Uuden säteilylain aiheuttamat muutokset

Uuden säteilylain mukanaan tuomat muutokset

15.12.2018 on astunut voimaan uusi säteilylaki (859/2018), jatkossa säteilylaki. Säteilylakiin liittyen on julkaistu myös seuraavat ionisoivaa säteilyä koskevat asetukset:

Säteilyturvakeskus antaa lisäksi lain nojalla määräyksiä. Määräykset ovat suoraan velvoittavia, eikä niistä voi poiketa. Kaikki valmisteltavat määräykset tulevat lausuttaviksi osoitteeseen www.lausuntopalvelu.fi.

Tähän mennessä Säteilyturvakeskus on antanut seuraavat ionisoivaa säteilyä koskevat määräykset:

Ionisoimatonta säteilyä koskevat seuraavat uudet asetukset ja määräykset:

Tietoa lainsäädännön uudistuksesta on Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta osoitteesta
https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus.

Terveydenhuollon ammattilaisille laadittu tiivistelmä muutoksista.

Säteilylainsäädännön kokonaisuudistuksen  seuraksena ST-ohjeet ovat jatkossa suositusluonteisia, eikä niitä enää pidetä ajan tasalla. Jos ST-ohjeiden vaatimukset ovat ristiriidassa uusien säännösten tai määräysten kanssa, noudatetaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä.

Lakiin liittyvät siirtymäajat ovat säteilylain 202 §:ssä. Jos asiaa ei ole mainittu tässä pykälässä, vaatimukset ovat velvoittavia heti.