Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyaltistuksen seuranta

Säteilyaltistuksen seuranta jaetaan altistusolosuhteiden tarkkailuun ja henkilökohtaiseen annostarkkailuun. Altistusolosuhteiden tarkkailulla varmistetaan, että työympäristö on turvallinen. Henkilökohtaisella annostarkkailulla tarkoitetaan ulkoisen ja sisäisen säteilyn yksittäiselle työntekijälle aiheuttaman annoksen mittaamista ja määrittämistä.

Altistusolosuhteiden tarkkailu

Altistusolosuhteiden tarkkailu on järjestettävä kaikilla työpaikoilla, joilla joko käytetään säteilylähteitä tai muuten altistutaan säteilylle. Altistusolosuhteiden tarkkailulla pyritään havaitsemaan työympäristössä tapahtuvat muutokset ja arvioimaan niiden vaikutus säteilyaltistukseen. Altistusolosuhteita tarkkailemalla voidaan havaita ennalta arvaamattomat poikkeamat työntekijöiden säteilyaltistukseen vaikuttavissa tekijöissä. Altistusolosuhteiden tarkkailua ovat muun muassa ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittaaminen ja kontaminaatiomittaukset työympäristössä sekä havaintojen tekeminen siitä, toimivatko turvalaitteet tarkoitetulla tavalla.

Altistusolosuhteiden tarkkailun tuloksia voidaan käyttää henkilökohtaisen annostarkkailutarpeen selvittämiseen. Altistusolosuhteiden tarkkailun perusteella on voitava todentaa, että säteilytyöntekijät on asianmukaisesti luokiteltu luokkiin A ja B. Työntekijöihin kohdistuva säteilyaltistus on voitava tarvittaessa määrittää altistusolosuhteiden tarkkailumittausten perusteella esimerkiksi silloin, kun kyseessä on säteilyturvallisuuspoikkeaman aiheuttama säteilyaltistus, annosmittari on rikkoutunut tai jos henkilökohtaista annosmääritystä epäillään virheelliseksi.

Henkilökohtainen annostarkkailu

Luokkaan A kuuluville säteilytyöntekijöille on järjestettävä henkilökohtainen annostarkkailu. Myös luokkaan B kuuluville säteilytyöntekijöille se on usein tarkoituksenmukaista järjestää. Luokkaan A kuuluvilla säteilytyöntekijöillä tarkkailujakso on enintään 1 kuukausi. Säteilytyöntekijöiden luokittelusta eri luokkiin on annettu tarkemmat ohjeet valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä.

Henkilökohtaisen annostarkkailun on perustuttava hyväksytyn annosmittauspalvelun suorittamiin henkilökohtaisiin mittauksiin. Henkilökohtaiseen annostarkkailuun käytettävän annosmittarin on oltava vain yhden työntekijän käytössä.  Ryhmäannosmittarin käyttöä ei lasketa annostarkkailuksi. Henkilökohtaisen annostarkkailun tulokset tallennetaan Säteilyturvakeskuksen pitämään työntekijöiden annosrekisteriin.

Säteilyturvakeskus on antanut hyväksynnän viidelle annosmittauspalvelulle. Hyväksyttyjä annosmittauspalveluita ovat Doseco Oy ja Säteilyturvakeskuksen Ympäristön säteilyvalvonta ja –valmius -osasto. Lisäksi sekä Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksella että Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella on omat annosmittauspalvelunsa.