Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Ulkopuolisten työntekijöiden annostarkkailu

Ulkopuolisten työntekijöiden annostarkkailu

Toiminnanharjoittaja ja ulkopuolisen työntekijän työnantaja ovat vastuussa ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta ja heidän on varmistettava, että ulkopuolisilla työntekijöillä on samantasoinen suojelu kuin toiminnanharjoittajan omilla työntekijöillä.

Ulkopuolisia työntekijöitä ovat ulkopuolisen yrityksen työntekijät ja itsenäiset elinkeinonharjoittajat, jotka osallistuvat toiminnanharjoittajan teettämään säteilytyöhön olematta toiminnanharjoittajan palveluksessa.

Vastuunjako työnantajan ja toiminnanharjoittajan välillä

Ulkopuolisen työntekijän työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijän altistus pysyy sallituissa rajoissa huomioitaessa kaikkien toiminnanharjoittajien töistä yhteensä työntekijään kohdistuva säteilyaltistus. Tämä edellyttää myös työntekijän kokonaisaltistuksen arviointia jo ennakkoon. Työnantaja luokittelee säteilytyöntekijät luokkiin A ja B sekä järjestää tarvittavan terveydentilan seurannan. Työnantajan vastuulla on myös antaa säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille tarvittavat tiedot työntekijän terveydentilan seurannan suorittamista varten.
 
Työnantaja myös huolehtii siitä, että työntekijällä on tarvittava koulutus täydennyskoulutuksineen ja perehdytys tehtäviinsä. Työnantajan on myös osaltaan huolehdittava siitä, että rekisteröitävät tiedot ja henkilökohtaisen annostarkkailun tulokset toimitetaan työntekijöiden annosrekisteriin, vaikka altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkilökohtaisen annostarkkailun järjestäminen onkin toiminnanharjoittajan vastuulla ja käytännössä tiedot annosrekisteriin yleensä toimittaa annosmittauspalvelu.

Toiminnanharjoittajan vastuulla on selvittää ennalta ulkopuolisen työntekijän aiempi työperäinen altistus ja arvioitava ennalta vastuullaan olevasta työstä ulkopuoliseen työntekijään kohdistuva säteilyaltistus ja keinot sen vähentämiseksi. Toiminnanharjoittaja myös varmistaa, että työnantajan tekemä ulkopuolisen työntekijän luokitus on asianmukainen toiminnanharjoittajan vastuulla olevassa toiminnassa.

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä vastuullaan olevassa toiminnassa ulkopuoliselle työntekijälle altistusolosuhteiden tarkkailu ja henkilökohtainen annostarkkailu sekä huolehdittava tietojen toimittamisesta annosrekisteriin. Toiminnanharjoittaja myös varmistaa, että luokkaan A kuuluvalle ulkopuoliselle työntekijälle on järjestetty tarvittava terveydentilan seuranta ja että tämä soveltuu terveytensä puolesta osoitettuun tehtävään toiminnanharjoittajan vastuulla olevassa toiminnassa. Toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava tarvittavien tietojen toimittamisesta säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille.

Käytännössä toiminnanharjoittaja ja työnantaja voivat sopia kirjallisesti siitä kuka huolehtii
henkilökohtaisen annostarkkailun järjestämisestä ja tietojen toimittamisesta annosrekisteriin.

Säteilytyö huomioitava kokonaisuudessaan

Kun sama työntekijä tekee säteilylle altistavaa työtä useammalle kuin yhdelle toiminnanharjoittajalle, kukin toiminnanharjoittaja on oman toimintansa osalta vastuussa siitä, että annostarkkailu ja terveydentilan seuranta on asianmukaisesti järjestetty. Työntekijän henkilökohtaisen annostarkkailun ja terveydentilan seurannan tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon työntekijän eri toiminnanharjoittajille tekemä säteilytyö kokonaisuudessaan sekä töiden laatu ja kokonaistyöaika.

Kun työntekijä tekee säteilylle altistavaa työtä useille eri toiminnanharjoittajille eri säteilyn käyttöpaikoissa, on työntekijän oman työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijänsä kanssa ja tarvittaessa muiden toiminnanharjoittajien kanssa, onko säteilytyöntekijä luokiteltava luokkaan A tai B. Henkilökohtainen annostarkkailu ja terveydentilan seuranta järjestetään luokan mukaisella tavalla.

Vain yksi annosmittari käytössä kerrallaan

Mahdollisuuksien mukaan työntekijän tulisi pyrkiä käyttämään yhtä henkilökohtaista annosmittaria, jota hän kuljettaa mukanaan eri säteilyn käyttöpaikoissa. Työntekijälle aiheutuva altistus on arvioitava ennakkoon ja käyttöön on otettava henkilökohtaista annostarkkailua koskevat selvitysrajat.

Jos työntekijän säteilyaltistuksen arvioidaan aiheutuvan pääasiallisesti yhdestä säteilyn käyttöpaikasta, voidaan tähän työpisteeseen ottaa hänelle käyttöön yksi annosmittari ja kaikissa muissa säteilyn käyttöpaikoissa hän voi pitää toista annosmittaria. Kahta virallista annosmittaria ei pidä käyttää samanaikaisesti, jotta työperäistä altistusta ei raportoitaisi annosrekisteriin kahteen kertaan. Hälyttäviä annosmittareita sen sijaan on syytä käyttää virallisen mittarin rinnalla aina tarvittaessa.