Radioaktiiviset jätteet ja päästöt avolähteiden käytössä

Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä voimaan 5.4.2019

Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä voimaan 5.4.2019

Säteilyturvakeskus on antanut 4.4.2019 Säteilylain (859/2018) nojalla määräyksen radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä. Määräys on voimassa 5.4.2019 alkaen.

Avolähteiden käytöstä syntyvien radioaktiivisten jätteiden osalta määräyksessä esitetään vaatimukset jätepakkausten merkinnöille ja kirjanpidolle sekä määritellään vapauttamisrajat. Jätepakkauksissa on oltava merkinnät, jotka ovat tarpeen jätteen käsittelemiseksi turvallisesti. Jätteistä on pidettävä kirjaa. Määräyksen sisältämät vapauttamisrajat perustuvat jäte-erän sisältämien nuklidien aktiivisuuksiin ja niiden vapaarajoihin. Kun jätteen aktiivisuus on vapauttamisrajaa pienempi, se ei ole radioaktiivista jätettä ja voidaan luovuttaa jätelaissa (646/2011) tarkoitettuun jätteen hyödyntämiseen polttamalla tai loppukäsittelyyn.   

Avolähteiden käytöstä aiheutuvien päästöjen välttämättömyys on perusteltava. Kirjaa on pidettävä päästöjen nuklidikohtaisista kokonaismääristä ja päästöjen ajallisesta vaihtelusta siten, että päästöjä koskevien raja-arvojen noudattaminen voidaan osoittaa. Tiedot päästöistä on toimitettava Säteilyturvakeskukselle neljännesvuosittain. Vähäisen päästön raja-arvot määräytyvät  nuklidien aktiivisuuksien ja niiden vapaarajojen perusteella.

Avolähteellä tarkoitetaan radioaktiivista ainetta sisältävää säteilylähdettä, jonka rakenne tai ominaisuus ei estä radioaktiivisen aineen leviämistä ympäristöön. Avolähteiden käyttö edellyttää Säteilyturvakeskuksen myöntämää säteilyn käytön turvallisuuslupaa. Näitä lupia on voimassa teollisessa säteilyn käytössä 15, tutkimuskäytössä 52 ja säteilyn lääketieteellisessä käytössä 25.

Lisätietoja:

Jukka Liukkonen, tarkastaja
etunimi.sukunimi@stuk.fi