistä voi kertoa toimistopäällikkö Santtu Hellsténille.