Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Työntekijöiden säteilyaltistus

Työntekijöiden säteilyaltistus

Annosrekisteristä kootaan säännöllisesti tilastotietoa työntekijöiden säteilyaltistuksesta muun muassa koulutusmateriaaliksi ja hyödynnettäväksi valvontatyössä.

Toimialat ovat keskenään erilaisia myös työntekijöiden säteilyaltistuksen osalta. Luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa, kuten lentotoiminnassa, kaikki työntekijät altistuvat jonkin verran ja vaikka altistus yksittäisen työntekijän osalta ei ole kovin suurta, on kollektiivinen annos merkittävä. Säteilyn ja ydinenergian käytössä taas on tyypillistä, että suurin osa työntekijäistä ei altistu säteilylle ollenkaan, mutta tietyissä tehtävissä työntekijälle voi aiheutua hieman suurempikin altistus (kuvat 1, 4 ja 5).

Kuva 1. Kollektiivinen efektiivinen annos vuonna 2020

Ympyräkaavioissa kuvataan säteilytyöntekijöiden kollektiivisen efektiivisen annoksen jakautumista eri toimialojen työntekijöiden kesken vuonna 2020. Osuudet ovat seuraavat: Lentotoiminta 69,8 %, ydinenergian käyttö 24,8 %, teollisuus 2,4 %, terveydenhuolto (muut lähteet kuin röntgen) 1,5 %, terveydenhuolto (röntgen) 0,39 %, radon 0,35 %, tutkimus 0,34 %, radioaktiivisten aineiden valmistus 0,17 %, muut 0,17 % ja eläinlääkintä 0,05 %.Kuva 1. Säteilytyöntekijöiden kollektiivisen efektiivisen annoksen jakautuminen eri toimialoille vuonna 2020.

Säteilytyötä tehdään monilla toimialoilla, joista Suomessa suurimpia ovat lentotoiminta, terveydenhuolto ja ydinenergian käyttö (kuva 2). Ydinenergian käytössä työntekijöiden lukumäärä vaihtelee vuosittain sen mukaan, kuinka mittavia huoltotöitä laitoksilla tehdään. Terveydenhuollon röntgentoiminnassa annostarkkailun tarve on selkeästi pienentynyt kuvantamislaitteiden ja työtapojen kehittyessä. (kuva 3).

Kuva 2. Säteilytyöntekijöiden lukumäärät vuonna 2020

Rengaskaavio esittää henkilökohtaisessa annostarkkailussa olevien säteilytyöntekijöiden lukumääriä toimialoittain vuonna 2020. Lukumäärät ovat suuruusjärjestyksessä: lentotoiminta 4359, ydinenergian käyttö 3738, terveydenhuolto (röntgen) 2651, terveydenhuolto (muut lähteet kuin röntgen) 1287, teollisuus 1316, tutkimus 563, eläinlääkintä 772, muut 167 ja radioaktiivisten aineiden valmistus 27.Kuva 2: Henkilökohtaisessa annostarkkailussa olevien säteilytyöntekijöiden lukumäärä toimialoittain vuonna 2020.

Kuva 3. Säteilytyöntekijöiden lukumäärät 2011-2020

Pylväskaaviossa on esitetty henkilökohtaisessa annostarkkailussa olevien säteilytyöntekijöiden lukumäärien kehitystä viimeisen kymmenen vuoden ajalta toimialoittain. Terveydenhuollon röntgentoiminnassa lukumäärä on laskenut jyrkimmin reilusta 4000:sta vajaaseen 3000:een. Eläinlääkinnässä, terveydenhuollossa (muut lähteet kuin röntgen), teollisuudessa ja muilla toimialoilla lukumäärät ovat olleet lievässä kasvussa. Tutkimuksessa säteilytyöntekijöiden lukumäärä on laskenut hieman. Ydinenergian käytössä on vuosittain ollut isoja vaihteluita. Radioaktiivisten aineiden valmistuksessa säteilytyöntekijöiden lukumäärä on pysynyt hyvin pienenä.

Kuva 3. Henkilökohtaisessa annostarkkailussa olleiden säteilytyöntekijöiden lukumäärien muutokset 10 vuoden ajalta.

Kuva 4. Kollektiiviset efektiiviset annokset 2011-2020

Pylväskaaviossa on esitetty kollektiivisten efektiivisten annosten kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta toimialoittain. Terveydenhuollon röntgentoiminnassa kollektiivinen efektiivinen annos on laskenut lähes puoleen kymmenessä vuodessa. Eläinlääkinnässä, terveydenhuollossa (muut lähteet kuin röntgen), teollisuudessa, radioaktiivisten aineiden valmistuksessa ja muilla toimialoilla kollektiivinen annos on vaihdellut vuosittain, mutta selkeää trendiä ei ole havaittavissa. Tutkimuksen toimialalla kollektiivinen efektiivinen annos on laskenut alle puoleen kymmenen vuoden takaisesta, mutta pysynyt samana viimeiset kolme vuotta. Radonin aiheuttama kollektiivinen annos on vaihdellut suuresti, mutta pysynyt hyvin pienenä viimeiset pari vuotta. Pääosin kaikilla kuvan toimialoilla kollektiivinen annos on ollut alle 0,2 mansievertiä. Ainoastaan radonista aiheutuva annos on ylittänyt tämän ja ollut korkeimmillaan yli 0,5 mansievertiä.

Kuva 4. Kollektiivisten efektiivisten annosten muutokset 10 vuoden aikana eri toimialoilla.

Kuva 5. Kollektiiviset efektiiviset annokset 2011-2020 ydinenergian käytössä ja lentotoiminnassa

Pylväskaaviossa on esitetty kollektiivisten efektiivisten annosten kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta lentotoiminnassa ja ydinenergian käytössä. Ydinenergian käytössä annos on vaihdellut vuosittain, mutta pysynyt 2 mansievertin tuntumassa. Lentotoiminnassa annokset ovat olleet kasvussa vuosina 2016-2019 ja aiemmin pysyneet tasaisina. Vuonna 2020 kuitenkin annos on laskenut alle puoleen vuoteen 2019 verrattuna.

Kuva 5. Kollektiivisten efektiivisten annosten muutokset 10 vuoden aikana ydinenergian käytössä ja lentotoiminnassa.

Työntekijöiden säteilyaltistukseen vaikuttavat niin työtehtävät, säteilylähteet, suojavarusteet kuin työtavatkin. Tyypillisesti kaikkein isoimmat säteilyannokset ovat olleet peräisin työssä tapahtuneesta säteilyturvallisuuspoikkeamista, joita tapahtuu ajoittain.

Kuva 6. Suurimmat efektiiviset annokset 2011-2020

Pylväskaaviossa on esitetty suurimpien efektiivisten annosten kehitys toimialoittain viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Kaikilla toimialoilla suurin efektiivinen annos vaihtelee vuosittain. Radonista aiheutuneet efektiiviset annokset ovat monena vuonna suurimmat verrattuna muihin toimialoihin. Suurin annos (radon) on lähes 35 millisievertiä. Ydinenergian käytössä ja radioaktiivisten aineiden valmistuksessa 10 millisievertiä on ylittynyt useampana vuotena. Lentotoiminnassa suurin annos noin 5 millisievertiä joka vuosi. Teollisuudessa suurin annos on vuosittain välillä 5-10 millisievertiä. Tutkimuksen alalla, terveydenhuollossa ja muilla aloilla suurin annos on monena vuotena ollut alle 5 millisievertiä. Eläinlääkinnässä annokset ovat pysyneet hyvin pieninä.

Kuva 6. Yksittäisten säteilytyöntekijöiden suurimmat vuosiannokset 10 vuoden aikana eri toimialoilla.

Yhteystiedot

Annosrekisteri

Puhelin 09 759 88 247
annosrekisteri (at) stuk.fi