Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Mittanormaalitoiminta

Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on ylläpitää kansallisia mittanormaaleja, joilla varmistetaan säteilymittausten luotettavuus.

Mittanormaalit ovat esimerkiksi tarkkoja mittalaitteita (ionisaatiokammioita), mittausmenetelmiä tai säteilylähteitä, joiden avulla muut mittalaitteet kalibroidaan. Kansallinen mittanormaalitoiminta on perusta sille, että Suomessa tehdyt viranomaisvalvontaan liittyvät säteilymittaukset ovat luotettavia ja kansainvälisesti vertailukelpoisia. STUK myös tarjoaa kalibrointi- ja säteilytyspalveluja säteilymittareiden käyttäjille ja valmistajille.
Kansallisena mittanormaalilaboratoriona STUK on säteilymetrologian (metrologia = mittaustiede) asiantuntija ja ylläpitää ja kehittää osaltaan kansallista mittanormaalijärjestelmää sekä vastaa SI-järjestelmän ylläpidosta säteilysuureiden osalta.

STUK on Euroopan kansallisten metrologialaitosten verkoston (EURAMET) jäsen. STUK on jäsenenä Kansainvälisen paino- ja mittakomitean (CIPM) ionisoivan säteilyn neuvoa-antavan komitean (CCRI) dosimetriaryhmässä sekä Eurooppalaisessa säteilysuojelun metrologiaverkostossa (EMN for Radiation Protection). STUK on myös jäsenenä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) yhdessä ylläpitämässä ionisoivan säteilyn mittanormaalilaboratorioiden verkostossa ja osallistuu vuosittain verkostojen järjestämiin vertailumittauksiin.

STUKin asema kansallisena mittanormaalilaboratoriona perustuu STUKia koskevaan lainsäädäntöön. Suomen kansallisesta metrologiatoiminnasta huolehtii Mittatekniikan keskus (MIKES).