Säteilylähteiden ja toimintojen luokittelu siirtymäkautena

Säteilylähteiden ja toimintojen luokittelu siirtymäkautena

Terveydenhuollon röntgenlaitteen osalta veroluonteinen valvontamaksu perustuu potilaalle arvioon laitteen käytöstä aiheutuvasta efektiivisestä annoksesta.  Suoritteista perittävä maksu määräytyy toiminnanharjoittajan tekemän toimintojen luokituksen perusteella. Luokitteluperusteet on esitetty valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) liitteessä ja luokittelu sisältyy toiminnanharjoittajan tekemään turvallisuusarvioon. Turvallisuusarvio  on laadittava ja toimitettava Säteilyturvakeskukselle 18 kuukauden kuluessa Säteilylain voimaantulosta eli 15.6.2020 mennessä. Maksuasetuksen 8 §:n nojalla Säteilyturvakeskus voi säteilylain siirtymäaikana,  arvioida säteilytoimintaa koskevat luokitukset maksun määräämistä varten. Säteilyturvakeskus on arvioinut maksun perusteena olevan luokan jäljempänä olevan taulukon mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja voi muuttaa esitettyä luokittelua toimittamalla Säteilyturvakeskukselle perutellun esityksen uusista luokitteluista. Toiminnanharjoittaja voi myös valittaa Säteilyturvakeskuksen päätöksestä tai maksusta, jos se perustuu arvioon luokasta.

Sosiaali- terveysministeriön Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaiset maksut sekä veroluonteisen valvontamaksun luokat on esitetty täällä.

Terveydenhuollon röntgenkuvauslaitteiden osalta tehtävä oletus, jonka perusteella määräytyy säteilylähdekohtaisen veroluonteinen valvontamaksu

  • Maksuluokka C: luun mineraalipitoisuuden mittauslaite
  • Maksuluokka D: mammografialaite, tavanomainen röntgenlaite (myös kuljetettava), perinteinen läpivalaisulaite (myös kuljetettava), TT-laite, KKTT-laite
  • Maksuluokka F: toimenpideradiologiaan käytettävä läpivalaisulaite
Taulukko 1 Terveydenhuollon ja eläinlääkinnän toimintojen maksullisissa suoritteissa käytettävät luokat ennen turvallisuusarvion hyväksymistä
Toiminta Luokka
Läpivalaisulaitteen (myös kuljetettava) käyttö 2
Läpivalaisulaitteen (myös kuljetettava) käyttö toimenpideradiologiassa 1
Tietokonetomografialaitteen käyttö 2
Tavanomaisen röntgenlaitteen (myös kuljetettava) käyttö 2
Mammografialaitteen käyttö 2
KKTT-laitteen käyttö 2
Luun mineraalipitoisuuden mittauslaitteen käyttö 3
Hammasröntgenlaitteen, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle, käyttö 3
Hammasröntgentoiminnassa käytettävän panoraamatomografialaitteen käyttö 3
Isotooppilääketiede, isotooppihoidot 1
Isotooppilääketiede, isotooppitutkimukset 2
Sädehoitotoiminta 1
Eläinlääkintä röntgentoiminta 3
Eläinlääkintä isotooppitoiminta 2

 

Taulukko 2 Teollisuuden ja tutkimuksen maksullisissa suoritteissa käytettävät luokat ennen turvallisuusarvion hyväksymistä
Toiminta Luokka
Umpilähteiden käyttö Luokan 1 korkea-aktiivinen umpilähde: 1
Luokan 2 korkea-aktiivinen umpilähde: 2
Umpilähde: 3
Röntgenlaitteiden käyttö Toimintaan liittyvän säteilytyöntekijäluokituksen mukaan (1/2/3)1
Säteilylähteiden kauppa, tuonti tai vienti 3
Säteilylähteiden asennus-, huolto- ja korjaustoiminta sekä säteilylaitteiden valmistus Toimintaan liittyvän säteilytyöntekijäluokituksen mukaan (1/2/3)
Avolähteiden käyttö laboratoriossa Luokan 1 laboratorio: 1
Luokan 2 laboratorio: 2
Luokan 3 laboratorio: 3
Avolähteet merkkiainekokeissa muualla kuin laboratoriossa 1
Hiukkaskiihdyttimien käyttö teollisuudessa ja läpivalaisussa (ei koske radionuklidien tuotantoa) 2
Hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa 1
Radioaktiivisten jätteiden vastaanottaminen ja käsittely ja varastointi silloin, kun se ei ole osa muuta toimintaa 1
Radioaktiivisten aineiden kuljetus Määritetään luvan myöntämisen yhteydessä
Toiminta, jossa toistuvasti käsitellään tai varastoidaan orpoja lähteitä Määritetään luvan myöntämisen yhteydessä
Henkilön kuvantaminen muulla kuin terveydenhuollon laitteella Määritetään luvan myöntämisen yhteydessä

1) Luokkiin E ja 3 liittyvät suoritteet ovat samanhintaisia.