Umpilähteet ja uudet turvallisuusluvan vaativat toiminnat

Umpilähteet ja uudet turvallisuusluvan vaativat toiminnat

Umpilähteet

Säteilylain 70 §:n nojalla yksilöimätöntä umpilähdettä ei saa käyttää, tuoda eikä siirtää Suomeen. Umpilähteitä koskevista vaatimuksista säädetään säteilylain 75 ja 76 §:ssä. Umpilähdettä koskevassa hakemuksessa on oltava liitteenä lähteen valmistajan antama umpilähteen yksilöivä tunnus ja yksilöintiä koskeva valmistajan asiakirja.

Hakemuksessa on lisäksi oltava umpilähteen valmistajan sitoumus ottaa umpilähde vastaan käytön päätyttyä, sekä erityismuotoisuutta koskeva todistus, jos umpilähdettä kuljetetaan erityismuotoisia lähteitä koskevien vaatimusten mukaisesti. Turvallisuuslupaan on haettava muutosta etukäteen, jos jätteen määrä, laatu tai sitä koskevat järjestelyt muuttuvat turvallisuusluvassa hyväksytystä.

Säteilylain 75 § 4 momentin nojalla umpilähde on poistettava käytöstä säteilylain 83 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään, kun 40 vuotta on kulunut sen vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että umpilähde pysyy tiiviinä. Tämän varmistamiseksi tarpeelliset testit on esitettävä laadunvarmistusohjelmassa.

Käytöstä poistetut umpilähteet on toimitettava valmistajalle tai toiselle turvallisuusluvan haltijalle.

Korkea-aktiivisten umpilähteiden raja-arvot ovat muuttuneet. Suurimmalla osalla nuklideista arvo kasvaa, esim. Cs-137 20 GBq -> 100 GBq. STUK antaa raja-arvoista määräyksen, joka tullee voimaan tammikuun lopussa 2019. Määräys julkaistaan finlex.fi –palvelun lisäksi STUKin internetsivuilla: https://www.stuk.fi/saannosto/stukin-maaraykset

Vakuudet

Säteilyn käytössä vaadittavat vakuudet ja vakuuden määräytymisen perusteet muuttuvat. Vakuuksista säädetään tarkemmin säteilylain 54 ja 55 §:ssä ja VNa 29 §:ssä. Vakuus vaaditaan  

  • jokaiselle korkea-aktiiviselle umpilähteelle (käyttöön, valmistukseen, kauppaan, hallussapitoon, säilyttämiseen, tuontiin, vientiin, siirtoon tai varastointiin);
  • jos kerralla hallussa pidettävän radioaktiivisen aineen nuklidikohtaisesti yhteen laskettu aktiivisuus on suurempi kuin vastaavan korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuus (käyttöön, valmistukseen, kauppaan, hallussapitoon, säilyttämiseen, tuontiin, vientiin, siirtoon tai varastointiin);
  • umpilähteitä sisältävien säteilylaitteiden huoltoon, korjaukseen tai vaarattomaksi tekemiseen, jos umpilähteitä poistetaan kiinteästä suojuksestaan ja vuosittain poistettavien umpilähteiden nuklidikohtaisesti yhteenlaskettu aktiivisuus on suurempi kuin vastaavan korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuus;
  • toimintaan, jossa syntyy tai voi syntyä radioaktiivista jätettä tai säteilylain 78 §:n 3 momentissa tarkoitettua jätettä, jos sen vaarattomaksi tekemisestä aiheutuvat kustannukset ovat huomattavat (yli 100 000 €).

Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin vakuus on asetettu.

Sellaisille toiminnanharjoittajille, joilla on jo vakuus, on kuuden kuukauden siirtymäaika muuttaa vakuutensa uuden säteilylain mukaiseksi.

Sellaisilla toiminnanharjoittajille, joilta vakuus vaaditaan uuden säteilylain myötä, ei ole siirtymäaikaa. Toisin sanoen vakuusvelvoite on alkanut säteilylain tultua voimaan. Säteilyturvakeskus antaa alkuvuonna määräyksen, jossa korkea-aktiivisten umpilähteiden aktiivisuusrajat annetaan (määräys tullee voimaan tammikuun lopussa 2019).

Vakuutta ei kuitenkaan ole velvollisuutta asettaa radioaktiiviselle aineelle, jonka puoliintumisaika on lyhyempi kuin 150 päivää.

Valtion, kunnan ja kuntayhtymän ei tarvitse asettaa vakuutta.

Vakuuspäätöstä voidaan muuttaa, jos olosuhteet muuttuvat.

Uudet turvallisuusluvan vaativat toiminnat

Lain nojalla uusia toimintoja, jotka vaativat turvallisuusluvan, ovat korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljettaminen ja toiminta, jossa toistuvasti käsitellään orpoja lähteitä. Jälkimmäinen vaatimus koskee suuria määriä kierrätysmetallia vastaanottavia ja käsitteleviä yrityksiä.

Turvallisuusluvan hakemiselle on kolmen kuukauden siirtymäaika. Säteilylähteen kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle turvallisuuslupaa edellyttävästä säteilylähteen kuljetuksesta ennen kuljetukseen ryhtymistä tai säteilylähteen saapumista Suomeen.

Muut kuin lääketieteelliset tutkimukset terveydenhuollossa

Terveydenhuollon laitteilla tehtävien, muuta kuin lääketieteellistä altistusta aiheuttavien, tutkimusten tekemiseksi on oltava turvallisuuslupa, joka kattaa tämän toiminnan. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi kehonsisäisen salakuljetuksen epäilyn selvittäminen, iänmääritys ja tuberkuloosiseulonta sekä muut  vastaavat muusta kuin lääketieteellisestä syystä tehtävät tutkimukset.

Kuvantamisessa henkilöön kohdistettu muu kuin lääketieteellinen altistus toiminta voidaan lisätä olemassa olevaan turvallisuuslupaan toiminnanharjoittajan hakemuksesta. Säteilylaissa 859/2018 annetun kuuden kuukauden siirtymäajan puitteissa ennen 15.6.2019 Säteilyturvakeskukselle toimitettu toiminnan lisäys tehdään maksutta. Tämän jälkeen muutoksesta peritään STM:n asetuksen 1259/2018 mukainen maksu.