Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Annosrekisteri

Annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista annostarkkailussa olleista työntekijöistä. Tietoja käytetään säteilytyöntekijän terveyden ja säteilyturvallisuuden varmistamiseen. Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla siihen on oikeus, mm. työntekijälle itselleen, säteilyturvallisuusvastaavalle tai annostarkkailuasioita hoitamaan nimetylle yhteyshenkilölle.

Annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista henkilökohtaisessa annostarkkailussa olleista työntekijöistä. Altistusolosuhteiden tarkkailun tuloksia (esim. ryhmäannosmittareista määritetyt annokset) ei tallenneta rekisteriin. Tiedot säilytetään rekisterissä siihen asti, kunnes työntekijä on tai olisi täyttänyt 75 vuotta, kuitenkin vähintään 30 vuotta säteilytyön päättymisestä. Tutkimustarkoituksia varten tietoja voidaan säilyttää pidempäänkin.

Säteilylle altistuvien altistusolosuhteita annosrekisterissä kuvaavat mm. toimiala, säteilylähde ja työtehtävä. Luettelo käytettävistä lyhenteistä löytyy annosrekisterin koodistosta.

Annosrekisterin extranet-palvelu

Annosrekisterin extranet-palvelun kautta voidaan hoitaa mm. vuosiyhteenvetojen tarkastaminen, poikkeaviin annoksiin liittyvät selvitykset sekä asiakirjatilaukset.

Säteilyturvallisuusvastaavalla ja toiminnanharjoittajan tai työnantajan nimeämällä annosrekisteriasioita hoitavalla henkilöllä sekä säteilyyn perehtyneellä työterveyslääkärillä on mahdollisuus saada käyttöoikeudet annosrekisterin extranettiin. Käyttöoikeutta haetaan Säteilyturvakeskukselta.

Tietojen saaminen rekisteristä

Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla on oikeus saada tiedot. Tietoja voi tilata työntekijä itse sekä toiminnanharjoittaja ja ulkopuolisen työntekijän työnantaja säteilytyöntekijän luokittelemista tai työntekijän myöhemmän altistuksen seurantaa varten. Lisäksi tietoja luovutetaan säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille työntekijän terveydentilan seurantaa varten.

Työntekijän annosraportti ja säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja tilataan tilauslomaketta käyttäen tai annosrekisterin extranet-palvelun kautta. Asiakirjoista peritään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1277/2022 mukainen maksu. Työntekijän annosraportista voi myös tulostaa epävirallisen version suoraan extranetista ilmaiseksi. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja on virallinen asiakirja, jota ei voi itse tulostaa.

Jokaisella työnantajalla tai toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus saada vuosittain yhteenveto kyseisen työnantajan/toiminnanharjoittajan palveluksessa työskentelevien työntekijöiden säteilyannoksista. Yhteenveto toimitetaan annosrekisterin extranet-palvelun kautta tai erillisestä pyynnöstä muulla tavoin. Työnantajan tai toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että myös työntekijä saa tiedon omista annoksistaan.

Työntekijän annosraportti ja säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja

Työntekijän annosraporttia käytetään esimerkiksi annostietojen ilmoittamiseen terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille. Työntekijän annosraportissa on kaikki työntekijän annosrekisteriin tallennetut annostiedot.

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjassa on tiedot työntekijän viiden viimeisen vuoden annoksista. Asiakirja on englanninkielinen. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja muodostaa yhdessä säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin kirjoittaman todistuksen kanssa ns. säteilypassin, jota tarvitaan tehtäessä säteilytyötä ulkomailla.