Säteilyturvakeskuksen toimintatavat

Säteilyturvakeskuksen toimintatavat

Muutokset turvallisuusluvissa ja päätöksissä

Turvallisuusluvissa luovutaan erillisestä kansilehdestä, ja päätösten liitteenä lähetetään ajantasainen turvallisuuslupa. Päätösten muoto muuttuu myös. Turvallisuusluvassa esitetään ne asiat, joiden muuttaminen vaatii Säteilyturvakeskuksen päätöksen.

Turvallisuuslupien numerointi muuttuu niin, että luvan numerona käytetään nelinumeroista lupatunnusta. Lupanumero on jatkossa pysyvä, ts. se ei muutu päätösten myötä. Yksittäiset päätökset kirjataan jatkossakin juoksevalla L-alkuisella koodilla.

Turvallisuusluvassa olevat toiminnat muuttuvat siten, että jatkossa teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytössä ne noudattavat lain maksuliitteen jaottelua. Terveydenhuollon lupiin tulee toimintojen lisäksi uusia luokitteluperusteita, jotka helpottavat turvallisuuslupien rakenteiden hallintaa.

Säteilyn käytön tarkastukset

Säteilyturvakeskus suuntaa valvontaansa säteilylain ja Säteilyturvakeskuksen strategian mukaisesti aiempaa enemmän riskiperusteisesti. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että

  • pienemmän riskin toimintojen tarkastukset vähenevät;
  • käyttöön otetaan uudenlaisia valvontakeinoja. Säteilyn käyttöpaikalla tehtävät tarkastukset voivat korvaantua esimerkiksi toiminnanharjoittajille lähetettävillä kyselyillä. Vastausten perusteella voidaan päättää tarve paikan päällä tehtävälle tarkastukselle;
  • tarkastusten sisältö muuttuu.

Hakemuslomakkeet uusiutuvat

STUK kehittää kokemusten myötä uusia, asiointia helpottavia lomakkeita. Lomakkeiden käyttö on vapaaehtoista, mutta hakemuksessa on esitettävä VNa liitteessä 5 edellytetyt asiat soveltuvin osin toiminnan laadun ja laajuuden mukaan.

Hakemusten käsittelyaika

Toiminnan suunnittelussa kannattaa varautua siihen, että hakemusten käsittely Säteilyturvakeskuksessa saattaa kestää alkuvaiheessa tavanomaista kauemmin. 

Hakemuksen jättäminen

Turvallisuuslupahakemuksen allekirjoittajalla on oltava valtuudet hakemuksen jättämiseen toiminnanharjoittajan edustajana. STUK varmistaa aina valtuuden ennen asian ottamista käsittelyyn esimerkiksi kaupparekisteriotteesta, muusta asianomaisesta rekisteristä tai toiminnanharjoittajan antamasta valtakirjasta.

Hallintolain (434/2003) 12 § nojalla toiminnanharjoittajaa edustavan asiamiehen (esim. STV) on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä (toiminnanharjoittaja).

Turvallisuusluvan muutoshakemusten ja –ilmoitusten osalta asiat voidaan käsitellä lisäksi, mikäli asian panee vireille henkilö, jonka tehtäväksi kyseinen toimenpide on selvästi osoitettu STUKille toimitetussa säteilylain 29 §:n mukaisessa johtamisjärjestelmässä.